Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

Toimintavuosi 2018 toteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talous toteutui noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Vakituisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuoden aikana neljällä henkilöllä.

Liikennevalojen huolto ja kunnossapito alkoi uutena toimintana vuoden 2018 alusta. Toiminnan myötä otettiin käyttöön uusi tukikohta Savelassa, joka toimii myös keskusta-alueen tukikohtana.

Alueiden kunnossapidossa siirrytään alueurakoinnista omaan henkilöstöön ja kalustoon sekä alihankintaan perustuvaan toimintamalliin lokakuussa 2019.

Suunnitelmissa on liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 loppuun mennessä. Liikelaitoksen toiminta ja henkilöstö on tarkoitus yhdistää liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen.

Ylläpitopalvelut 

Alueiden hoito ja Kone- ja kuljetuspalvelut 

Ylläpitopalveluiden henkilöstö työllistyi hyvin lisääntyneen työmäärän vuoksi. Sopimustöiden lisäksi tilaaja teetti paljon lisätöitä.

Talvi oli runsasluminen. Lunta ajettiin lisätyönä aiempiin talviin nähden paljon ja lumityöt työllistivät kaluston hyvin. Lumitöitä riitti huhtikuun puoliväliin saakka.

Hiekannosto päästiin aloittamaan vasta huhtikuun puolivälissä ja vappuun mennessä saatiin harjattua I- ja II-kadut sekä pestyä ruutukaava. Sateiset kelit auttoivat keväällä hiekannostotyössä ja ehkäisivät pölyämistä. Keskustan ilmanlaatumittausten mukaan pölyrajojen ylityspäiviä oli keväällä kolme kpl (sallittu 35 kpl). Viimeinen ylityspäivä oli 14.4.2018.

Kesäkauden sopimuksen mukaiset työt sujuivat hyvin. Resursseja kausityöntekijöiden osalta lisättiin edellisestä vuodesta. Lisätöitä oli paljon. Korjausvelkakohteet katujen parantamistöissä jatkuivat. Myös työmaat työllistivät hyvin raskasta kalustoa syksyyn asti.
 
Alkutalven ensimmäiset aurauslähdöt tehtiin vasta joulukuun puolella. Runsaampi lumisade alkoi joulun tienoilla.

 

Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain:

TilaajaSopimuslaskutusLisätyötMuut Yhteensä
LiiVi                2 104 818,00 €                2 763 875,00 €                 4 868 693,00 €
TiPa                   640 337,00 €                   420 804,00 €                 1 061 141,00 €
Muu kaupunki                     61 534,00 €                     61 534,00 €
Ulkoiset                    432 959,00 €                    432 959,00 €
Kalustonmyyntitulot                      14 947,00 €                    14 947,00 €
Yhteensä                2 745 155,00 €                3 679 172,00 €                    14 947,00 €                6 439 274,00 €

Rakentamispalvelut

Rakentaminen

Työkanta oli hyvä koko vuoden ajan. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli neljä hanketta. Vuoden 2018 merkittävin hanke oli Kauramäki I, joka työllisti henkilöstöä koko vuoden, ja jonka liikevaihto oli kokonaisuudessaan n. 3,3 M€.

Kesällä alalla oli havaittavissa markkinoiden ylikuumentumista, mikä johti yhdessä kesän hankkeiden muutoksien kanssa resurssivajeeseen kesällä. Ylikuumentuminen näkyi mm. toimitus- ja saatavuusvaikeuksina urakoitsijoiden ja materiaalien osalta. Näistä seikoista johtuen esim. Seppäläntien hankkeen viimeistelyä ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla aikataululla, resurssien oltua sidottuna käynnissä olleisiin hankkeisiin. 

Merkittävänä toiminnan muutoksena oli Jyväskylän Energian vesihuoltotöiden asennuksien siirtyminen Altekin tehtäväksi yhteishankkeiden osalta. Tämä mahdollisti työmaaresurssien tehokkaamman käyttämisen.

Suurimpia muutoksia työohjelmaan oli Yliopistonkadun ja Vaasankadun saneeraushankkeen, sekä Piipputorin hankkeiden siirtyminen toteutettavaksi vuonna 2019. Piipputorin kiveystöiden kilpailuttaminen pystyttiin toteuttamaan vasta suunnitelmien valmistuttua kesäkuussa ja vaadittujen materiaalien saatavuusaikataulun takia hanke jouduttiin siirtämään toteutettavaksi seuraavalle vuodelle. Työohjelmaan tuli ylimääräisenä Haukkalan alueen hanke. Lisäksi Kauramäki I hanke laajeni alkuperäisestä, kun alueelle toteutetun hiihtoputken rakentaminen toteutui loppuvuodesta. Puutarhakadun hankkeen toteutusaikataulu osoittautui epärealistiseksi, johtuen ennen Green Street -rakenteita tehtävistä laajoista runkolinjojen siirtotöistä. Töiden etenemistä haittasi myös sivu-urakoitsijan aikatauluongelmat sekä materiaalien saatavuus.

Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,2 milj. euroa. Tämä ylitti talousarvion mukaisen liikevaihtotavoitteen noin 1,2 milj. eurolla. Tähän vaikutti etenkin Kauramäen hankkeen laajeneminen sekä laajat esirakentamisen työt Kauramäessä sekä Läntisen palokärjen alueella. Hankkeista valtaosa toteutettiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuvina laskutustöinä.

 

Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain: 

TilaajaMaksuerätLisätyötLaskutustyötYhteensä% -osuus
LiiVi                2 331 696,60 €                   109 158,03 €                2 857 794,85 €                5 298 649,48 €65 %
TiPa                                -   €                                -   €                                -   €                                -   €0 %
Maankäyttö                                -   €                                -   €                   655 908,53 €                   655 908,53 €8 %
JE Oy/vesi                   114 940,74 €                      2 356,12 €                1 970 037,84 €                2 087 334,70 €26 %
JE-Siirto Oy                    26 146,40 €                                -   €                      6 598,79 €                    32 745,19 €0 %
JE-Verkot Oy                    30 050,00 €                                -   €                      7 111,87 €                    37 161,87 €0 %
Muut                    27 684,80 €                                -   €                    56 741,44 €                    84 426,24 €1 %
Yhteensä                2 530 518,54 €                   111 514,15 €                5 554 193,31 €                8 196 226,00 €100 %

Liikevaihdon jakautuminen hanketyypeittäin:

HanketyyppiLaskutusMääräOsuus (liikevaihto)Osuus (kpl)
Uudisrakentaminen                5 709 751,85 €1770 %52 %
Saneeraus                2 481 674,25 €1530 %45 %
Viimeistely                                -   €0--
Muut työt                      4 799,90 €10 %3 %
Yhteensä                8 196 226,00 €33100 %100 %

Rakentamisen määrätiedot:

HanketyyppiKatuneliöt (m2)OsuusJätevesiviemärit (mtr)Hulevesiviemärit (mtr)Vesijohdot (mtr)
Uudisrakentaminen32 47357 %3 5395743 790
Saneeraus24 65443 %7071 944988
Yhteensä57 127100 %4 2462 5184 778

Määrätiedot pohjautuvat suunnitelmien mukaisiin määräluetteloihin. Pienemmistä hankkeista ei ole saatavilla määrätietoja. 

Työturvallisuuden osalta rakentamisessa vältyttiin vakavammilta työtapaturmilta. 

Maa- ja kiviaines

Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Palokankaan varastoalueelle, vain yksittäisiä kuormauksia hoidettiin Soidenmäen varastoalueella. Soidenmäen murskaus aloitettiin marraskuussa ja jatkuu tammikuun 2019. Vesangan sora-alueella ei ollut toimintaa, mutta alueella on lupa varastointiin jäljellä oleville jalostetuille lajikkeille. Valkolan sora-alueella aloitettiin suodatinhiekan otto uuden luvan mukaisesti ja suodatinhiekkaa on toimitettu Altekin rakentamisen kohteisiin.

Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maankaatopaikka on täynnä ja maisemoitu. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on ollut vähäistä. Mustalammen maankaatopaikka on toiminut Altekin työmaiden ylijäämämaiden läjityspaikkana.

Maastomittaus

Maastomittauksessa sekä ulkoisten että sisäisten töiden osalta päästiin edellisvuoden kaltaiseen tulokseen. Ulkoisten töiden suurimpana kohteena oli Kilkitniementien mittaukset.

Rakentamisen mittausten huomattavampia kohteita uudisrakentamisen osalta olivat Kauramäen ja Kankaan asuntoalueiden kunnallistekniikan mittaukset. Saneeraushankkeista merkittävin oli Väinönkadun kunnallistekniikan mittaukset.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.

Työohjelmaan tuli ainoastaan Altekista riippumattomia muutoksia, joten tavoite toteutui. Yliopistonkadun ja Vaasankadun yhteishanke sekä Piipputorin hanke jäi toteutumatta.


2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.

Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli vain yksittäisiä alituksia. Hiekannosto onnistui tavoitteiden mukaisesti.


3. Liikevaihtotavoite 114 290 €/henkilötyövuosi.

Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 147 607 €/htv, liikevaihdon toteutumana 146.399 €/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 102,1, joka pitää sisällään palkkaa v. 2018 saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 15 070 721 €. Liikevaihto 14 947 364 €. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.


Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

1 000 euroa TA 2018MuutoksetTA/M 2018ToteumaPoikkeama
       
TULOSLASKELMA      
Toimintatulot 11 269,00,011 269,015 070,73 801,7
Toimintamenot -12 436,949,6-12 387,3-15 939,1-3 551,8
Toimintakate -1 167,949,6-1 118,3-868,4249,9
Rahoitustulot ja -menot      
Muut rahoitustulot 0,00,00,00,10,1
Muut rahoitusmenot 0,00,00,00,00,0
Vuosikate -1 167,949,6-1 118,3-868,3250,0
Poistot -107,00,0-107,0-107,7-0,7
Tilikauden tulos -1 274,949,6-1 225,3-976,0249,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova)-1 274,949,6-1 225,3-976,0249,3
       
RAHOITUSLASKELMA      
       
Toiminnan rahavirta -1 167,949,6-1 118,3-883,2235,1
Investointien rahavirta -145,0-164,9-309,9-220,389,6
Rahoituksen rahavirta 0,00,00,01 103,61 103,6
Rahavarojen muutos -1 312,9-115,3-1 428,20,01 428,2
       

Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi 

Taloudellinen tavoite toteutui noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Kertynyttä ylijäämää taseessa oli edellisiltä tilikausilta 3 657 308,83 euroa ja kuluneelta tilikaudelta kertyi alijäämää -975 975,26 euroa. Vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää oli 2 681 333,57 euroa.

 

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma
    
  1.1. - 31.12.2018  1.1-31.12.2017
      
Liikevaihto 14 947 363,50  13 883 565,66
Liiketoiminnan muut tuotot 110 901,09  189 215,79
Tuet ja avustukset kunnalta 0,00  0,00
Muut tuet ja avustukset 12 456,78  13 162,20
Materiaalit ja palvelut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana-2 927 057,97  -2 679 712,51 
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (+)290 320,53  159 187,89 
Palvelujen ostot-7 462 361,68-10 099 099,12 -6 066 528,80-8 587 053,42
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot-3 581 608,72  -3 284 945,56 
Henkilösivukulut     
Eläkekulut-1 133 496,57  -1 169 174,51 
Muut henkilösivukulut-152 292,86-4 867 398,15 -164 609,46-4 618 729,53
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelmanmukaiset poistot -107 672,79  -103 365,88
Arvonalentumiset0,000,00 0,000,00
Liiketoiminnan muut kulut -972 602,12  -961 525,04
Liikeylijäämä (-alijäämä) -976 050,81  -184 730,22
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotuotot0,00  0,00 
Muut rahoitustuotot78,34  946,2 
Kunnalle maksetut korkokulut0,00  0,00 
Muille maksetut korkokulut0,00  0,00 
Korvaus peruspääomasta0,00  0,00 
Muut rahoituskulut-2,7975,55 -90,79855,41
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -975 975,26  -183 874,81
Satunnaiset tuotot ja -kulut     
 0,00  0,00 
Satunnaiset kulut0,000,00 0,000,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -975 975,26  -183 874,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00  0,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)0,00  0,00
Tuloverot 0,00  0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -975 975,26  -183 874,81
      
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Sijoitetun pääoman tuotto, % -47,4 %  -8,9 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -47,4 %  -8,9 %
Voitto, % -6,5 %  -1,3 %
 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma
    
   1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta    
Liikeylijäämä (-alijäämä) -976 050,81 -184 730,22
Poistot ja arvonalentumiset 107 672,79 103 365,88
Rahoitustuotot ja -kulut 75,55 855,41
Satunnaiset erät    
Tuloverot    
Tulorahoituksen korjauserät -14 946,94 -171 944,10
   -883 249,41 -252 453,03
Investointien rahavirta    
Investointimenot -235 265,78 -26 500,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin    
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 946,94 134 568,19
   -220 318,84 108 068,19
Toiminnan ja investointien rahavirta -1 103 568,25 -144 384,84
      
Rahoituksen rahavirta    
Antolainauksen muutokset    
 Antolainasaamisten lisäykset kunnalle    
 Antolainasaamisten lisäykset muilta    
 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta    
 Antolainasaamisten vähennykset muilta    
Lainakannan muutokset    
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta    
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta    
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle    
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta    
 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta    
 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta    
Oman pääoman muutokset    
Muut maksuvalmiuden muutokset    
Vaihto-omaisuuden muutos 180 246,69 246 808,08
Saamisten muutos kunnalta 1 034 753,69 -273 834,94
Saamisten muutos muilta -143 049,21 -71 060,84
Korottomien velkojen muutoks kunnalta    
Korottomien velkojen muutos muilta 31 617,08 242 472,54
Rahoituksen rahavirta 1 103 568,25 144 384,84
      
Rahavarojen muutos 0,00 0,00
      
Rahavarojen muutos    
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00
   0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut    
Investointien tulorahoitus, % 369,1 % 307,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 426,4 % -37,7 %
Kassan riittävyys, pv 0,0 0,0
 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tase
    
   31.12.2018  31.12.2017
VASTAAVAA     
   31.12.2011  31.12.2010
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet     
 Aineettomat oikeudet     
 Muut pitkävaikutteiset menot     
 Ennakkomaksut 0,00  0,00
       
Aineelliset hyödykkeet     
 Maa- ja vesialueet     
 Rakennukset     
 Kiinteät rakenteet ja laitteet     
Koneet ja kalusto335 813,95  208 179,82 
Muut aineelliset hyödykkeet4 037,49339 851,44 4 078,63212 258,45
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat0,00  0,00 
       
Sijoitukset     
 Osakkeet ja osuudet     
 Joukkovelkakirjasaamiset     
 Muut lainasaamiset     
 Muut saamiset 0,00  0,00
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Vaihto-omaisuus     
Aineet ja tarvikkeet 684 592,02  864 838,71
Keskeneräiset tuotteet0,00  0,00 
Valmiit tuotteet     
Muu vaihto-omaisuus     
Ennakkomaksut 0,00  0,00
       
Saamiset     
Pitkäaikaiset saamiset     
 Myyntisaamiset     
 Lainasaamiset     
 Saamiset kunnalta     
 Muut saamiset     
Siirtosaamiset0,00  0,00 
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset589 874,68  503 952,68 
Lainasaamiset     
Saamiset kunnalta4 808 225,82  5 842 979,51 
Muut saamiset189 450,10  132 546,57 
Siirtosaamiset13 308,955 600 859,55 13 085,276 492 564,03
       
Rahoitusarvopaperit     
 Osakkeet ja osuudet     
 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin     
 Joukkovelkakirjasaamiset     
 Muut arvopaperit 0,00  0,00
       
Rahat ja pankkisaamiset0,000,00 0,000,00
       
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 625 303,01  7 569 661,19
       
VASTATTAVAA     
       
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma 2 058 148,62  2 058 148,62
Arvonkorotusrahasto 0,00  0,00
Muut omat rahastot 0,00  0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 657 308,83  3 841 183,64
Tilikauden yli-/alijäämä -975 975,26  -183 874,81
       
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET    
 Poistoero     
 Vapaaehtoiset varaukset 0,00  0,00
       
PAKOLLISET VARAUKSET     
 Eläkevaraukset     
Muut pakolliset varaukset 348 918,58  348 918,58
       
VIERAS PÄÄOMA     
Pitkäaikainen     
 Joukkovelkakirjalainat     
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     
 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä     
 Lainat julkisyhteisöiltä     
 Lainat muilta luotonantajilta     
 Saadut ennakot     
 Ostovelat     
 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä     
 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat     
 Siirtovelat 0,00  0,00
Lyhytaikainen     
 Joukkovelkakirjalainat     
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     
 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä     
 Lainat julkisyhteisöiltä     
 Lainat muilta luotonantajilta     
 Saadut ennakot     
Ostovelat958 787,41  939 611,22 
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä     
Korottomat velat kunnalta     
Muut velat77 462,08  80 026,79 
Siirtovelat500 652,751 536 902,24 485 647,151 505 285,16
       
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 625 303,01  7 569 661,19
       
       
Taseen tunnusluvut     
Omavaraisuusaste, % 31,1 %  27,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,3 %  10,8 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 2 681,33  3 657,31

 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, -975 975,26 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.