Lapsen kehitys

Lapsen kehitys on jatkuva, kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. Vuorovaikutus vanhempien ja lapselle tärkeiden ihmisten kanssa muodostaa lapsen kehitysympäristön.

Psyykkisen kehityksen edellytyksenä on, että lapsi saa vanhemmiltaan tai hoitajiltaan hyvää vuorovaikutusta ja hoivaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen tarpeet tulevat ymmärretyiksi ja vastatuiksi. Tällöin lapsi saa positiivisia tuntemuksia ja välttyy liiallisilta kielteisiltä tunteilta.

Lapsi saavuttaa motorisen kehityksen eri vaiheet tietyssä järjestyksessä, jotka voivat myös muuttua tai jäädä kokonaan pois. Lapsen kehitys on yksilöllistä ja lapsilla on suuria eroja siinä, milloin he saavuttavat kunkin vaiheen eikä siirtyminen vaiheesta toiseen ole selvärajaista. Kaikki aistijärjestelmät ovat mukana, kun lapsi havainnoi itseään, jäsentää ympäristöään ja opettelee liikkumaan.

Lapsen kehitys on seitsemänteen ikävuoteen asti enimmäkseen sensomotorista kehitystä eli lapsi tulee leikin avulla tietoiseksi omasta kehostaan ja ympäristöstään.

 

 

Asiasanat: