Koululääkäri

Koululääkärien perustehtävä on huolehtia koululaisen terveydentilan seurannasta yhdessä kouluterveydenhoitajan kanssa. Koululääkärin tarkastukset tehdään laajojen tarkastusten yhteydessä.

Terveystarkastusten lisäksi lääkäri ottaa kantaa oppilaiden määräaikaisissa terveystarkastuksissa nousseihin terveysongelmiin sekä lapsen koulunkäyntiin vaikuttaviin terveysasioihin. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat, infektiotaudit ja pitkäaikaiset sairaudet tulee hoidattaa omalla terveysasemalla.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

Kouluterveydenhuolto toimii aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden selvittelyssä ja hoidossa valtakunnallisen käypä hoito-suosituksen ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti.

ADHD:n diagnosointiin tarvitaan tietoa oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa, henkilön psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta, kehityshistoriasta, elämäntilanteesta ja muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä. Kokonaistilanne ja käyttäytymisoireet arvioidaan huolellisesti, mm. kyselylomakkeita apuna käyttäen. Arvioon voidaan tarvita myös psykologin, puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin tutkimuksia. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tavoitteena on lievittää ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä sekä minimoida liitännäisongelmia. Hoitomuotoja ovat mm.: psykoedukaatio (riittävä tieto ja ohjaus diagnoosin saaneelle, läheisille sekä kouluun), psykososiaaliset hoidot (käyttäytymishoito, vanhempainohjaus, toimintaterapia, neuropsykiatrinen valmennus, koulun yksilölliset tukitoimet) sekä lääkehoito. Hoidon on oltava pitkäjänteistä ja sen jatkuvuus siirtymävaiheissa tulee varmistaa.

Tukitoimet pitää aloittaa heti, kun havaitaan tarkkaavuuteen tai ylivilkkauteen liittyviä toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia. Arjen tukitoimet pitävät sisälllään koti- ja kouluympäristön rutiinien vakauttamisen. Lasten ja nuorten hoidossa on tärkeää ohjata aikuisia käyttämään lapsen toimintakykyä tukevia menetelmiä kotona ja koulussa. Muita tukimuotoja ovat esimerkiksi vertaistuki (ADHD-liitto), tukihenkilö tai -perhe ja perhetyö.

Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa

Sisäilmasto-oire-epäily

Kouluterveydenhuollolla on Jyväskylän kaupungin sisäilmastotyöryhmän tarkastama ohje, jonka mukaan toimitaan sisäilmastohaittaa epäiltäessä koulussa.

Epäilytilanteessa tulee ensisijaiseti olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, joka arvioi ja kartottaa tilanteen sekä vie tarvittaessa asiaa eteenpäin koulun rehtorille sekä koululääkärille. Vain koululääkäri voi tehdä lausunnon lapsen terveydentilasta koulunsiirtoa varten.