ናይ ኮሮና ሐበሬታ አብ ይቫስኩላ

Corona information - tigrinja - updated 18.9.2020

Corona information Video on Youtube - tigrinja (Info Gloria)

ስሚዒታትንምትሕልላፍን

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ዘስዕቦናይሕማምምልክታትከምረስኒ, ምሕንጣስ, ሕጽረትትንፋስ, ሰዓል, ድኻም, ዕግርግርምባልንውጽአትንእዮም።ዝበዝሑነዚሕማምዝሐዞምናይመተንፈሲአካልረኽሲማለትሰዓልዝመስልይሐሙ።ናይኮሮናምርመራነካይዶነቲሕማምምልክታትዘለዎምእንተኾይኑጥራይእዩ።

እዚሕማምንአረግቶትንነቶምአቐዲሞምብኻልእሕማምዝተጠቕዑከምሳንቡእንልብንሕማምዘለዎምሐደገኛእዩ።

ኻልኦትንኸይተሕልፈሎምተኻላኸል – ኢድካምሕጻብዘክሮ

 • ኢድካብማይንሳምናንጌርካን20 ሰከንድተሐጸቦ።ኢድካብጹርይወረቐትጌርካአንቅጾ።ናይኢድአልኮልጌርካኢድካድረዞ።
 • ኢድካከይተሐጸብካዓይንኻ, አፍንጫኻወይድማአፍካአይትተንክፍ።
 • አብእትህንጥሰሉወይድማትስዕለሉእዋንመንዲልወይሶፍትተጠቐም, ብድሕሪኡናብጓሐፍደርብዩ።ሶፍትእንተዘይብልካናብኢድካዘይኮነስናብብርኪኢድካማለትኢድካብምዕጻፍክትህንጥስወይክትስዕልይግባእ።
 • ካብካልኦትሰባትብዝዋሐደ 1-2 ሜትሮርሕቀትሐሉ።
 • ቅድሚአብመጐዓዝያምድያብካንወይድማካብካልኦትክትርሕቀሉዘይትኽእልቦታታትምኻድካ፡ማስክክትገብርአለካ።

እንድሕርኮሮናቫይረስሒዙኒኢልካተጣራጢርካ

ምልክታትሕማምካዋላፎኩስእንተኾነ

 • ናይምልክታትሕቶአብኢንተርነትገጽግበርOmaolo-palvelussa-አገልግሎት ( እቲገጽብቜንቋፊንሽ, ሽወደንንኢንግሊዝንእዩ)።Omaolo- ናይስሚዒታትሕቶመንገዲአብኦንላይንናይመርመራቆጸራክትሕዝትኽእል
 • ወይድማናብአገልግሎትጥዕናኮሮናቁጽሪተለፎን 014 266 0133 ደውል
  • ካብሶኒክሳብዓርቢሰዓት 8–16
  • ቀዳመሰንበትሰዓት 9–15
  • አብካልእግዜ 116 117.

ሰራሕተኛታትአገልግሎትጥዕናአድላይነትምርመራአብተለፎንግምገማይገብሩ።ብተለፎንእንታይከምትገብር, መዓስንናበይንከምትኸይድምርመራክትህብሐበሬታይዋሃበካ።ዝዋሃበካሐበሬታምኽታልአድላይእዩመታንሰራሕተኛታትሕክምናንካልኦትሕሙማትንንዝመሐላለፍሕማምንኸይቃልዑ።አቐዲምካከይደወልካንሕክምናአይትኺድ።

ናይኮሮናምርመራውጽኢትብመልእኽቲሞባይልንነግር

ኮሮናምርመራእንድሕርተወሲዱልካ, ካብዝተወስደልካግዜክሳብመልሲዝወሃበካካብገዛኻአይትውጻእ, ብጀካምሳኻዝቕመጡሰባትምስካልኦትሰባትአይትራኸብ።

መርመራኮሮናነጋቲቭእንድሕርኮይኑሰዓልጥራሕእንተሒዙካ፡አብገዛየዕርፍ, ንኻልኦትአይተሕልፈሎም።ቃንዛእንድሕርአለካናይቃንዛመድሀኒትተጠቀም።ብዙሕፈሳሲስተ, ምኽንያቱረስኒዝሐዞሰብካብሰውነቱብብዝሒፈሳሲስለዝሃፍፍ።

ከተማይቫስኩላ

እንድሕርኮሮናምርመራ (COVID-19) ውጺኢትፖዚቲቭእንተኾይኑ, አብገዛኻኮፍኢልካካብአገልግሎትሕክምናተለፎንክሳብዝድወለካተጸበ።ነቲንሳቶምዝህቡኻመምርሒተኻታተሎ።

እንድሕርገዲዱካወይድማናይምትንፋስሽግርእንተለካ, ናብናይኮሮናቁጽሪተለፎን 014 266 0133 ደዉል።ተለፎንንምልሰሉግዜካብሶኒክሳብዓርቢሰዓት 8–16 ቀዳመሰንበትሰዓት 9-15, ካልእግዜ116117።ብሐደጋግዜ 112 ደውል።

አብገዛሐሚመአለኹናብዱኳንወይፋርማሲክኸይድአይከአልኩን – እንታይክገብር? 

እንድሕርሐሚምካወይተወሺብካ, ናብዱኳንወይፋርማሲክትከይድእንተዘይኪኢልካ, ካብአዝማድካወይጐረባብትኻሐገዝሕተት።ካብድኳውንትንፋርማስንእንድሕርጠሊብካንገዛኻከምጹኡልካይኽእሉ።ሐገዝክትረክብእንተዘይኪኢልካ, ካብይቫስኩላከተማሐገዝሕተት።

 • ነበርቲይቫስኩላ: ክሳብዕለት 30.9.2020 ካብሶኒክሳብዓርቢሰዓት 8–16, ቁጽሪተለ. 014 266 0550. ካብዕለት 1.10.2020 ጀሚሩካብሶኒ-ሶሉስሰዓት 9–14 ቁጽሪተለ. 014 266 0550.
  • እንድሕርአብካልእግዜሃንደበታዊንከቢድንሐገዝእንተአድልዩና, ካብሶኒ-ዓርቢሰዓት 8–16 ካብእንዳሶሻልህጹጽጉዳይቁጽሪተለ.  014 266 9664 ሐገዝንረክብ።
  • ንአሮግቶትዝሕግዝ OIVA-ማእከልዝተባህለቁጽሪተለ. 014 266 1801።
  • ቆልዑዘለዎምስድራሁጹጽሐገዝእንተአድልዩዎምዝሕግዞምአካልናይንአሽቱደገፍንምኽሪአገልግሎትንካብሶኒ-ሐሙስሰዓት 9–14 ቁጽሪተለ. 014 266 3501 ወይድማናይስድራነዉቮላምኽሪካብሶኒ-ዓርቢሰዓት 8–15.30 ቁጽሪተለ. 014 266 3590.
 • ነበርቲሃንካሳልሚ : ናይስራሕግዜሰዓት 8–17 ቁጽሪተለ. 014 267 1490.
 • ነበርቲኡራይነን: ናይስራሕግዜሰዓት 8–16 ቁጽሪተለ. 040 772 8543.

አብካልእግዜነበርቲብሶሻልሁጹጽጉዳያትመንገዲሐገዝብተለፎንቁጽሪ 014 266 0149 ይረኽቡ።

ኮሮናቫይረስአብነበርቲሂወትእንታይጽልዋይገብረልና?

 • ሐሚምካወይእንድሕርተወሺብካንስራሕ, ድኳን, ወይድማአብብዙሕህዝቢዝርከበሉቦታታትአይትኺድ።
 • ዝሐመመውላድካናብመዋእለህጻናትወይእንዳአቦሐጐታቱአይትውሰዶ።
 • እንዳአረግቶትንአካለስንኩላትዝነብሩቦታብጥንቃቐናይድሕንነትመምርሒብምክታልምብጻሕይከአል።
 • ሰዓልተታሒዝካእንዳስኒሕክምናአይትኺድ።አብሁጹጽጉዳይንምሳሌቡርቱዕቃንዛስኒንሰዓልዝሐዞምሑሙማትከመይጌሮምከምዝመጹብተሌፎንመምርሒይወሀቦም።
 • ቅድሚአብመጐዓዝያምድያብካንወይድማካብካልኦትክትርሕቀሉዘይትኽእልቦታታትምኻድካ፡ማስክክትገብርአለካ።
 • መገሻኻናብድሕንነትአለወንዝተባህላሃገራትጥራሕኹን።

አብግዜውሸባማለትካራንተንእንታይክገብርይኽእል?

ሐበሬታሕተት (ብቋንቋኻ) ብዛዕባውሸባካብናይሕክምናኪኢላታት።አዝዩአገዳሲ, ዝወሀበካመምርሒተኻታተል።ንዝያዳአፍልጦአብዚናይኮሮናቫይረስሊንክአንብቦ:
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

Koronavilkku ማለትኮሮናብልጭዝበሃልአፒናብሞባይልካአውርድ

Koronavilkku አፒ , ብናቱግምገማእንድሕርንኮሮናቫይረስተጋሊጽካይሕብረካ።እንድሕርኮሮናሒዙካተባሂልካ, ናብአፒሽምካከይነገርካከተመልክትትኽእል።እቲአፒናይግለሰብሐቤረታብጥብቂዝተሐለወእዩ።  Koronavilku ካብዝተለምዱአፒመደበራትብጡርሑናብሞባይልምውራድይከአል።

https://koronavilkku.fi/

ተወሳኺሐበሬታ:

ናይይቫስኩላከተማኮሮናገጽ: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-s...

ሐደሽቲመምርሒታት Finnish Institute of Health and Welfare (ናይጥዕናንድሕንነትንመምርሒ THL) -sivuilta englanniksi: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/co...

ከተማይቫስኩላ3ናይመንግስቲፊንላንድብዛዕባኮሮናቫይረስዝገብሮዉሳኔታትብቛንቋእንግሊዝኛhttps://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus