Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

1. Jyväskylän Energia Oy

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi.

Yhtiö tekee tällä hetkellä hyvää tulosta ja pitkän aikavälin taloudellinen kehitys näyttää kannattavalta ja operatiivinen kassavirta positiiviselta. Kannattavuuden ylläpitämisen edellytys on onnistuminen uusissa liiketoiminnoissa, mikä edellyttää investointeja. Energiantuotannossa on riskejä ennenaikaisten korvausinvestointien toteutumiselle, mikä voi vaarantaa yhtiön kyvyn tehdä kasvuinvestointeja ja/tai parantaa omavaraisuusastetta suunnitellussa aikataulussa. 

Kaukolämmön hinta on hieman alle kymmenen suurimman kaupungin keskiarvon. Yhtiön sähköverkon toimitusvarmuus on erittäin hyvällä tasolla. Veden- ja kaukolämmön toimitusvarmuus on hyvää suomalaista tasoa.


 

2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään.
Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

  • Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2018 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon. 
  • JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.

Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa JAMK oli 3. vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. JAMKin vetovoimaluku (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3.81. Vuonna 2018 perustettiin 19 opiskelijalähtöistä yritystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 26% kokonaisrahoituksesta.


 

3. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.
Yhtiön tulee toimia yhteistyössä kaupungin perusturvapalvelujen kanssa palveluasumisen suunnittelussa sekä rakennuttajana palveluasumisen hankkeissa.

JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa.


 

4. Mustankorkea Oy

Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitoksen tulee toimia taloudellisesti kannattavasti.

Mustankorkean taloudellinen tulos oli kohtuullinen, sillä liikevaihto oli selvästi budjetoitua suurempi ja liiketuloskin hieman budjetoitua parempi. Taloutta rasittavat biokaasulaitoksen urakkasopimuksen purusta johtuvat ylimääräiset investointi- ja käyttökustannukset. Laitoksen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan kesällä 2019 tarvittavien laitteiden pitkien toimitusaikojen vuoksi. Jätekuljetusten kilpailutukset ovat onnistuneet hyvin ja jätteen käsittelykustannukset on pystytty pitämään kohtuullisina, joten kuntalaisille on voitu tarjota valtakunnallisesti edullisia jätehuoltopalveluja.


 

5.    Jykia Oy

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa. Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista, elinkeinopoliittisesti tärkeää kehittämishanketta vuoden 2018 aikana.

Jykia Oy:n koko vuoden tulos oli budjetoitua parempi. Yhtiön on käynnistänyt 2018 aikana kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta. Silvastin ajoneuvokeskuksen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2018. Kohde valmistuu vuoden 2020 alkupuolella ja Jykia irtautuu hankkeesta exit-suunnitelman mukaisesti 2025.


 

6. Jyväs-Parkki Oy

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. 

Vuoden 2018 aikana yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä rakennusinvestointeja. P-Paraatin suunnittelukustannukset ja muut laiteinvestoinnit yhtiö on rahoittanut saaduilla autopaikkalunastuksilla ja kassavirran tuloilla. Tuottomittari toteutui, sillä yhtiö teki voittoa 1 134 972 euroa, joka kirjataan vahvistamaan yhtiön tasetta. Yhtiö maksaa vuoden 2019 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 150 000 euroa.


 

7. Total Kiinteistöpalvelut Oy

Yhtiössä jatketaan toiminnan (siivous ja kiinteistönhoito; ml. tukipalvelut) ja toiminnan laadun kehittämistä siten, että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja tulorahoituksen riittävyyteen varmistetaan. Kumppanuusmallien kehittämistä jatketaan. Yhtiön tulee tehdä tulosta vähintään 100 000 euroa.

Yhtiön liikevoitto ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 144 473 euroa. Yhtiön vastuualueista siivous ylitti tulostavoitteensa, tulos on 160 000 euroa ja kiinteistönhoidon tulos 1 000 euroa. Yhtiössä keskityttiin toimintavuonna vahvistetun strategian mukaisesti perustoimintoihin; kuljetuspalvelut siirrettiin 1.11.2018 alkaen alihankinnalla suoritettavaksi. Total Market verkkokaupasta luovutaan 1.1.2019 alkaen.


 

8. Education Facilities Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.   

Yhtiön toimintavuosi 2018 toteutui sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö käynnisti kesällä 2018 Mankolan yhtenäiskoulun laajennushankkeen, mihin yhtiöllä on kaupunginvaltuuston lainatakaus. Yhtiö suunnittelee Musiikkikampuksen laajennushanketta Gradialle, Jyväskylän Ammattikorkeakouluille sekä Jyväskylän yliopistolle. Myös tähän hankkeeseen on kaupunginvaltuusto myöntänyt lainatakauksen.

9. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Nenäinniemen puhdistamon jäteveden käsittelyn yksikkökustannus käyttö- ja pääomakustannukset sisältäen oli vuonna 38 snt/m3. Yksikkökustannus on noussut verrattuna aiempiin tilikausiin. Nousua on aiheutunut Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeen pääomakustannuksista sekä käyttökustannusten noususta. Tehtyjen vertailujen perusteella käsittelyn yksikkökustannukset ovat edelleen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin. Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke onnistui taloudellisesti selvästi budjetoitua paremmin ja tämä osaltaan vaikuttaa positiivisesti tulevien vuosien pääomakustannuksiin. 

Nenäinniemen puhdistamo ei saavuttanut kokonaisuudessaan uuden ympäristöluvan lupaehtoja vuoden 2018 aikana. Tuloksia heikensi puhdistamon prosessin häiriö, joka aiheutui keväällä olleesta uusien prosessiyksiköiden kytkentätöissä esiintyneistä vastoinkäymisistä yhdistettynä kevättulvan tuomiin suuriin vesimääriin. Syyskaudella prosessien toimintaa saatiin parannettua, kun kaikki uudet yksiköt saatiin käyttöön. Erityisesti nirifikaatio ja orgaanisen aineen poisto vakiintuivat syksyn kuluessa hyvälle tasolle. Myös hygienisointi toimi hyvin. Fosforin ja kiinto-aineen poistossa esiintyi vielä heittelyä.  

Korpilahden puhdistamo on toiminut ympäristölupaehtojen mukaisesti lukuun ottamatta CODCr:n ja kiintoaineen hienoista ylitystä toisella vuosineljänneksellä.


 

10. Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.

Paviljonkisäätiön vuosi meni suunnitelmien mukaisesti ja koko vuoden tulos on budjetin mukainen. Kiinteistön kulut kuitenkin nousivat jonkin verran edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2018 lopulla säätiö aloitti kiinteistön jäähdytysjärjestelmän ja telelaitteiden peruskorjauksen suunnittelun. Tavoitteena on tehdä nämä investoinnit vuoden 2019 aikana.


 

11. Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.

Jyväskylän Jäähalli Oy:n vuosi on mennyt budjetin mukaisesti ja taloudellinen tavoite saavutettiin. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Hoitovastiketta perittiin yhtiön omistaman hallirakennuksen kuluja vastaava määrä. Vuonna 2018 hoitokulut olivat yhteensä 574 342 euroa. Rahoitusvastikkeita perittiin lainojen hoitokuluja vastaavasti. Vuonna 2018 yhtiön lainoja lyhyennettiin 107 035 euroa ja lainojen korkokulut olivat 38 551 euroa.
 

Asiasanat: