ናይ ኮሮና ሐበሬታ አብ ይቫስኩላ

Kuvallinen ohje maskin käyttöön  -pdf

Corona information Video on Youtube - tigrinja (Info Gloria)

ሐበሬታ ኮሮና ንነበርቲ ይቫስኩላ

ምትሕልላፍ ተኻላኸሉ

•    ኢድካ ብማይን ሳምናን ጌርካ ን20 ሰከንድ ተሐጸቦ። ኢድካ ብጹርይ ወረቐት ጌርካ አንቅጾ። ናይኢድ አልኮል ጌርካ ኢድካ ድረዞ።
•    ኢድካ ከይተሐጸብካ ዓይንኻ, አፍንጫኻ ወይድማ አፍካ አይትተንክፍ።
•    አብ እትህንጥሰሉ ወይ ድማ ትስዕለሉ እዋን መንዲል ወይ ሶፍት ተጠቐም, ብድሕሪኡ ናብ ጓሐፍ ደርብዩ። ሶፍት እንተዘይብልካ ናብ ኢድካ ዘይኮነስ ናብ ብርኪ ኢድካ ማለት ኢድካ ብምዕጻፍ ክትህንጥስ ወይ ክትስዕል ይግባእ።
•    ካብ ካልኦት ሰባት ብዝዋሐደ 1-2 ሜትሮ ርሕቀት ሐሉ።
•    ንገዛኻ ሰብ ክመጽእ የብሉን, ንስኻውን ክትከይድ የብልካን።
•    እንድሕር ሐሚምካ ገዛኻ ኮፍ በል።
•    ቅድሚ አብ መጐዓዝያ ምድያብካን ወይድማ ካብ ካልኦት ክትርሕቀሉ ዘይትኽእል ቦታታት ምኻድካን ኮሮና ምርመራ ክትከይድ ከለኻ፡ ማስክ ክትገብር አለካ።

ምልክታት ኮሮና ቫይረስ

ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ዘስዕቦ ናይ ሕማም ምልክታት ከም ረስኒ, ምሕንጣስ, ሕጽረት ትንፋስ, ሰዓል, ድኻም, ዕግርግር ምባልን ውጽአትን ናይ ጨናን ምስትምቓር ስምዒት ምጥፋእ እዮም።

እዚ ሕማም ንአረግቶትን ነቶም አቐዲሞም ብኻልእ ሕማም ዝተጠቕዑ ከም ሳንቡእን ልብን ሕማም ዘለዎም ሐደገኛ እዩ።

ምልክታት እንተለካ ናብ ምኽሪ ኮሮና ደውል

ቀሊል ምልክታትውን እንተለካ ናብ አገልግሎት ጥዕና ኮሮና ቁጽሪ ደውል
•    ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 8-16, ቀዳምን ሰንበትን ሰዓት 9-15 ተለ 014 266 0133.
•    አብ ካልእ ግዜ አብ ህጹጽ ጉዳይ ቁጽሪ 116 117.
•    እንድሕር ቱርጁማን አድልዩካ ክትድውል ከለኻ ንገር።
•    ናይ ጸማማት ቆጸራ አገልግሎትን ውጺኢት ምርመራ ምሕባር ንጥቀመሉ ናይ መልእኽቲ ቁጽሪ ተለ. 050 303 7722።

ናይ ምልክታት ሕቶ በዚ ሊንክ አቲኻ ክትገብር ትኽእል Omaolo-palvelussa (እቲ ገጽ ብቜንቋ ብፊኒሽ, ስዊድሽ ወይ ኢንግሊሽ)። ብዛዕባ ናይ ቆልዑ እንተኾይኑ ናብ አገልግሎት ጥዕና ኮሮና ቁጽሪ 014 266 0133 ደውል።  Omaolo-oirearvion መንገዲ ጌርካ ናይ ምርመራ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል።

አገልግሎት ጥዕና ሰራሕተኛ አብ ተለፎን ገምጋም ይወስዱ ናይ ምርመራ አድላይነት። ብተለፎን እንታይክትገብር ከምዘለካን መዓስን ናበይን ኬድካ ክትምርመር ከምትኽእል ይሕብሩኻ።

ናይ ኮሮና ምርመራ ውጽኢት ብመልእኽቲ ሞባይል ንነግር

ኮሮና ምርመራ እንድሕር ተወሲዱልካ, ካብ ዝተወስደልካ ግዜ ክሳብ መልሲ ዝወሃበካ ካብ ገዛኻ አይትውጻእ, ብጀካ ምሳኻ ዝቕመጡ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት አይትራኸብ።

መርመራ ኮሮና ነጋቲቭ እንድሕር ኮይኑ ሰዓል ጥራሕ እንተሒዙካ፡ አብገዛ የዕርፍ, ንኻልኦት አይተሕልፈሎም።

እንድሕር ኮሮና ምርመራ (COVID-19) ውጺኢት ፖዚቲቭ እንተኾይኑ, አብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ካብ አገልግሎት ሕክምና ተለፎን ክሳብ ዝድወለካ ተጸበ። ነቲ ንሳቶም ዝህቡኻ መምርሒ ተኻታተሎ።

ሐሚምካ ንድኳን አይትኺድ

እንድሕር ሐሚምካ ወይ ተወሺብካ, ናብ ዱኳን ወይ ፋርማሲ ክትከይድ እንተዘይኪኢልካ, ካብ አዝማድካ ወይ ጐረባብትኻ ሐገዝ ሕተት። ካብ ድኳውንትን ፋርማስን እንድሕር ጠሊብካ ንገዛኻ ከምጹኡልካ ይኽእሉ። ሐገዝ ክትረክብ እንተዘይኪኢልካ, ካብ ይቫስኩላ ከተማ ሐገዝ ሕተት።

•    ነበርቲ Jyväskylä : ሶንን ሮቡዕን ሰዓት  9–14 ቁጽሪ 014 266 0550.
•    ነበርቲ Hankasalmi: ሶንን ዓርብን ሰዓት 8–16 ቁጽሪ 014 267 1490.
•    ነበርቲ Uurainen: ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 8–16 ቁጽሪ 040 772 8543

አብ ካልእ ግዜ Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ነበርቲ ብሶሻል መንገዲ ሐገዝ ይግበረሎም ቁጽሪ ተለ. 014 266 0149።

ማስክ ተጠቐም

ልዕሊ 15 ዝዕድሚኦም ነበርቲ ይቫስኩላ ማስክ ንኽጥቀሙ ተነጊሮም። እዚ ምኽሪ ክሳብ ዕለት
15.1.2021 ይቕጽል።

ርሕቀት ክትሕልወሉ አብዘይካአል ቦታታት ማስክ ተጠቐም፣ ንምሳሌ

•    አብ ውሽጢ ካልኦት ሰባት ዝርከቡሉ ከም ድኳን, ለይብረሪ, ናይ መንእሰያት ቦታ, ቤተክርስትያን, ትያትር ወይ ኮንሰርቲ
•    አብ ኡኩብ ሰብ, አብደገ ዝካየድ ውድድርን ምድላዋትን ርሕቀት ክትሕልወሉ ዘይካአል ቦታ
•    ካልአይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን
•    ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ
•    ንኮሮና ምርመራ ክትከዱ ከለኹም
•    ካብ ኮሮና ዝበዝሖ ሃገራት ናብ ፊንላንድ ክትመጹ ከለኹም

ማስክ አይትጠቐም እንድሕር ቡርቱዕ ናይምትንፋስ ሽግር ጌሩልካ ወይድማ ንኽትጥቀም ዝኽልክለካ ናይ ጥዕና ጉዳያት እንተለካ።

ናይ ማስክ መዓደሊ ቦታታት

ናይ ይቫስኩላ ከተማ ንውሑድ ኡቶቶም ብጡርሑ ማስክ ትዕድል። ካልኦት ነበርቲ ባዕሎም ማስክ ይገዝኡ። ማስክ ልዕሊ 15 ዝዕድሚኦም ንኽጥቀሙ ንመኽሮም።

ማስክ ዝዕደለሉ ቦታ:
•    Hannikaisenkadun ናይ ሶሻል ማእከል, Hannikaisenkatu 37, ዝኽፈተሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10–14.
•    ምልምማድ አገልግሎት, Väinönkatu 1, ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10–13
•    Terveysasemat:አገልግሎት ጥዕና
o    Keskusta, Kuokkala, Kyllö, Palokka ja Sampoharju, ሶሉስን ሐሙስን ሰዓት 12–16
o    Korpilahti, Säynätsalo ja Tikkakoski, ሶሉስን ሐሙስን ሰዓት 14–16
•    Huhtasuon kylätoimisto, Nevakatu 1, ካብ ሶኒ ክሳብ ሐሙስ ሰዓት 9–15, ዓርቢ ሰዓት 9–14
•    Kansalaistoiminnankeskus Mataran aula/Gloria, Matarankatu 6 A, ካብ ሶኒ ክሳብ ሐሙስ ሰዓት 9–16, ዓርቢ ሰዓት 9–14.

እንድሕር ተወሺብካ ወይ ተነጺልካ አለኻ

ሐበሬታ ሕተት (ብቋንቋኻ) ካብ ውሸባ ነርስ። ዝተዋህበካ መምርሒ ሰዓቦ። ተወሳኺ ሐበሬታ ካብዚ ሊንክ ትረኽቡ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni  

Koronavilkku አፕሊከሽን ናብ ሞባይልካ አውርድ

Koronavilkku ዝበሃል አፕሊከሽን ይሕብረካ እንድሕር ንኮሮና ተጋሊጽካ። Koronavilku ካብዚ ሊንክ ብዘይ ክፍሊት ምውራድ ይከአል https://koronavilkku.fi/.

ተወሳኺ ሐበሬታ:

ናይ Jyväskylä ከተማ ኮሮና ገጽ: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-s...

Information on the Coronavirus in Jyväskylä – other languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

ግዝያዊ ሐበሬታ ብቋንቋ ኢንግሊዝ: Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/co...

ናይ መንግስቲ ፊንላንድ ብዛዕባ ኮሮና ዝገብሮ ውሳኔታት ብቋንቋ ኢንግሊዝ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus