Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

 

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT      
       
VASTAAVAA (milj. eroa)20172018 VASTATTAVAA (milj. euroa)20172018
       
PYSYVÄT VASTAAVAT1 643,41 761,4 OMA PÄÄOMA488,5498,7
Aineettomat hyödykkeet24,332,0 Peruspääoma423,2423,2
Aineettomat oikeudet8,37,9 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat0,10,1
Muut pitkävaikutteiset menot13,621,1 Ylikurssirahasto1,41,4
Ennak.maksut ja kesk.er. aineet. hyödykkeet2,43,0 Arvonkorotusrahasto0,00,0
Aineelliset hyödykkeet1 582,31 682,7 Muut omat rahastot40,541,0
Maa- ja vesialueet160,2164,6 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)-11,423,3
Rakennukset883,2913,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)34,89,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet275,8288,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET13,813,8
Koneet ja kalusto120,0120,6 PAKOLLISET VARAUKSET12,912,2
Muut aineelliset hyödykkeet4,84,5 Eläkevaraukset0,40,3
Ennak.maksut ja kesk.er. hankinnat138,2190,9 Muut pakolliset varaukset12,511,9
Sijoitukset36,846,7 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT2,72,7
Osakkuusyhteisöosuudet17,317,4 Valtion toimeksiannot0,40,3
Muut osakkeet ja osuudet13,423,2 Lahjoitusrahastojen pääomat1,91,9
Joukkovelkakirjalainasaamiset3,03,0 Muut toimeksiantojen pääomat0,40,5
Muut lainasaamiset2,62,6 KONSERNIRESERVI0,60,5
Muut saamiset0,50,5 VIERAS PÄÄOMA1 317,81 401,3
TOIMEKSIANTOJEN VARAT0,90,8 Pitkäaikainen938,51 046,3
Valtion toimeksiannot0,40,3 Joukkovelkakirjalainat30,030,0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet0,50,5 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta829,3933,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT192,1167,0 Lainat julkisyhteisöiltä0,80,6
Vaihto-omaisuus22,817,8 Lainat muilta luotonantajilta16,816,2
Aineet ja tarvikkeet22,117,6 Saadut ennakot6,67,3
Keskeneräiset tuotteet0,60,0 Muut velat34,535,8
Valmiit tuotteet/Tavarat0,10,2 Siirtovelat0,10,1
Muu vaihto-omaisuus0,00,0 Laskennalliset verovelat20,522,7
Saamiset105,8112,2 Lyhytaikainen379,3355,0
Pitkäaikaiset saamiset2,93,0 Joukkovelkakirjalainat0,00,0
Myyntisaamiset1,31,3 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta153,0113,1
Lainasaamiset1,41,4 Lainat muilta luotonantajilta5,66,1
Muut saamiset0,20,3 Saadut ennakot18,218,4
Lyhytaikaiset saamiset102,9109,2 Ostovelat86,291,8
Myyntisaamiset65,270,4 Muut velat23,225,1
Muut saamiset19,021,2 Siirtovelat93,1100,5
Siirtosaamiset18,717,6    
Rahoitusarvopaperit0,50,5    
Muut arvopaperit0,50,5    
       
Rahat ja pankkisaamiset62,936,5    
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ1 836,41 929,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ1 836,41 929,3
       
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT      
Omavaraisuusaste, %    27,7 %27,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %    97,0 %102,1 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista    106,1 %111,0 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €    23 35333 107
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas    167234
Lainakanta 31.12., 1000 €    1 035 4661 099 603
Lainakanta 31.12., €/asukas    7 3867 776
Lainasaamiset, 1000 €    5 5675 652
Asukasmäärä    140 188141 414

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

 

Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 1 929,3 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 92,9 milj. euroa. Konsernitaseen suurimpia omaisuuseriä ovat rakennukset 913,8 milj. euroa, kiinteät rakenteet ja laitteet 288,3 milj. euroa sekä maa- ja vesialueet 164,6 milj. euroa.

Kaupunkikonsernin oma pääoma oli 498,7 milj. euroa, kun vähemmistöosuuksia ei huomioida. Kaupunkikonsernin oma pääoma kasvoi edellisestä vuodesta 10,4 milj. euroa. Tilikaudella 2018 tehtiin ensimmäistä kertaa keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden rakennusten poisto-oikaisu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa. Poisto-oikaisun suora pienentävä vaikutus kohdistuen edeltävien tilikausien ylijäämään oli -18,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tilikauden ylijäämään -1,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin kertyneet ylijäämät olivat 33,1 milj. euroa, joka on asukasta kohden laskettuna 234 euroa. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaetaan konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 

Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 100 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 64,2 milj. euroa. Kaupungin ulkoisten lainojen määrä väheni (konserniyhteisöjen kaupungin sisäiseen pankkiin tekemät talletukset ja konsernitilin saldo eliminoitu) -6,3 milj. euroa tilivuonna 2018. Kaupungin osuus kuntayhtymien lainoista kasvoi 60,4 milj. euroa, johtuen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Nova-sairaalahankkeen rahoitustarpeista. Kaupunkikonsernilla oli lainaa asukasta kohden 7 776 euroa ja asukaskohtainen lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 390 euroa. Alla olevassa taulukossa on eritelty kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta yhteisöittäin. 

 

Ulkoinen lainakanta kehitys (milj. euroa)2012201320142015201620172018Muutos €
Jyväskylän Energia Oy230,4243,2278,5266,8233,6222,9227,44,5
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy220,8216,1202,8197,6196,4194,6204,09,4
Education Facilities Oy87,983,979,281,578,976,072,2-3,8
Jykia Oy52,250,951,350,846,335,332,8-2,5
Jyväs-Parkki Oy41,338,936,534,231,931,529,2-2,3
Muut tytäryhtiöt46,849,560,162,170,879,984,74,8
Tytäryhteisöt, ulkoiset lainat679,5682,4708,4693,0657,9640,2650,310,1
Kaupungin ulkoiset lainat327,0345,2343,4339,9321,1275,4269,1-6,3
Ulkoiset lainat yhteensä1 006,51 027,61 051,81 032,9979,0915,6919,43,8
Osuus kuntayhtymistä34,444,548,948,187,2119,8180,260,4
Konsernin lainakanta1 040,91 072,01 100,71 081,01 066,21 035,41 099,664,2

Kaupungin tytäryhteisöilleen myöntämien omavelkaisten lainatakausten saldo 31.12.2018 oli yhteensä 503,6 milj. euroa, mikä oli -73,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takaukset Jyväskylän Energia -konsernille vähenivät tilivuonna -71,6 milj. euroa liittyen suurelta osin erääntyvien lainojen uudelleenjärjestelyihin. Eniten takausvastuut lisääntyivät Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle Nenäinniemen hankkeen myötä (4,3 milj. euroa). Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten määrä oli 3,2 milj. euroa. Antolainoja kaupunki on myöntänyt tytäryhteisöilleen 156,2 milj. euroa. Suurin osa antolainoista muodostuu kaupungin Jyväskylän Energia Oy:lle myöntämästä 150 milj. euron joukkovelkakirjalainasta. Kaupungin myöntämien antolainojen saldo pieneni 2,2 milj. euroa, kun Jyväskylän Jäähalli Oy maksoi antolainansa kaupungille rahoituksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien antolainojen määrä oli 2,7 milj. euroa.

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste
 = 100 x (Oma pääoma +Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) 

Omavaraisuusaste mittaa kaupunkikonsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. 

Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli 27,0 prosenttia ja se heikkeni 0,7 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 102,1 prosenttia ja tunnusluvun arvo kasvoi 5,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana konsernitaseessa.

Kaupunkikonsernin velkojen ja vastuiden määrä oli 1 495,1 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 1 347,3 miljoonaa euroa. Velkojen ja vastuiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 79,9 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 13,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2018 velkojen ja vastuiden määrä käyttötuloista oli 111,0 %, vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 106,1 %.

milj. euroaTP 2017TP 2018
   
Vieras Pääoma1317,81401,3
Saadut ennakot-24,8-25,7
Vuokravastuut23,022,9
Leasingvastuut99,296,6
Velat ja vastuut1 415,21 495,1
   
Toimintatuotot555,5570,9
Verotulot514,4510,2
Valtionosuudet263,6266,2
Käyttötulot1 333,51 347,3
   
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %106,1 %111,0 %

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä oli 33,1 milj. euroa. 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Kaupunkikonsernin kertynyt alijäämä asukasta kohden oli 234 euroa ja asukaskohtainen yli-/alijäämä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -67 euroa. Alla olevassa kuvassa on eriteltynä kaupunkikonsernin elinkeinopoliittisesti merkittävien tytäryhteisöjen ja alakonsernien emoyhtiöiden yli-/alijäämäkertymä.

Kuva

 

Konsernin lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 100 milj. euroa ja lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 64,2 milj. euroa. Kaupunkikonsernin ulkoisten lainojen jakautuminen on esitetty alla olevassa graafissa. 

Kuva

 

Konsernin lainakanta, euroa/asukas 
=Kaupunkikonsernin lainakanta / Asukasmäärä.

Kaupunkikonsernilla oli lainaa 7 776 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta asukasta kohden kasvoi 390 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 

Konsernin lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Kaupunkikonsernin lainasaamiset olivat 5,6 milj. euroa, joka on sama kuin edellisvuonna.

Asiasanat: