Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liiduilla asfalttiin piirretty koronavirus

Corona information Video on Youtube - thai (Info Gloria)

Kuvallinen ohje maskin käyttöön - thai -pdf


การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่บรรดาพลเมืองชาว Jyväskylä, Hankasalmi และ Uurainen

การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่บรรดาพลเมืองนั้นเป็นไปโดยลำดับตามแผนการให้วัคซีนที่ร่างโดยสถาบันเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของประเทศฟินแลนด์. อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อการติดเชื้อโคโรนาที่รุนแรง. ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้องมีการเริ่มต้นการให้วัคซีนแก่พลเมืองผู้สูงอายุก่อนเป็นอันดับแรก. เช่นกันนั้น ก็เริ่มมีการให้วัคซีนแก่บรรดาผู้ที่อายุต่ำกว่า 70 ปี, ผู้ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากโรคประจำตัวรวมถึงแก่ผู้มีอายุระหว่าง 65-69 ปี ก็ได้เริ่มขึ้นเช่นกัน. สำหรับพลเมืองกลุ่มอื่น และสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปนั้นจะมีการให้วัคซีนก็ต่อเมือบรรดาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดได้รับวัคซีนแล้ว.

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทีใช้ในประเทศฟินแลนด์นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีนสองโดส. ระยะห่างการให้วัคซีนครั้งแรกและครั้งที่สองคือ 12 สัปดาห์. การกำหนดตารางเวลาการให้วัคซีนนั้นจะเป็นไปตามปัจจัยที่ว่า, ประเทศฟินแลนด์จะได้วัคซีนมาอย่างไร และทางเขต Keski-Suomi จะได้รับวัคซีนมาอย่างไร. หน่วยงานทางสาธารณสุขประเมินว่า, การให้วัคซีนนั้นจะยืดต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2021.

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้นจะป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-19) และรูปแบบการติดเชื้อต่าง ๆ ที่ล้วนแต่รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว.

โดยการให้วัคซีนที่ครอบคลุมและทั่วถึงนั้นจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาระหว่างประชากรได้.  จะมีการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ประชากรทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย. การรับวัคซีนนั้นอย่างไรก็ตามเป็นไปโดยความสมัครใจ.  

การมารับการฉีดวัคซีนนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยการจองเวลาเท่านั้น.

งานบริการสาธารณสุขจะทำการติดต่อไปยังพลเมืองที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และจะเสนอเวลาเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้. กรณีทีบุคคลผู้มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นยังไปไม่ได้รับโทรศัพท์, ให้บุคคลดังกล่าวติดต่อขอรับเวลาเพื่อการฉีดวัคซีนได้จากเบอร์โทรศัพท์ 014 266 1472. กรณีที่บุคคลผู้มีอายุระหว่าง 65-69 ปีขึ้นยังไปไม่ได้รับโทรศัพท์ภายในวันที่ 18.5., ให้บุคคลดังกล่าวติดต่อขอรับเวลาเพื่อการฉีดวัคซีนได้จากเบอร์โทรศัพท์ 014 266 1472.

สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้บริการโฮมแคร์ลักษณะการไปดูแลที่บ้าน ซึ่งเป็นบริการในสังกัดเมือง Jyväskylä นั้น จะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อมีการไปดูแลที่บ้าน.

สำหรับบรรดาผู้ที่อายุต่ำกว่า 70 ปี, ผู้ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากโรคประจำตัวนั้น ได้มีหรือจะมีการแจ้งการเปิดบริการจองเวลาเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนจะแจ้งผ่านข้อความโทรศัพท์. สำหรับผู้มีอายุระหว่าง 16-17 ปีแต่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกนั้น จะมีการโทรศัพท์ไปหากลุ่มบุคคลดังกล่าวและจะมีการเสนอเวลาการให้วัคซีน. สำหรับการเปิดจองเวลาให้แก่พลเมืองกลุ่มอื่นนั้น จะเริ่มทำการเปิดจองก็ต่อเมือบรรดาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดได้รับวัคซึนแล้ว. การรับการฉีดวัคซีนนั้นจะทำได้เฉพาะผ่านการจองเวลาเท่านั้น.

บรรดากลุ่มเสี่ยง:

กลุ่มที่ 1: บรรดาบุคคลผู้มีโรคหรือภาวะสุขภาพที่เป็นเหตุโน้มอย่างรุนแรงที่จะทำให้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาระดับรุนแรง
•    การปลูกถ่ายอวัยวะหรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
•    โรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษาอย่างเต็มที่
•    ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันระดับรุนแรง
•    โรคไตเรื้อรังระดับรุนแรง
•    โรคปอดเรื้องรังระดับรุนแรง
•    โรคเบาหวานชนิดที่สอง ที่ต้องใช้ยาในการรักษา
•    ดาวน์ซินโดรม (ผู้ใหญ่)

กลุ่มที่ 2: บรรดาบุคคลผู้มีโรคหรือภาวะสุขภาพที่เป็นเหตุโน้มที่จะทำให้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาระดับรุนแรง
•    โรคหืดที่ต้องใช้ยารักษาอย่างต่อเนื่อง
•    โรคหัวใจระดับรุนแรง, เช่น โรคหัวใจวาย (แต่ไม่ใช่เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง)
•    โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคหรือภาวะระบบประสาทอื่นที่ส่งผลลบต่อระบบหายใจ
•    การรักษาโรคภูมิแพ้ตนเองโดยการใช้ยาซึ่งมีผลกดภูมิคุ้มกัน
•    โรคตับเรื้อรังระดับรุนแรง
•    โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือต่อมหมวกไตวาย
•    ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ระดับกลาง หรือระดับรุนแรง (หยุดหายใจขณะนอนหลับมากกว่า 15 ครั้งต่อชั่วโมง)
•    โรคทางจิตเวช
•    โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายอย่างน้อย 40)

การตกลงเกี่ยวกับสถานที่เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการจองเวลา สถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวได้แก่:

•    อาคารสำหรับชมสนามแข่งม้า Killeri ตามที่อยู่ Vesangantie 24 ชั้นที่ 2 นั้นไม่มีลิฟต์.
•    การเข้าไปพื่นที่ในอาคารสถานบริการสาธารณสุข Kuokkala ตามที่อยู่ Syöttäjänkatu 10 นั้น, มีทางผ่านที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง.
•    สถานบริการสาธารณสุข Hankasalmi
•    สถานบริการสาธารณสุข Korpilahti และ
•    สถานบริการสาธารณสุข Uurainen

การมารับบริการตามจุดบริการให้วัคซีนจะเป็นไปด้วยความปลอดภัย - เมื่อท่านเดินทางมายังจุดบริการ ฯ ให้ท่านพึงจำข้อปฏิบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

•    อย่างเดินทางมารับการฉีดวัคซีน, ถ้าท่านมีอาหารต่าง ๆ ที่คล้องกับโรคไวรัสโคโรนา, ตัวอย่างเช่น มีไข้, ไอ, เจ็บคอ, หายใจลำบาก, ปวดกล้ามเนื้อ หรือมีอาการไม่สบาย.
•    เดินทางมาถึงจุดบริการ ฯ อย่างทันเวลา.
•    ให้ใช้หน้ากากอนามัย [ปิดปากและจมูก] หรือหน้ากากใสที่ป้องทั้งหน้า
•    ดูแลสุขอนามัยของมือ.
•    ให้พิสูจน์ตัวตนของท่าน ตัวอย่างเช่น โดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน.
•    ให้รักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอืน เป็นระยะมากกว่าสองเมตร.
•    หลังจากได้รับวัคซีนแล้วให้รอดูอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที.

หากท่านป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา, ทางเราแนะนำให้ท่านขอรับการฉีดวัคซีน โดยนับเวลาออกไป 3 เดือน โดยจากวันที่เริ่มมีอาการต่าง ๆ หรือวันที่ได้รับการพิสูจน์ว่าติดเชื้อ.

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

ได้มีการประเมินถึง คุณภาพ-, ความปลอดภัย- และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาโดยใช้เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ และการติดตามถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีนนั้นก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง. ผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนานั้นก็อาจจะมีผลข้างเคียงต่าง ๆ, เหมือนกับผลิตภัณฑ์วัคซีนอื่น ๆ. ปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยมากอันเกิดจากการได้รับวัคซีนนั้นล้วนแต่เป็นปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรงและก็เกิดขึ้นชั่วคราว. ปฏิกิริยาต่าง ๆ ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการบวม, แดง และร้อนรอบบริเวณที่ได้รับการฉีด. จะมีก็น้อยมากที่หลังจากการได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะอาการไข้ขึ้นชั่วคราว รวมถึงการปวดแขนขา และการปวดศีรษะ. อาการต่าง ๆ สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้แก้ลดไข้- และยาแก้ปวด/อักเสบ. ปฏิกิริยาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นโดยปรกติแล้วหลังจากการได้รับวัคซีนครั้งที่สอง.

ในกรณีที่พบได้น้อยมาก ผลิตภัณฑ์วัคซีนต่าง ๆ อาจจะทำให้เกิด ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาภูมิแพ้ระดับรุนแรง, ซึ่งตามจุดให้บริการวัคซีนแต่ละจุดต่างก็พร้อมรับมือกับการรักษาปฏิริยาภูมิแพ้ดังกล่าว. ในระดับโลกแล้วได้มีการรายงานว่าผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ดังกล่าวอยู่บ้าง


ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ใช้กันอยู่

ในตอนนี้ในเขตสหภาพยุโรปได้การอนุมัติใบอนุญาตการขายแก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสามผลิตภัณฑ์ด้วยกัน

•    วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งพัฒนาโดย Pfizer และ BioNTech
•    วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งพัฒนาโดย Moderna
•    วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งพัฒนาโดย AstraZeneca (ใช้สำหรับผู้มีอายุครบ 65 ปีแล้ว)

หลังจากการได้รับวัคซีนแล้วยังจะต้องใส่ใจเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้หน้ากากอนามัย.

แม้ท่านจะได้รับวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตามให้ท่านเว้นระยะห่างทางสังคม, ใช้หน้าการอนามัย รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของมือ- และการไอ/จาม. หลังจากการให้วัคซีนโดยทั่วไปแล้วยังต้องอาศัยเวลาอีกหลายเดือน, ก่อนที่ทั่วทั้งประเทศฟินแลนด์จะอยู่ในระดับที่ได้รับการปกป้องจากเชื้อโรคอย่างทั่วถึงและการแพร่ระบาดของโรคจะถูกระงับลงได้.

หากท่านเกิดมีอาการต่าง ๆ ที่คล้องเหมือนกับการติดเชื้อโคโรนา, ให้ท่านไปรับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฎิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนำมา.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา
•    ทางอีเมล์ koronarokotus@jyvaskyla.fi
•    จากเบอร์โทรศัพท์ 014 266 1472

เว็บไซต์ การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

Information about coronavirus and vaccines in different languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

เว็บไซต์ โคโรนา ของเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla

ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดย Finnish Institute of Health and Welfare (สถาบันเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของประเทศฟินแลนด์) ในภาษาอังกฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates  

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีฟินแลนด์ เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา ในภาษาอังกฤษ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus


ให้มีการยกเลิกแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคอันเกิดจากเชื้อ[-ไวรัส]โคโรนา ในเขต Jyväskylä


ให้มีการยกเลิกแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคอันเกิดจากเชื้อ[-ไวรัส]โคโรนา ในเขต Jyväskylä เราสามารถที่จะพบเจอกันและกันได้อีกครั้งแล้ว, เราสามารถที่จะไปออกกำลังกายด้วยกัน และร่วมในการประชุมสังสรรค์ต่าง ๆ หรือที่ห้องสมุดก็ได้. อย่างไรก็ตามแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่, ล้างมือ และให้รักษาระยะห่างทางสังคม. ถ้าหากคุณมีอาการต่าง ๆ แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม, ให้คุณเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนา. เอาชนะโคโรนาด้วยกัน และให้เข้ารับการฉีดวัคซึน, เมื่อถึงคิวของตน.

การป้องกันการแพร่เชื้อ

· ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที. เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษที่สะอาด. เช่นกันนั้นคุณสามารถที่จะใช้เจลแอลกอฮอล์.

· อย่าสัมผัสดวงตา, จมูก หรือปาก, ถ้าหากคุณยังไม่พึ่งล้างมือเสร็จ.

· ถ้าหากคุณจามหรือไอ, ให้คุณป้องหน้าของคุณด้วยกระดาษเช็ดจมูก แล้วให้ทิ้งกระดาษเช็ดจมูกนั้นลงขยะ. ถ้าหากคุณไม่มีกระดาษเช็ดจมูก, ให้ไอโดยหันหน้าซบกับแขนเสื้อ, ห้ามใช้มือปิด.

· ให้เว้นระยะห่างทางสังคมจากคนอื่น ๆ เป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร.

· อย่าเชื้อเชิญใครมาเยี่ยมบ้าน, เช่นกันนั้นก็อย่าไปเยี่ยมบ้านใคร.

· ถ้าคุณป่วย, ให้คุณอยู่ที่บ้าน.

· ให้ใช้หน้ากากอนามัย, กรณีที่คุณไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือเมื่อคุณไปรับการตรวจหาเชื้อโคโรนา.

อาการต่าง ๆ จากการติดเชื้อโคโรนา

อาการต่าง ๆ ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ได้แก่อาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้, ไอ, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย, อาการผิดปรกติเกี่ยวกับประสาทสัมผัสการรับรส และการได้กลิ่น.

โรคนี้อาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, และกับบุคคลผู้ซึ่งมีโรคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับกับปอด และหัวใจ.

ให้ทำการติดต่อไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโคโรนา, ถ้าหากคุณมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าว

และถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าว แต่ไม่รุนแรงก็ตาม, ให้คุณติดต่อไปยังเบอร์โทรที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนา ซึงสังกัดหน่วยงานบริการสาธารณสุข

· วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8-16 นาฬิกา หรือ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย เวลา เวลา 9-15 นาฬิกา, เบอร์โทรศัพท์คือ 014 266 0133.

· ส่วนเวลาที่นอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ในข้างตัน ให้โทรไปที่เบอร์พร้อมบริการในขณะนั้นคือเบอร์ 116 117.

· ถ้าหากคุณต้องการล่าม, ให้คุณบอกถึงความต้องการดังกล่าวทางโทรศัพท์ด้วย.

· บริการการจองเวลาสำหรับผู้ที่มีความพร่องทางการได้ยิน และการแจ้งผลการตรวจนั้น จะมีการให้บริการผ่านข้อความทางโทรศัพท์, เบอร์ 050 303 7722.

คุณสามารถที่จะตอบแบบสอบถามอาการทางอินเตอร์เน็ตได้ ผ่านบริการ Omaolo (ภาษาฟินน์, ภาษาสวีดิช หรือภาษาอังกฤษ). กรณีเด็กเล็ก, ให้โทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนา ซึงสังกัดหน่วยงานบริการสาธารณสุข คือเบอร์ 014 266 0133. เมื่อคุณทำการประเมินอาการผ่านบริการ Omalo แล้วเช่นกันนั้นคุณสามารถจองเวลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อผ่านระบบดังกล่าวได้.

บุคลากรงานสาธารณสุขจะเป็นผู้ประเมินผ่านทางโทรศัพท์ว่า, มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำการตรวจหาเชื้อ. คุณจะได้รับคำแนะนำต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ว่า, คุณจะต้องทำอย่างไร, เมื่อไร และที่ไหนที่คุณจะไปได้.

การแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโคโรนานั้นจะทำการแจ้งผ่านข้อความทางโทรศัพท์

ถ้าหากคุณได้เข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อโคโรนาแล้ว, ให้คุณกักตัวอยู่ที่บ้านคือระหว่างเวลาหลังเข้ารับการตรวจแล้วจนกระทั่งได้รับผลการตรวจ. ให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุคคลในครัวเรือนของตนเอง.

ถ้าผลการตรวจหาเชื้อโคโรนานั้นเป็นลบแล้ว และอาการดังกล่าวเป็นอาการหวัด, ใหัคุณพักผ่อนอยู่ที่บ้าน, อย่าแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ๆ.

กรณีผลการตรวจหาเชื้อโคโรนา (โควิด-19) ของคุณเป็นบวก, ให้คุณรออยู่ที่บ้าน, คือรอว่าพยาบาลวิชาชีพจะโทรไปหาคุณ. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ที่พยาบาลให้คุณ.

ถ้าคุณป่วย, อย่าไปร้านค้า.

ถ้าหากคุณป่วย, คุณไม่สามารถที่จะไปร้านค้าหรือร้านขายยาได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากญาติหรือ

เพื่อนบ้าน. ร้านค้าอาหารหรือร้านขายยามีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน. กรณีที่คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือ, ให้ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง Jyväskylä. 

· สำหรับพลเมืองชาว Jyväskylä: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ และวันพุธ ระหว่างเวลา 9-14 โดยโทรไปที่เบอร์ 014 266 0550. 

· สำหรับพลเมืองชาว Hankasalmi: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8-16 โดยโทรไปที่เบอร์ 014 267 1490.

· สำหรับพลเมืองชาว Uurainen: เวลาในการโทรคือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8-16 โดยโทรไปที่เบอร์ 040 772 8543.

  

ส่วนเวลาอื่น ทั้งพลเมืองของเทศบาล Jyväskylä, พลเมืองของเทศบาลเมือง Hankasalmi และพลเมืองของเทศบาลเมือง Uurainen จะได้รับความช่วยเหลือผ่านงานสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมปฏิบัติงานในขณะนั้น โทร. 014 266 0149. 

ให้ใช้หน้ากากอนามัย

สำหรับพลเมืองชาว Jyväskylä ผู้มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีการให้คำแนะนำว่าควรใช้หน้ากากอนามัย. คำแนะนำดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15.1.2021.

ให้ใช้หน้ากากอนามัย, เมื่อคุณไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆได้, ตัวอย่างเช่น

· เมื่อคุณอยู่ภายในตัวอาคารซึ่งเป็นที่สาธารณะ, ตัวอย่างเช่น ในร้านค้าต่าง ๆ, ในห้องสมุด, ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดไว้สำหรับบริการเยาวชน, ในโบสถ์วิหารต่าง ๆ, ในโรงภาพยนตร์ หรือในห้องโถงสำหรับจัดคอนเสิร์ต

· ในสถานที่ที่จัดเพื่อให้มีการชุมนุมกัน, การจัดการแข่งขันต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนอกตัวอาคาร, ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถหลึกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอืน ๆ ได้

· ในสถานศึกษาระดับหลังการศึกษาภาคบังคับ หรือในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

· ในบริการขนส่งสาธารณะ

· ในระหว่างการเดินทางเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนา

· เมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ โดยที่ประเทศต้นทางอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง

อย่าใช้หน้ากากอนามัย, ถ้าการใช้หน้ากากอนามัยดังกล่าวทำให้เกิดอาการหายใจลำบากจนเกินไป หรือถ้าคุณมีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ, ซึ่งเป็นเหตุให้คุณไม่สามารถที่จะใช้หน้ากากได้.

จุดบริการแจกหน้ากากอนามัย

เทศบาลเมือง Jyväskylä ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่พลเมืองผู้มีความขัดสนทางการเงิน. นอกเหนือจากผู้ขัดสนทางการเงินแล้ว ชาวเมืองจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้เอง. แนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีใช้หน้ากากอนามัย.

จะมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ตามจุดบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ฬ

· สำนักงานสังคมสงเคราะห์ Hannikaisenkatu ตามที่อยู่คือ Hannikaisenkatu 37, ซึ่งเวลาแจกคือคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10-14 นาฬิกา.

· ศูนย์บริการเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม (Kotoutumispalvelu) ตามที่อยู่ Väinönkatu 1, ซึ่งเวลาแจกคือคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10-13 นาฬิกา. · ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ:

o Keskusta, Kuokkala, Kyllö, Palokka และ Sampoharju, ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 12-16 นาฬิกา.

o Korpilahti, Säynätsalo และ Tikkakoski, ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14-16 นาฬิกา.

· Huhtasuon kylätoimisto (ประชาคมหมู่บ้าน), ตามที่อยู่ Nevakatu 1, วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9-15 นาฬิกา และทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9-14 นาฬิกา

· ศูนย์กิจกรรมพลเมือง คือที่ห้องโถง ตึก Matara/ ศูนย์ Gloria, ตามที่อยู่ Matarankatu 6 A, วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9-16 นาฬิกา และทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9-14 นาฬิกา.

ผม/ดิฉัน ทำอะไรได้บ้าง หากอยู่ในช่วงกักตัว หรือแยกตัว? 

ให้ขอคำแนะนำ (ฉบับภาษาแม่ของตน) เกี่ยวกับการกักตัวจากพยาบาล. ถือว่าสำคัญมาก, ถ้าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกักตัว: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

ให้ดาวน์โหลด Koronavilkku ลงในโทรศัพท์ของคุณ

Koronavilkku คือแอพพลิเคชั่นที่, แจ้งให้คุณรู้ว่า, ตามการประเมินของแอพพลิเคชั่นแล้วคุณได้สัมผัสและใกล้ชิดกับ[ผู้ติดเชื้อ]ไวรัสโคโรนา. คุณสามารถดาวน์โหลด Koronavilkku ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://koronavilkku.fi/.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ในภาคภาษาอังกฤษ https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla

เว็บไซต์ โคโรนา ของเทศบาลเมือง Jyväskylä ในภาคภาษาอื่น ๆ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet

ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในภาคภาษาอังกฤษฬ โดย Finnish Institute of Health and Welfare (องค์กรด้านสุขภาพและความผาสุข ประเทศฟินแลนด์) เป็นภาษาอังกฤษ: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีฟินแลนด์ เกี่ยวกับไวรัส โคโรนา ในภาษาอังกฤษ https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus