Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Jyväskylän kaupunki edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta sekä tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Kaupunki panostaa erityisesti lasten ja nuorten terveeseen kasvuun ja oppimisen mahdollisuuksiin. Tässä strategiakärjessä huomioidaan kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet, joihin sisältyvät muun muassa yksinäisyyden vähentäminen, eriarvoistumisen loiventaminen sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Konsernihallinto

1. Vahvistamme ennaltaehkäisevää päihdetyötä Jyväskylässä.

Vuoden 2018 alussa resursoitu ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi 50%. Koottu kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä ja käynnistetty ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen.

Käynnistetty kaupungin nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprosessi, jonka osana on ehkäisevä päihdetyö.

Toteutuneet toimenpiteet:

  • Henkilöstölle järjestetty kolme ja esimiehille yksi riippuvuuskoulutus.
  • Järjestetty neuvoloiden henkilöstölle suunnattu päihdepäivä, esimiehille suunnattu naiserityinen päihdetyö esitelmä.
  • Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen perusopetuksessa yhteistyössä järjestöjen kanssa käynnistynyt.
  • Koulujen päihdetoimintamalli ja yhteistyökäytännöt mallinnettu.
  • Päihde- ja mielenterveyspulmien systemaattinen tunnistaminen (ADSUME, BDI) käynnistetty 11/18.
  • Nuoren ja aikuisen mielenterveys- ja päihdehoitoketjun kehittäminen.

Nuorten mielenterveys ja päihdepalvelujen kehittämisprosessiin liittyvä nuorten mielenterveys- ja päihdetilanteen selvitys laadittu 6/18, jonka pohjalta laadittu toimienpideohjelma yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen kanssa.


   

2. Edistämme asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Vuoden 2018 aikana on toteutettu neljä laajaa vaikutusten ennakkoarviointia, joissa huomioitu asukkaiden osallisuus.


 

3. Tietoliikenneyhteyksien nopeusvaatimukset kasvavat digitalisaation kehittymisen myötä. Tavoitteena on, ettei digitaalista eriarvoisuutta pääse syntymään kaupungin eri alueiden välillä. Laajakaistayhteyden merkitys kasvaa sähköisten palveluiden lisääntyessä. Palvelujen saavutettavuuden lisäksi nopeaa yhteyttä tarvitaan myös etätyössä ja yritystoiminnassa.

Osana kansallista laajakaistahanketta Jyväskylän kaupunki selvitti syksyllä 2017 ja keväällä 2018 vaihtoehtoja valokuituverkon rakentamiseksi mm. haja-asutusalueille. Lopputulos on, että rakentamista ei käynnistetä mm. taloudellisista syistä. Uudet teknologiat, uudet päätelaitteet ja mm. kiinteistökohtaiset lisäantennit mahdollistavat kaupallisten toimijoiden verkkokuuluvuuden paranemisen.


Perusturva

1. Palveluilla tuetaan asiakkaiden kotona asumista ja pärjäämistä raskaampien palveluiden käytön optimoimiseksi.

Toimenpiteet ja mittarit: 

Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia. Tavoitteena on, että lastensuojelun avohuoltoon tulee uusia asiakkaita vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuonna 2016 lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen alkaneita asiakkuuksia oli 557. 

Tavoite ei toteutunut. Vuonna 2018 lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen alkaneita asiakkuuksia oli 574 (2017: 480). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät kokonaisuutena kuitenkin laskivat, avohuollon asiakkuudessa oli 1 586 lasta (2017: 1670).

Toimialalla osallistetaan asiakkaita palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen asiakasryhmissä ja asiakasraadeissa.

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutettiin sekä kuntalaisiin että henkilöstöön kohdennettuja osallisuuskyselyjä. Kyselyjen tulokset huomioidaan toiminnan suunnittelussa mm. laajentuvien aukioloaikojen käyttöönotossa.

Asiakkailla on mahdollisuus palautteen antamiseen Roidun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta Jyväskylän kaupungin palvelupalautekanavan kautta.

Lapsiperheille suunnattu kumppanuusfoorumi/asukasraati kuntalaisille järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa ja se saa jatkoa keväällä 2019.

Hoitotarvikepalvelun palveluohjaajavalmennuksessa olleet hoitajat selvittivät kotijakelua käyttävien asiakkaiden mielipiteitä. He olivat myös Jyväskylän kirjastolla esittelemässä kotijakelujärjestelmää haastaen kävijöitä keskusteluun. 

Vanhuspalveluissa asiakasraati kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Kotihoidossa pidettiin asiakas- ja omaisinfotilaisuuksia, joiden tuloksena syntyi suunnitelma asiakasneuvostosta kotihoitoon. 

Sosiaalipalveluissa perustettiin kotoutumispalveluiden asiakasraati aiemmin käynnistyneen aikuissosiaalityön asiakasraadin lisäksi. Lisäksi kokemusasiantuntijoita koulutettiin sekä aikuissosiaalityössä että kotoutumispalveluissa. Aikuissosiaalityön kokemusasiantuntijoita hyödynnettiin mm. keskustassa päihteilevien aikuisten oleskelu- ja toimintatilan suunnittelussa.

Asumissosiaalisella työllä ehkäistään asiakkaan vuokrien rästiintymistä ja tuetaan asiakasta asunnon säilyttämisessä. Häätöjen ehkäisemiseksi maksettujen rästivuokrien kustannus on pienempi kuin vuonna 2017. 

Tavoite toteutui. Vuonna 2018 maksettiin vuokrarästejä 290 162 euroa (2017: 315 282 euroa).

Lapsiperhe saa tarpeisiinsa vastaavan palvelun. Sen varmistamiseksi palvelutarvearviointiin ja palveluohjaukseen otetaan käyttöön monialainen toimintamalli.

Tavoite monialaisesta toimintamallista toteutui. Monitoimijaisen arvioinnin tiimi perustettiin eri palveluiden toimesta toukokuussa, se kokoontuu kahdesti kuussa ja sitä koordinoi Varhaisen tuen palvelun sosiaalityöntekijä. Monitoimijaiseen tiimiin kuuluvat edustajat Varhaisen tuen palveluiden lisäksi oppilashuollosta, perheneuvolasta, vammaispalveluista, lastensuojelusta ja aikuissosiaalityöstä. Lisäksi tiimiin osallistuvat tarvittaessa kotoutumispalveluiden sekä nuorisopsykiatrian edustajat.
  
Vanhuspalveluiden palvelurakenteessa hillitään tehostetun palveluasumisen kasvua ja keskitytään kotona asumisen tukemiseen sekä asiakkaan arjessa pärjäämiseen kuntouttavalla ja toimintakykyä tukevalla työotteella. 

Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja ei lisätty.  Kotihoidossa pilotoitiin muun muassa tehostettua kotikuntoutusta hyvin tuloksin, ja kotihoidon prosessien kehittäminen Kukoistava kotihoitohankkeessa jatkui. 

Terveyskeskussairaalassa tuetaan potilaan kuntoutumista, itsehoitoa ja omaa aktiivisuutta. Päiväsairaalatoimintaa kehitetään ennakoivaan suuntaan (kaatumisesto, lääkitysarviot, ohjaus, aktivointi), mikä osaltaan tukee kotona asumisen onnistumista mahdollisimman pitkään.

Tavoite toteutui. Terveyskeskussairaaloissa toteutetaan kaikilla osastoilla vuoteenvierusraportointia, joka on edistänyt potilaan osallistumista omaan hoitoonsa. Terveyskeskussairaaloiden osastofarmaseutti tekee lääkityksen kokonaisarviointeja yhteistyössä lääkäreiden ja hoitajien kanssa. 

Terveyskeskussairaalan terapiahenkilökunta tukee potilaan kuntoutumista niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat terapiassa. Fysio- ja toimintaterapeutit ovat pitäneet vuonna 2018 AVH-koulutusta hoitohenkilökunnalle.

Päiväsairaalassa fysioterapeutin toimintakykytestauksen yhtenä osana on kaatumisriskin arviointi.

Avoterveydenhuollossa otetaan vastaanottotoiminnassa käyttöön uusia toimintamalleja eri toimijoiden kanssa ja vakiinnutetaan jo käyttöön otettuja sähköisiä palveluja.

Avosairaanhoidossa laajennettiin lääkäreiden sähköistä ajanvarausta kaikille terveysasemille. 

Suun terveydenhuollossa sähköistä ajanvarausta laajennettiin vuoden 2017 lopussa koskemaan suuhygienistien ajanvarausta. Puheluiden määrä laski kuluneena vuonna 7 prosenttia.

Takaisinsoittojärjestelmää hyödynnetään kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla laajasti. Erikoisvastaanotoilla käyttöön otettiin sähköinen soittopyyntö (Web call back). Hyviksen yhteydenottolomake valmisteltiin erikoisvastaanottojen käyttöön. Fysioterapian ja apuvälinepalvelun sähköisiä yhteydenottolomakkeita pyrittiin vakiinnuttamaan, mutta käyttö jäi vähäiseksi. Hoitotarvikepalvelussa otettiin käyttöön turvaposti mm. yksityisten palvelukotien ja hoitotarvikepalvelun väliseen turvalliseen yhteydenpitoon.

Toiminnan esittelyvideot tehtiin hoitotarvikepalveluun ja erikoisvastaanotoille. Fysioterapiaan valmistettiin videoita omaharjoitteluohjeista. 

Palveluaikojen pidennystä laajennettiin jalka- ja ravitsemusterapiaan. Palveluaikoja pidennystä jatkettiin muualla erikoisvastaanotoilla ja avofysioterapiassa. Palveluaikoja on saatavilla harvakseltaan klo 16-18 välillä.


 

2. Palveluissa lisätään ennaltaehkäisevää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi:

Toimenpiteet ja mittarit: 

Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhdessä kaupungin eri toimialojen kanssa hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
 
Hoitotarvikepalvelussa rakennettiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta palvelu sujuisi laadukkaasti.

Vanhuspalveluissa alkoi päiväkeskusten kehittäminen kohti hyvinvointikeskuksia sekä kuntouttavan päiväkeskustoiminnan suunnittelu. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston selkeyttämiseksi tehtiin monialaisena yhteistyönä päihde- ja mielenterveyspalveluiden selvitys ja toimenpideohjelma nuorten   palvelutarpeisiin vastaamiseksi.  

Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa on lisätty vertaisryhmäauttamista, esim.  Arkeen Voimaa -ryhmät, Nuorisovastaanoton ryhmät, psykologipalveluiden ryhmät ja Suunta-ryhmät nuorille vanhemmille työllistymisen ja vanhemmuuden tueksi.
Kouluterveydenhuolto on mukana Liikkuva koulu –ohjelmassa. Liikuntaliput on otettu käyttöön ja jaettu niitä oppilaille eri aktiviteetteihin. Kouluterveydenhuollossa on hyödynnetty MOVE-mittaustuloksia ja tehostettu ohjausta.

Nuorisovastaanotto on aloittanut avoimen vastaanoton maanantaisin ja jalkautunut keskustan nuorisotilalle.

Kipinäkorteilla on mahdollistettu maksuttomia ja edullisia kulttuuri-ja liikuntapalveluja sosiaalipalveluiden asiakkaille.
      
Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöistä toiminnallista yhteistyötä. Tavoitteena on, että sosiaaliohjausta on saatavilla kaikilla kaupungin omille terveysasemille.

Valinnanvapauskokeilun sosiaaliohjaaja tapasi sosiaaliohjauksen asiakkaita kolmen tunnin ajan joka toinen viikko Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön ja Vaajakosken terveysasemilla. Palokan vuodeosaston sosiaalityöntekijä tapasi oman toimensa ohessa ajoittain Palokan terveysaseman asiakkaita. Sosiaaliohjaus toteutui kaupungin omilla terveysasemilla, mutta käytettävissä oleva resurssi oli suhteellisen pieni. Sosiaaliohjauksen avulla tieto sosiaalipalveluista on lisääntynyt terveyspalveluissa. Tämä näkyy vähitellen vahvistuvana yhteistyön kehittymisenä.

Perhekeskusverkosto laajenee kolmeen uuteen kaupunginosaan (keskusta, Korpilahti ja Kuokkala).

Perhekeskusverkostot laajenivat Kuokkalan, Kantakaupungin ja Korpilahden alueille. Verkostoja on toiminnassa kaikkiaan kymmenen. Palokan alueen perhekeskusverkosto perustetaan keväällä 2019. 

Palveluissa hyödynnetään entistä laajemmin digitaalisuutta. 

Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla sähköistä ajanvarausmahdollisuutta on lisätty vähitellen. Takaisinsoittojärjestelmää ja tekstiviestipalvelua hyödynnetään jatkuvasti. Erikoisvastaanotoilla otettiin käyttöön sähköinen soittopyyntö (Web call back) ja Hyvis-järjestelmän yhteydenottolomaketta valmisteltiin käyttöön. Fysioterapiassa osallistuttiin Oma olo –oirearvion käyttöönottoon.

Psykososiaalisissa palveluissa on aloitettu sähköinen ajanvaraus lapsioikeudellisessa palvelussa ja Nuorisovastaanotolla on otettu käyttöön chat-palvelu. Matkailijoiden rokotusten ajanvarauksissa otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä.

Vanhuspalveluiden OIVA-keskukseen otettiin käyttöön chat-palvelu. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiintui käyttöön.

Kotoutumispalveluissa hyödynnettiin digitalisaatiota asiakkaiden yhteiskuntaorientaation parantamiseksi videoimalla isommille asiakasryhmille järjestettyjä infotilaisuuksia kolmeksi tallenteeksi nettiin. Kokeilusta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa, tarvittaessa myös maakunnallisesti. 

Terveyskeskussairaalan potilasohjauksessa kerrotaan yksinäisyyttä kokeville henkilöille eri toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista tilanteen helpottamiseksi.

Terveyskeskussairaaloissa annettiin tietoa kolmannen sektorin toimijoista (esim. ystäväpalvelu) yksinäisyyttä kokeville potilaille.

Keskitettyjen influenssarokotustapahtumien yhteydessä järjestetään terveyden edistämisen tapahtuma. 

Terve-tapahtumat järjestettiin keskitettyjen influenssarokotuspäivien yhteydessä Kyllön terveysasemalla ja Palokan neuvolassa. Tapahtumissa esiteltiin monipuolisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Kyllön tapahtumassa pääsi tutustumaan järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin palvelujen toimintaan liittyen esimerkiksi muistiin, astma- ja allergia-asioihin, sydämeen, diabetekseen, ravintoon, liikuntaan ja kuntoutukseen. Palokan neuvolan tapahtumassa on esillä lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja ja toimintoja järjestöiltä sekä kaupungin palveluista. Tapahtumiin oli vapaa pääsy.
 


Sivistys

1. Nuorten palveluverkoston uuden toimintamallin käyttöönottaminen ja vakiinnuttaminen

Nuorisopalvelujen palveluyksikön toiminnan vahvistaminen osana nuorten alle 30-vuotiaiden palveluverkostoa.

Nuorisopalveluihin keskitettiin nuorten palveluita lisää, kun Ohjaamo Jyväskylä vakinaistettiin osaksi nuorisopalveluita. Lisäksi nuorisopalveluiden sisäiset painopisteen muutokset (koulunuorisotyön vahvistaminen), uusien toimintojen (Bostari) käynnistäminen vahvistivat nuorisopalveluiden roolia. Myös resurssilisäykset (etsivä nuorisotyö, Ohjaamo) ja toimintamallien (mm. etsivä nuorisotyö) kirkastaminen vahvistivat nuorisopalveluita.

Kohdennettujen palvelujen (etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta) yhteistyön tiivistäminen muiden nuorten palveluiden kanssa nuorille suunnatuissa palvelu- ja ohjausprosesseissa.

Erityisesti nuorisopalveluiden kohdennettujen palveluiden sekä Ohjaamotoiminnan henkilöstö on toiminut aktiivisesti käynnistyneessä yli toimirajojen menevässä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisprosessissa. Lisäksi nuorisopalveluiden hallinnoima Kasvun maisema (ESR) -hankkeen avulla on nostettu esille monia pulmakohtia nuorten palvelu- ja ohjausprosesseissa.

Alueellisen nuorisotyön suuntaaminen vahvemmin tukemaan alueiden nuorten hyvinvointia yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Alueellisessa nuorisotyössä käynnistettiin vahvempi yhteistyö yhtenäiskoulujen kanssa siirtämällä resursseja koulunuorisotyöhön Keltinmäen ja Kuokkalan yhtenäiskouluille. Tavoitteena tavoittaa entistä paremmin alueen kaikki 11-15 -vuotiaat nuoret nuorisotyön keinoin osana kouluaikaa, mutta myös nuorten vapaa-ajalla.


 

2. Oppimisen tuen järjestäminen

Tehostetun ja erityisen tuen palvelujen toimintatavoista ja rakenteista tehdään selvitys ja sen pohjalta tuen palveluiden toimintasuunnitelma tuleville vuosille.

Tehostetun ja erityisen tuen palvelujen toimintatapoja ja rakenteita on aloitettu järjestelmällisesti kartoittamaan sekä alueellisesti että koulukohtaisesti syksyn 2018 aikana. Lisäksi peruspalveluja tukevan verkoston kanssa tehtävän yhteistyön toimintatapoja selvitetään ja mallinnetaan.


 

3. Lapsiperheiden asiakas- ja palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakas- ja palveluohjauksen tehostaminen.

Palvelukoordinaattorit ovat siirtyneet työparityöhön, jolla varmistetaan tasavertainen ja oikea-aikainen asiakaspalvelu eri puolilla kaupunkia.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uudistaminen.

Lokakuussa 2018 saatiin markkinaoikeudelta päätös, että voidaan jatkaa kilpailutetun toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Loppuvuodesta perustettiin käyttöönottoa varten ohjaus- ja projektiryhmät. Käyttöönotto suunnitellaan toteutettavaksi kesän tai syksyn 2019 aikana.


 

4. Osallisuus kasvun ja oppimisen palveluissa

Huoltajien, lasten ja henkilöstön arviointi- ja palautekäytäntöjen uudistaminen jatkuu.

Varhaiskasvatuksessa perustettiin arviointiryhmä kehittämään varhaiskasvatuksen laadunhallintaa ja arviointimenetelmiä.

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin vuorovaikutteista nettisivustoa kehitetään edelleen.

Asiakasraadin tapaamisia on kehitetty esimerkiksi järjestämällä Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa -iltoja, joissa on ollut läsnä sivistyslautakunnan jäseniä, yksityisiä palveluntuottajia, oppilaitosten edustajia ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen edustajia ja asiantuntijoita.


 

5. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus

Uudistuneet opetussuunnitelmat näkyvät toimintakulttuurin muutoksena ja osallisuuden lisääntymisenä yksiköissä.

Esiopetuksen linjaukset päivitettiin ja käsiteltiin sivistyslautakunnassa 18.12.2018. Opetussuunnitelmien mukaisten, uudistettujen toimintatapojen arviointia tehdään yksiköissä.


 

6. Talouden ja toiminnanohjauksen malli suunnittelussa ja ohjauksessa

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kannustava palkitsemisjärjestelmä on käytössä.

Työyhteisöjen kehittämisraha on ollut varhaiskasvatuksessa käytössä jo vuodesta 2014 lähtien. Kehittämisraha otettiin perusopetuksen palvelualueella käyttöön vuoden 2017 perusteella. Vuoden 2018 työyhteisön kehittämisrahan maksamisen periaatteita on yhdenmukaistettu, mutta maksamisen kriteereissä voi olla eroja palvelualueiden välillä.


 

7. Kartoitetaan myös kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuen tarpeet.

Kieli- ja kulttuuriryhmien osalta lukuvuonna 2018 todettiin tarpeelliseksi järjestää myöhään maahantulleiden perusopetusikäisten oppilaiden osalta opetusta joustavammin. Valmistavan opetuksen jälkeinen nivelvaiheen opetus todettiin tarpeelliseksi ja 2019 talousarvioon kirjattiin maahanmuuttajien JOPO-luokka. Esitystä ei hyväksytty talousarvioissa.

Alakoulun osalta valmistavan opetuksen järjestämistä oppilaan omassa lähikoulussa pilotointi aloitettiin Kortepohjan koulussa.


 

8. Terveyttä edistävän liikunnan uusi toimintamalli otetaan käyttöön

Liikunnanohjaajien toimintaa alueellistetaan.
 
Liikunnanohjaajille on määritetty maantieteelliset vastuualueet, joka luo pohjan ohjausverkostolle.

Yhteistyötä liikuntaseurojen kanssa tiivistetään entisestään.

Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä HIPPOS2020-hankeen detaljisuunnittelun yhteydessä.

Liikuntapalvelut käynnisti myös liikunnan olosuhdefoorumin, jossa on seurakentän edustus.


 

9. Omatoimikirjastot

Toteutetaan omatoimikirjasto Kuokkalaan.

Kuokkalan uusi kirjasto on avattu elokuussa 2018.


 

10. Talouden ja toiminnanohjauksen malli suunnittelussa ja ohjauksessa

Sovelletaan kansalaisopistossa hinnoittelumalleja eri asiakasryhmät huomioiden.

Seniorikurssien ja joidenkin erityisryhmien kurssien hinnat on alennettu 20 %:lla muihin kursseihin verrattuna. Sotaveteraaneille kurssit ovat maksuttomia. Taiteen perusopetuksessa huomioidaan 20 euron sisaralennus. Työttömille työnhakijoille ja maahanmuuttajille myönnetään 30 euron opintoseteliavustusta. Kipinä-edulla voi osallistua ilmaiseksi vapaiksi jääville kurssipaikoille.


Kaupunkirakenne

1. Asuntopolitiikan teemavuosi 2018

Asuntopoliittiset linjaukset päivitetään edistämään asukkaiden tarpeita vastaavien asumismahdollisuuksien syntymistä asunto- ja aluetasolla. Varmistetaan monipuolinen tonttitarjonta. Kehitetään yhteistyössä toimijoiden kanssa uudenlaisia suunnittelun ja rakentamisen toteutustapoja.

Linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa KymppiR2018-ohjelman yhteydessä. Asumisen tonttitarjonta on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kunnossa. Ajoissa kaavoitettu varanto mahdollisti määrällisesti normaalia tasoa korkeamman asuntotuotannon. Jyväskylän kaupunki osallistui Asuntoreformi2018-kilpailuun. Muita toteutettuja kokeiluja olivat muun muassa keskustan Miltonin korttelin kutsukilpailu kaupunkimallipohjaisine arviointi- ja osallistumismenettelyineen ja Kauramäen määräyksiltään väljä asemakaava.

 

Asiasanat: