Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liiduilla asfalttiin piirretty koronavirus

Kuvallinen ohje maskin käyttöön  -pdf

Corona information Video on Youtube - tigrinja (Info Gloria)


ክታቦት ናይ ኮሮና ቫይረስ ንነበርቲ ዩቫስኩላ፣ ሃናካሳልመን ኡራይስተንን።

ንነበርቲ ክታቦት ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕክምናዊ ክንክንን ናይ ድሕንነትን ትካል ዝመደብዎ ፕሮግራም ገሮም እዮም ዝህቡ። ቀንዲ ጠንቂ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕድመ እዩ። በዚ ምኽንያት ብዕድመ ድፉኣት (ኣረግቶት) ክታቦት ጀሚርና። ክምኡ ውን ትሕቲ 70 ዝዕድመኦም፣ ነባሪ ሕማማ ዘለዎምን ብሰንኪ ሕማሞም ኣብ ናይ ሓደጋ ግሩፕ ስለዘለዉ ክምኡ ውን 60-69 ዝዕድመኦም ክታቦት ይወሃቦም ኣሎ። ካልኦትን ልዕሊ 16 ዕድመኦምን ድሕሪ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዉ እዮም ክታበት ዝውጉኡ።

ኣብ ፊንላንድ ዝወሃብ ዘሎ ክታቦት ክልተ ግዜ ዝውጋእ ክፋል እዩ።  ክታቦት ኣብ ውሽጢ 12 ሰሙን  እዩ ዝወሃብ። ንመደብ ናይ ክታቦት ክትንክፍ ዝኽእል ዓቐንን ብቕዕነትን ናይ ክታቦት ኣብ ፍንላንድን ማኽአል ፊንላንድን እዩ። ብግምት ናይ ሕክምናዊ ክንክን ክታቦት ስጋብ ቀውዒ 2021 እዩ ዘሎ።

ክታቦት ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ኮሮና ቫይረስ ሕማምን (ኮቪድ/COVID-19) ካብኡ ዝስዕቡ ሓደገኛ ሕማምን ዝከላኸል ክታቦት እዩ።

 ብኡኹል ክታቦት እቲ ምርባሕ ቫይረስ ጠጠው ከነብሎ ኣብ ነበርቲ።  ክታቦት ናይ ኮሮና ቫይረስ ንኹሉ ህዝቢ ብናጻ እዩ ዝወሃብ። ነቲ ክታቦት ንምውሳድ ወይከኣ ንዘይምውሳድ ምርጫ ናትካ እዩ።  

ክታቦት ብቆጸራ ጥራሕ እዩ ዝወሃብ።

ንልዕሊ 65 ዕድመኦም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ደዊልም ቆጸራ ናይ ክታቦት ንኽወሃቦም ተደዊልሎም። ልዕሊ 70 ዓመት ዝመለአ ብዛዕባ ክታቦት እንተ ዘይተደወለሉ ናብ  014 266 1472 ደዊሉ ባዕሉ ክሓትት ይኽእል እዩ።  እንተ 65-69 ዓመት ዝመለአ ብዛዕባ ክታቦት እንተ ዘይተደወለሉ ስጋብ ዕለት 18.5 ናብ 014 266 1472 ደዊሉ ባዕሉ ምኽሪ ብዛዕባ ኮሮና  ክሓትት ይኽእል እዩ።

ብናይ ዩቫስኩላ ከተማ ንብዕድመ ሽማግለ ዝወሃቦም ናይ ገዛ ሓገዝ(ikääntyneiden kotihoidon palveluja) ኣብ ገዛ ኽመጹ ከለዉ ክታቦት ክወሃቦም እዩ።

ትሕቲ 70 ዝዕድመኦምን ነባሪ ሕማማ ዘለዎምን ብሰንኪ ሕማሞም ኣብ ናይ ሓደጋ ግሩፕ ስለዘለዉ ብተክስት መሰዽ ናይ ቆጸራ ምትሓዝ ዕድል ከምዝተኸፈተ ክሕበር እዩ።  እቶም ኣብ መጀመራያ ናይ ሓደጋ ግሩፕ ዘለዉ 16-17 ዝዕድመኦም ክድወለሎም እዩ ብዛዕባ ናይ ክታቦት ቆጸራ ንምትሓዝእዩ።  ንካልኦት ልዕሊ ዕድመ ነበርቲ ናይ ቆጸራ ምትሓዝ ዕድል ንኣብ ናይ ሓደጋ ግሩፕ ዘለዉ ሰባት ምስተወግኡ ክኽፈት እዩ። ክታቦት ብቆጸራ ጥራሕ እዩ ዝወሃብ።  

ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዉ ግሩፓት፥

ግሩፕ 1፥ ንኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ከትሕዞ ዝኽእል ሕማም ወይ ድማ ኩነታት ዘለዎም ሰባት
•    ሰብነት ኣካልን ወይ ጙጅለ ዋህዮታት መጽዎት ምሃብ
•    ኣዉናዊ ዝሕከም ዘሎ ናይ ካንሰር ትሪትመንት ወይ ድማ ሕክምናዊ ክንካን
•    ሓያል ናይ ሕማም ምክልኻላ (ኢሙን ስ ስተም) ድኻም
•    ብርቱዕ ሕዱር ሕማም ናይ ኩሊት

 

•    ብርቱዕ ሕዱር ሕማም ናይ ሳምቡእ
•    መድሃኒት ትወስደላ ትይፐ 2 ሽኮርያ
•    ዳውን ስንድሮም (ኣብ ዓበይቲ)

ግሩፕ 2፥ ንኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ከትሕዞ ዝኽእል ሕማም ወይ ድማ ኩነታት ዘለዎም ሰባት
•    ቀጻሊ መድሃኒት ተድሊ ሓያል ኣዝማ
•    ከቢድ ሕማም ልቢ ንኣብነት ድኽምነት ናይ ልቢ (ግን ጸቕጢ ደም ዘይኮነ)
•    ሓንጎላዊ መልመስቲ ወይ ንምስትንፋስ ዘሸግር ብሕማም መትኒ ዝተላዓለ ሕማም ወይ ኩነት
•    ንዘለካ ሕማም መከላኸሊ ሓይሊ (ኢሙን ስይስተም) ዘድክም መድሃኒት ንኣውቶ ኢሙን ዝበሃል ሕማም (ዘለና ሕማም መከላኸሊ ሓይሊ ዘድክም)።
•    ብርቱዕ ሕዱር ሕማም ናይ ጸላም ከብዲ
•    ትይፐ 1 ሽኮርያ
•    ማእኸላይ ወይ ድማ ብርቱዕ ኣብ ግዜ ድቃስ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘለዎ (ኣብ ሰዓት ምስትንፋስካ 15 ዝኸውን ግዜ እንተ ጠጠው ኢሉ)
•    ሓያል ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር
•    ንላዕሊ እምብዛ ኣስርሐ ርጉዲ (ክራሸ ፣ባዲ ማስ እንደክስ 40)

ክታቦት ዝውጋኣሉ ቦታ ቀጸራ ክተሓዝ ከሎ ትንገር ኢኻ። ዝውጋኣሉ ቦታት እዚኦም እዮም፤

•    ኪለሪን ራቪራዳን ካትሶሞራከንኑስ ኣብ ኣድራሻ ቨሳንጋንቲየ (Vesangantie) 24, 2 ባይታ ይረከብ አለቨተር (ሂሲ) የብሉን
•    ናይ ክዎኮላን ተርቨውስኣሰማ ቦታ ኣብ ስዎታያንካቱ (Syöttäjänkatu) 10 እዩ ዝርከብ ብዓረብያ ትኣትወሉ።
•    ሃንካሳልመን ተርቨውስኣሰማ
•    ኮርፒላህደን ተርቨውስኣሰማን
•    ኡራይስተን ተርቨውስኣሰማ።

ቀሲንካ ናብ ክታቦት ዝውጋኣሉ ቦት ክትመጽእ ትኽእሉ ኢኻ፣ ነዘን ዝቕጽላ ሓበረታት ግን ተካታተል እኻ ክትመጽእ ኸለኻ፤

•    ናይ ኮሮና ሕማም ምልክት ንኣብነት ከም ረስኒ፣ ሰዓል፣ ናይ ጎሮሮ ቃንዛ፣ ቅርጥማት ወይ ድማ ዝጽለኣካ እንተ ኾይኑ ክታበት መጺኻ ኣይትውሰድ።
•    ናብ ቆጸራ ክታቦት ብግዚኡ ምጻእ።
•    ማስክ ወይ ድማ ብጎማ ዝተሰረሐ ሙሉእ ገጽ ዝሽፍን ማስክ።
•    ኣእዳውካ ኣዘውቲርካ ተሓጸብ።
•    መን ከሙኻንካ ብመንነት ካርድኻ ንኣብነት ከም ሀንኪሎኮርቲ ገይርካ ኣእምን።
•    ካብ ካልኦት ሰባት ብልዕሊ 2 ሜተር ርሓቕ።
•    ክታቦት ምስ ተወጋእኻ ን15 ደቓቕ ንኽከታተሉኻ ተጸበ።

ኮሮና ሓሚምካ እንተ ነይርካ ካብ ዝሓመምካላ ወይ ድማ ምልክት ዘርኣኻላ ስጋብ 3 ወርሒ ቅድሚ ክታቦት ምውሳድካ ንኽትጽበ ንመኽረካ።


ድሕንነት ክታቦት

ከም ካልእ መድሃኒትን ክታቦትን ውን ዝተሰራሓሉ ክራይተሪያ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታቦት ውን እምንነትን ዓይንነትን ጥቕመነትን ተመዛዚኑ እዩ ተመርሚሩ። ናቱ ድሕንነት ውን ቀጻሊ እዮም ዝከታተልዎ።   ክታቦት ናይ ኮሮና ከምዝኾነ ክታቦት ሳዕበን ውን ኣለዎ። መብዛሕቲኡ ሳዕበን ናይ ክታቦት ቅልል ዝበለን ቀልጢፉ ዝጠፍእን እዩ። ንኣብነት ክም ዝተውጋእኻዮ ቦታ ክቕዪሕን ክሓብጥን ክረስንን ይኽእል እዪ። ሓሊፉ ሓሊፉ ካብ ክታቦት ዝስዕቡ ሳዕበናት ንሓጺር እዎና ከም ረስኒ፣ቅርጥማትን ቃንዛ ርእስን እዮም።  እዝአን ሳዕበናት ብመድሃኒት ናይ ረስኒ፣ረኽስንን ቃንዛን ገይራክ ክትሕክመን ትኽእል እኻ። እዝአን ሳዕበናት ካኣ ካልኣይ ክፋል ክውሃበካ ከሎ እየን ዘጋጥማ።

ኣብ ሒደት ኩነታት ክታቦት ንኣብነት ሓያል ናይ ኣለርጂ(ቝጥዐ)ምልክት ክገብረሎም ይኽእል እዩ፣ ግን ንዑኡ ዝሓክም መድሃኒት ኣብ ክታቦት ዝወሃበሉ ቦታ ኣሎ። ብዓለማዊ ሙሉእ ዝተዋህለለ ሪፖርት እዚ ሳዕበን ናይ ክታቦት ኣብ ውሑዳት ሰባት እዩ ተረኺቡ ዝሕብር።


ዝወሃብ ዘሎ ክታቦት፥

ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብ ኤውሮጳዊ ማሕበር ዘለዋ ሃገራት ንምሻጥ ዝተፈቐደ ሰለስተ ዓይነት ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታቦት ኣሎ፥

•    ብፋይዘሪንን ባዮተኪንን ዝተዘጋጀወ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት
•    ብሞደርናን ዝተዘጋጀወ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት
•    ብኣስትራዘነካን ዝተዘጋጀወ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት(ን 65 ዝዕድመኦም ዝመለኡ)

ድሕሪ ክታቦት ምውስድካ ናይ ግድን ርሕቀት ካብ ክልኦትን ማስክን ከተዘውትር ኣለካ

ድሕሪ ክታቦት ምውስድካ ናይ ግድን ርሕቀት ካብ ክልኦትን ማስክን ከተዘውትር ኣለካ ክምኡ ውን ናይ ኢድን ናይ ምስዓልን ጽርየት ክትሕሉ ኣለካ። ድሕሪ ክታቦት ምውጋእኻ ነዊሕ ግዜ ንኣብነት ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ስጋብ ብሙሉኡ ፍንላንድ ነዚ ሕማም ዝከላኸaሎን ዝጥፍኦን።

ምስ ናይ ኮሮና ሕማም ምልክት ዝዘማመድ ምልክት እንተ ኣለካ ናይ ኮሮና መርመራ ግበር፣ ምስኡ ኸኣ ዝወሃበካ ሓበረታ ካብ ሕክምና ተኸተል።

ተወሳኺ ሓበረታ፥

ናይ ኮሮና ክታቦት ምኽሪ
•    ብኢመል ሕተቱ ኣብ koronarokotus(at)jyvaskyla.fi
•    ቁጽሪ ተለፍን 014 266 1472

ውብሳዪት ናይ ክታቦት ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ከተማ ዩቫስኩላ፥https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus

Information about coronavirus and vaccines in different languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

ውብሳዪት ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ከተማ ዩቫስኩላ፥ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla

እዋናዊ ሓበረታ ካብ ናይ ፊንላንድ ሚኒስትሪ ናይ ጥዕናን ናይ ድሕንነትን (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) -sivuilta englanniksi: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates  

መንግስቲ ፊንላንድ ዝውስኖ ሓበረት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብእንግሊሽ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

 


ናይ ኮሮና መኺረሞ ዝነበሩን ዝኸልከልዎን ነገራት ጠጠው ከብልዎ እዮም ሕጂ


ናይ ኮሮና መኺረሞ ዝነበሩን ዝኸልከልዎን ነገራት ጠጠው ከብልዎ እዮም ሕጂ። እንደገና ክንራኸብን ክንበጻጸሕን ንኽእል ኢና፣ ስፖርት ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ከምኡ ውን ናብ ቤተ፡መጻሕፍትን (ላይብረሪ) ናብ ፍጻመታትን ክንኸይድ ንኽእል ኢና። ገና ግን ማስክ ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ኢድኩም ክትሓጽቡ ኣለኩም፣ ካብ ሰብ ከኣ ገና ረሓቑ። ወላ ንእሽተይ ናይ ሕማም ምልክት እንተ ኣለኩም ናይ ኮሮና መርመራ ግበሩ። ኮሮና ከነሕምቖ እንተ ደሊና ኩላህና በብተራና ናይ ኮሮና ክታበት ክንውስድ ኣለና።

 

ሐበሬታ ኮሮና ንነበርቲ ይቫስኩላ

ምትሕልላፍ ተኻላኸሉ

●    ኢድካ ብማይን ሳምናን ጌርካ ን20 ሰከንድ ተሐጸቦ። ኢድካ ብጹርይ ወረቐት ጌርካ አንቅጾ። ናይኢድ አልኮል ጌርካ ኢድካ ድረዞ።
●    ኢድካ ከይተሐጸብካ ዓይንኻ, አፍንጫኻ ወይድማ አፍካ አይትተንክፍ።
●    ኣብ እትህንጥሰሉ ወይ ድማ ትስዕለሉ እዋን መንዲል ወይ ሶፍት ተጠቐም, ብድሕሪኡ ናብ ጓሐፍ ደርብዩ። ሶፍት እንተዘይብልካ ናብ ኢድካ ዘይኮነስ ናብ ብርኪ ኢድካ ማለት ኢድካ ብምዕጻፍ ክትህንጥስ ወይ ክትስዕል ይግባእ።
●    ካብ ካልኦት ሰባት ብዝዋሐደ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሓሉ።
●    ንገዛኻ ሰብ ክመጽእ የብሉን ንስኻውን ክትከይድ የብልካን።
●    እንድሕር ሓሚምካ ገዛኻ ኮፍ በል።
●    ቅድሚ አብ መጐዓዝያ ምድያብካን ወይድማ ካብ ካልኦት ክትርሕቀሉ ዘይትኽእል ቦታታት ምኻድካን ኮሮና ምርመራ ክትከይድ ከለኻ፡ ማስክ ክትገብር አለካ።

ምልክታት ኮሮና ቫይረስ

ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ዘስዕቦ ናይ ሕማም ምልክታት ከም ረስኒ, ምሕንጣስ, ሕጽረት ትንፋስ, ሰዓል, ድኻም, ዕግርግር ምባልን ውጽአትን ናይ ጨናን ምስትምቓር ስምዒት ምጥፋእ እዮም።

እዚ ሕማም ንአረግቶትን ነቶም አቐዲሞም ብኻልእ ሕማም ዝተጠቕዑ ከም ሳንቡእን ልብን ሕማም ዘለዎም ሓደገኛ እዩ።

ምልክታት እንተለካ ናብ ምኽሪ ኮሮና ደውል

ቀሊል ምልክታትውን እንተለካ ናብ ኣገልግሎት ሕክምና ብዛዕባ ናይ ኮሮና ዘገልግሉ ጨንፈር ቁጽሪ ተለ 014 266 0133 ደውል ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 8-16, ቀዳምን ሰንበትን ሰዓት 9-15።
●    አብ ካልእ ግዜ ኣብ ህጹጽ ጉዳይ ቁጽሪ 116 117።
●    እንድሕር ቱርጁማን ኣድልዩካ ክትድውል ከለኻ ንገር።
●    ናይ ጸማማት ቆጸራ አገልግሎትን ውጺኢት ምርመራ ምሕባር ንጥቀመሉ ናይ መልእኽቲ ቁጽሪ ተለ. 050 303 7722።

ናይ ምልክታት ሕቶ በዚ ሊንክ አቲኻ ክትገብር ትኽእል Omaolo-palvelussa (እቲ ገጽ ብቜንቋ ብፊኒሽ, ስዊድሽ ወይ ኢንግሊሽ)። ብዛዕባ ናይ ቆልዑ እንተኾይኑ ናብ ኣገልግሎት ጥዕና ኮሮና ቁጽሪ 014 266 0133 ደውል።  Omaolo-oirearvion መንገዲ ጌርካ ናይ ምርመራ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል።

ኣገልግሎት ጥዕና ሰራሕተኛ ኣብ ተለፎን ገምጋም ይወስዱ ናይ ምርመራ አድላይነት። ብተለፎን እንታይክትገብር ከምዘለካን መዓስን ናበይን ኬድካ ክትምርመር ከምትኽእል ይሕብሩኻ።

ናይ ኮሮና ምርመራ ውጽኢት ነጋቲቭ እንተ ኾይኑ ብመልእኽቲ ሞባይል ንነግር ፖሲቲቭ ከኣ እንተ ኾይኑ ደዊልና ንነግር

ኮሮና ምርመራ እንድሕር ተወሲዱልካ, ካብ ዝተወስደልካ ግዜ ክሳብ መልሲ ዝወሃበካ ካብ ገዛኻ አይትውጻእ, ብጀካ ምሳኻ ዝቕመጡ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትራኸብ።

መርመራ ኮሮና ነጋቲቭ እንድሕር ኮይኑ ሰዓል ጥራሕ እንተሒዙካ፡ ኣብ ገዛ የዕርፍ, ንኻልኦት አይተሕልፈሎም።

እንድሕር ኮሮና ምርመራ (COVID-19) ውጺኢት ፖዚቲቭ እንተኾይኑ, ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ካብ ኣገልግሎት ሕክምና ተለፎን ክሳብ ዝድወለካ ተጸበ። ነቲ ንሳቶም ዝህቡኻ መምርሒ ተኻታተሎ።

ሐሚምካ ንድኳን አይትኺድ

እንድሕር ሓሚምካ, ናብ ዱኳን ወይ ፋርማሲ ክትከይድ፣ እንተዘይኪኢልካ ካብ ኣዝማድካ ወይ ጐረባብትኻ ሓገዝ ሕተት። ካብ ድኳውንትን ፋርማስን እንድሕር ጠሊብካ ንገዛኻ ከምጹኡልካ ይኽእሉ። ሓገዝ ክትረክብ እንተዘይኪኢልካ ካብ ዝስዕብ ተለፎናት ሓገዝ ሕተት።

●    ነበርቲ ይቫስኩላ (Jyväskylä)፥
-    ናይ ልዕለ ዕድሚ ዝተሓባበሩ ናይ ሶሻል ቤት ጽሕፈት ኣብ ህጹጽ እዋናን ናይ ስራሕ ግዜን ቁጽሪ 014 266 9664
-    ብዕሚኦም ድፉኣት (አረግቶት) ዝሕግዙ ኦይቫ (OIVA) ኣብ ግዜ ስራሕ ቁጽሪ 014 266 180
-    ሰብ ስድራ ኣብ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልየኩም ግዜ ካብ ናይ መጀመርታ ንምክልኻል ዝወሃብ ኣገልግሎት ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ሰዓት  9–14 ቁጽሪ 014 266 3501
-    ናይ ስድራ ሕክምና ናይ ምኽሪ እዋናት ናይ ስድራ ሕክምና ናይ ምኽሪ እዋናት  ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 8–15:30 ቁጽሪ 014 266 3590።

●    ነበርቲ ሃንካሳልሚ(Hankasalmi)፥ ሶንን ዓርብን ሰዓት 8–16 ቁጽሪ 014 267 1490
●    ነበርቲ ኡራይነን (Uurainen)፥ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 8–16 ቁጽሪ 040 772 8543

ኣብ ካልእ ግዜ Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ነበርቲ ብሶሻል መንገዲ ሓገዝ ይግበረሎም ቁጽሪ ተለ. 014 266 0149።

ማስክ ተጠቐም

ልዕሊ 12 ዝዕድሚኦም ነበርቲ ይቫስኩላ ማስክ ንኽጥቀሙ ተነጊሮም።

ርሕቀት ክትሕልወሉ አብዘይካአል ቦታታት ማስክ ተጠቐም፣ ንምሳሌ

●    አብ ውሽጢ ካልኦት ሰባት ዝርከቡሉ ከም ድኳን, ለይብረሪ, ናይ መንእሰያት ቦታ, ቤተክርስትያን, ትያትር ወይ ኮንሰርቲ
●    አብ ኡኩብ ሰብ, አብደገ ዝካየድ ውድድርን ምድላዋትን ርሕቀት ክትሕልወሉ ዘይካአል ቦታ
●    ካልአይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን
●    ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ
●    ንኮሮና ምርመራ ክትከዱ ከለኹም
●    ካብ ኮሮና ዝበዝሖ ሃገራት ናብ ፊንላንድ ክትመጹ ከለኹም

ማስክ አይትጠቐም እንድሕር ቡርቱዕ ናይምትንፋስ ሽግር ጌሩልካ ወይድማ ንኽትጥቀም ዝኽልክለካ ናይ ጥዕና ጉዳያት እንተለካ።

ናይ ማስክ መዓደሊ ቦታታት

ናይ ይቫስኩላ ከተማ ንውሑድ ኡቶቶም ብጡርሑ ማስክ ትዕድል። ካልኦት ነበርቲ ባዕሎም ማስክ ይገዝኡ። ማስክ ልዕሊ 12 ዝዕድሚኦም ንኽጥቀሙ ንመኽሮም።

ማስክ ዝዕደለሉ ቦታ:
●    Hannikaisenkadun ናይ ሶሻል ማእከል, Hannikaisenkatu 37, ዝኽፈተሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10–14።
●    ምልምማድ አገልግሎት, Väinönkatu 1, ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10–13
●    Terveysasemat:አገልግሎት ጥዕና
o    Kyllö, Palokka ja Sampoharju, ሶሉስን ሐሙስን ሰዓት 12–16
o    Korpilahti, Säynätsalo ja Tikkakoski, ሶሉስን ሐሙስን ሰዓት 14–16
●    Huhtasuon kylätoimisto, Nevakatu 1, ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 9–13
●    Kansalaistoiminnankeskus Mataran aula/Gloria, Matarankatu 6 A, ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ሰዓት 9–16, ዓርቢ ሰዓት 9–14።

እንድሕር ተወሺብካ ወይ ተነጺልካ ኣለኻ

ሓበሬታ ሕተት ካብ ውሸባ ነርስ። ዝተዋህበካ መምርሒ ሰዓቦ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብዚ ሊንክ ትረኽቡ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni  

ተራኻ ምስበጸሐ ክታበት ናይ ኮሮና ሕማም ዝከላኸል ውሰድ እኻ።

Koronavilkku አፕሊከሽን ናብ ሞባይልካ አውርድ

Koronavilkku ዝበሃል ኣፕሊከሽን ይሕብረካ እንድሕር ንኮሮና ተጋሊጽካ። Koronavilku ካብዚ ሊንክ ብዘይ ክፍሊት ምውራድ ይከአል https://koronavilkku.fi/.

ተወሳኺ ሓበሬታ:

ናይ Jyväskylä ከተማ ኮሮና ገጽ: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla

Information on the Coronavirus in Jyväskylä – other languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

ግዝያዊ ሓበሬታ ብቋንቋ ኢንግሊዝ: Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

ናይ መንግስቲ ፊንላንድ ብዛዕባ ኮሮና ዝገብሮ ውሳኔታት ብቋንቋ ኢንግሊዝ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus