Hyppää pääsisältöön

Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuonna 2018 rakentaminen, erityisesti asuntorakentaminen, vilkastui edelleen aiemmista vuosista. Tämä heijastui sekä kaavoitukseen että maan myyntivoittoon, joka toteutui 1,9 M€ ennakoitua suurempana. Kevään aikana saatiin valmiiksi useita kaupunkiympäristön kehitystä pitkällä aikavälillä ohjaavia suunnitelmia ja ohjelmia: pysäköintinormit uudistettiin, metsäohjelma valmistui ja uudet asuntopolitiikan linjaukset hyväksyttiin KymppiR2018-ohjelman yhteydessä. Lisäksi kaksivuotinen, Ympäristöministeriön osaltaan rahoittama Tourujoen kärkihanke päättyi onnistuneesti.

Asemakaavoituksessa isoimmat hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Jyväskylän kaupunki osallistui Asuntoreformi 2018 -kilpailuun ja merkittäviä asemakaavoja sai lainvoiman mm. keskustassa ja Kankaalla. Keskustan kehittämistä tuettiin käynnistämällä erilaisia selvityksiä, edistämällä kaavahankkeiden käynnistymistä yhteistyössä toimijoiden kanssa sekä järjestämällä täydennysrakentamisen kutsukilpailu. Paikkatietopalveluissa ei ollut olennaista muutoksia edelliseen vuoteen. LEAN prosessin ohjausmenetelmää testattiin onnistuneesti. Pilottiprosessina oli ”AO- ja AP- poikkeamispäätökset asemakaava-alueella”. Edelleen koettiin myös henkilöstövajetta johtuen rekrytoinnin haasteista. 

Kaupungin omien tonttituotantotavoitteiden ja kiinteistönomistajien tavoitteisiin vastaamisen ohella saatiin valmiiksi merkittävä määrä toimintaa pitkävaikutteisesti ohjaavia linjauksia ja ohjelmia. Näiden valmistelussa hyödynnettiin ostettavia asiantuntijapalveluita oman osaamisen rinnalla. 

Ensimmäistä kertaa Jyväskylässä toteutettuun hulevesilaskutukseen ja siihen liittyvään kiinteistöjen omistajaselvitykseen käytettiin merkittävästi työpanosta. Laskuista tehtyjen noin 200 muistutuksen käsittelyä jatketaan alkuvuonna 2019. 

Toivakan kunta liittyi 1.1.2018 Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäseneksi Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen lisäksi. Jätetaksan kokonaisuudistuksessa hyväksyttiin yhteinen taksarakenne vuodelle 2019. Koko toimialueella otetaan käyttöön jätehuollon perusmaksu ja yhtenäiset jätteenkäsittelymaksut sekä säilytetään kuntakohtaiset kuljetusmaksut. 

Seudullinen paikallisliikenne laajeni kesäkuun alusta Laukaan suuntaan aikaisempien siirtymäajan sopimusten loppuessa. Muutos vaikutti linja-autokalustoon ja vuorotarjontaan, kun Laukaan liikenne-kokonaisuus aloitti omana kohteena. Lipputuotteet ja hinnat pysyivät aikaisemmalla tasolla. Matkamäärät jatkoivat kasvuaan (+2,14%). Kasvua oli myös palvelu- ja asiointiliikenteen matkustajamäärissä (9 %).

Fiksun liikkumisen edistämiskokonaisuus sai oman verkkosivuston www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella ja Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella toteutettiin mm. fiksun liikkumisen markkinointikampanja.

Asunto- ja liikerakentamisen myötä myönnettyjen rakennusten kerrosala kipusi 203 840 kerrosneliömetriin jääden edellisen vuoden tasosta n. 62 000 kerrosneliömetriä. Uusia asuntoja valmistui 2 052 kappaletta ja lupia myönnettiin 1 771 uuden asunnon rakentamiseen.

Rakennusvalvonta siirtyi alkuvuodesta 2018 täysin sähköiseen asiointipalveluun, kun sähköinen arkistointi ja lupapäätösten sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön. Sähköisen asiointipalvelun kautta haettujen lupien määrä oli 70 % koko lupamäärästä. 

Koko Rakentajantalon henkilöstö muutti syyskuussa Kivääritehtaalle ja Tietotalolle. Organisointi työllisti erityisesti Johdon tuen palveluyksikköä. Konsernihallinnossa ollut vuorotteluvapaa aiheutti sijaisuusjärjestelyjä myös kaupunkirakenteen johdon tuen yksikössä.