ویروسکرونا

Corona information - persia - updated 24.9.2020

Corona information Video on Youtube -persia (Info Gloria)

علایم و نحوه ابتلا

ازجملھ علایم ناشی از ویروس کرونا )کوویدـ19( میتواند تب، سرفھ، تنگی نفس، خستگی، حالت تھوع و اسھال باشد. اکثر افرادی کھ بھ
این بیماری مبتلا میشوند، دچار علایم عادی عفونت مجاری تنفسی یا ھمان سرماخوردگی میشوند. تست کرونا ازافرادی گرفتھ میشود کھ
علایم آنھا متناسب با ابتلا بھ عفونت ویروس کرونا است.

این بیماری بویژه برای سالمندان و برای افراد دیگری کھ دارای بیماریھای زمینھای از قبیل بیماریھای قلبی و ریوی ھستند، می تواند خطرناک باشد.

از افراد دیگر در مقابل ابتلا بھ بیماری حفاظت کرده ـ بھ یاد داشتھ باشید کھ بھداشت دست را بخوبی رعایت کنید

 • حداقل بھ مدت 20 ثانیھ دستان خود را با آب و صابون بشویید. دستان خود را با دستمال تمیز خشک کنید.  میتوانید از ژل ضدعفونی کننده دست نیز استفاده کنید.
 • تا قبل از شستن دستان خود، از دست زدن بھ چشمھا، بینی و دھان خود بپرھیزید..
 • در ھنگام عطسھ و سرفھ، صورت خود را با دستمال کاغذی پوشانده و سپس دستمال استفاده شده را بھ داخل سطل زبالھ بیاندازید. اگر دستمال کاغذی ھمراه خود ندارید، روی بخش بالایی آستین لباس خود سرفھ کرده و از دستان خود برای این منظور نکنید.

 • فاصلھ اجتماعی 1 الی 2 متر را از بقیھ حفظ کنید.
 • در داخل وسائط نقلیھ عمومی و در شرایطی کھ امکان رعایت فاصلھ اجتماعی موجود نیست، از ماسک استفاده کنید.

اگر مشکوک بھ ابتلا بھ بیماری ھستید، اینچنین عمل کنید:

در خصوص خفیف ترین علایم نیز:

 • علایم خود را ارزیابی کنید برای این منظور بھ سامانھ خدماتی Omaolo مراجعھ کنید )ارزیابی علایم بھ زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی(. از طریق ارزیابی علایم در سامانھ Omaolo میتوانید برای انجام نمونھ برداری بصورت اینترنتی وقت  بگیرید.
 • و یا اینکھ با خط تماس تلفنی کرونا و بھ شماره 0142660133 زنگ بزنید
  •  روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 8 الی16
  • تعطیلاتآخرھفتھازساعت9الی15
  • در سایر اوقات تماس با شماره116117

کارکنان بخش درمانی در حین تماس تلفنی ارزیابی میکنند کھ آیا لازم است نمونھبرداری انجام شود. در حین تماس تلفنی، راھنماییھای لازم در مورد نحوه عملکرد و اینکھ چگونھ و بھ کجا مراجعھ کنید را دریافت مینمایید. حائز اھمیت است کھ راھنماییھای دریافت شده را رعایت کنید تا باعث سرایت بیماری بھ بقیھ بیماران و یا بھ پرسنل درمانی، نشوید. در ھیچ شرایطی در حالت بیماری، بدون تماس قبلی بھ درمانگاه مراجعھ نکنید..

نتیجھ تست کرونا از طریق پیامک اطلاع داده میشود

اگر برای انجام تست کرونا مراجعھ کردهاید، در فاصلھ مابین رفتن برای نمونھبرداری و دریافت نتیجھ تست، در خانھ بمانید و از تماس با افرادی غیر از افراد خانوار خویش پرھیز کنید.

اگر جواب تست کرونا منفی است و علایم شما مربوط بھ یک سرماخوردگی ساده است، در خانھ استراحت کرده و دیگران را مبتلا نکنید. علایم بیماری را میتوانید با استفاده از داروھای مسکن، کاھش دھید. بخاطر داشتھ باشید کھ مایعات زیادی را مصرف کنید، زیرا بدن در حالت تب و گرما، مایعات بیشتری را تبخیر میکند.

اگر نتیجھ تست کرونا )کوویدـ19( شما مثبت باشد، در خانھ بمانید و منتظر تماس تلفنی بخش درمانی باشید. مطابق با دستورالعملھای دریافت شده از بخش درمانی عمل کنید.

چنانچھ حال شما بدتر شده و دارای علایمی شدید ھستید، با شماره تلفن کرونا و عبارت از 0142660133 تماس بگیرید، روزھای دوشنبھ تا جمعھ در ساعات 8 الی 16، در تعطیلات آخر ھفتھ از ساعت 9 الی 15، در سایر اوقات تماس با شماره تلفن 116117 . در شرلیط اضطراری با شماره 112 تماس بگیرید.

در خانھ بیمار ھستم و نمیتوانم بھ مغازه یا داروخانھ بروم ـ چھ کار کنم؟

اگر بیمار ھستید و نمیتوانید بھ مغازه یا داروخانھ بروید، از خویشاوندان یا ھمسایھھای خود کمک درخواست کنید. داروخانھھا و مغازهھا دارای خدمات تحویل کالا بھ منزل خریداران میباشند. در صورت عدم دریافت کمک، از شھرداری شھر محل اقامت خود کمک بخواھید.

 • ساکنین یووسکولا: تا مورخھ 30.9.2020 روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 8 الی 16 ، شماره تلفن 0142660550، از آغاز مورخھ 1.10.2020 روزھای دوشنبھ تا سھشنبھ از ساعت 9 الی 14 شماره تلفن 0142660550.

 • اگردرمواقعدیگربطورناگھانیوبحرانینیازبھدریافتکمکداشتید،میتوانیددرروزھایدوشنبھتاجمعھاز ساعت 8 الی 16 از طریق تماس با شماره تلفن بخش کشیک سوسیال و عبارت از 0142669664 کمک دریافت کنید.

  • Aمرکز Oiva-keskus دارای شماره تماس 0142661801 بھ سالمندان کمک مینماید.
  • درشرایطیکھخانوادهھایدارایفرزندنیازحادیبھدریافتکمکدارند،بخشمخصوصارائھخدماتوپشتیبانی اولیھ در روزھای دوشنبھ تا پنجشنبھ از ساعت 9 الی 14 از طریق شماره تلفن 0142663501 و یا اطلاعات مرکز  مشاوره خانواده در روزھای دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 8 الی 15:30 از طریق شماره تلفن 0142663590 یاری رسان شما میباشند..
 • ساکنین Hankasalmi : روزھای کاری از ساعت 8 الی 17 شماره تلفن 0142671490.
 • ساکنین Uurainen : روزھای کاری از ساعت 8 الی 16 شماره تلفن 0407728543.

در خارج از اوقات فوق الذکر، ساکنین یووسکولا و Hankasalmi می توانند از طریق تماس با بخش کشیک سوسیال و شماره تلفن 0142660149 نیز کمک دریافت کنند..

ویروس کرونا چگونھ بر روی ساکنین یووسکولا تأثیر میگذارد؟

 • در حالت بیماری بھ محل کار، مغازه و جاھای دیگری کھ افراد دیگر در آنجا ھستند، نروید.  
 • کودک بیمار را بھ مھدکودک یا بھ نزد مادربزرگ و پدربزرگ او نبرید.
 • میتوان با رعایت موازین ایمنی معتبر، بھ مراکز مختص سکونت سالمندان و یا معلولین، مثلا بھ خانھ سالمندان، مراجعھ نمود.   
 • در صورت داشتن سرماخوردگی، نباید بھ دندانپزشکی مراجعھ کرد. اگر سرماخوردگی دارید و از طرفی دچار دندان دردی میباشید کھ نیاز بھ درمان فوری دارد، راھنماییھای لازم در جھت نحوه مراجعھ بھ دندانپزشکی را از طریق تلفن دریافت میکنید..
 • در داخل وسائط نقلیھ عمومی و در شرایطی کھ امکان رعایت فاصلھ اجتماعی موجود نیست، از ماسک استفاده کنید.
 • توصیھ میشود کھ فقط بھ کشورھایی سفر کنید کھ جزو کشورھای امن محسوب میشوند.

در حین قرنطینھ و جداسازی اجازه انجام چھ کارھایی را دارم؟

  دستورالعملھای مربوط بھ قرنطینھ )بھ زبان مادری خود( را از پرسنل درمانی درخواست کنید. حائز اھمیت است کھ دستورالعملھای ارائھ شده را رعایت کنید. کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعھ بھ صفحات قرنطینھ https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni

Koronavilkku را بر روی تلفن خود نصب کنید.

Koronavilkku اپلیکیشنی است کھ در صورتیکھ در معرض ویروس کرونا قرار گرفتھ باشید، بھ شما در این باره اطلاع میدھد. اگر ابتلا بھ بیماری برای شما تشخیص داده شده باشد، در اینصورت میتوانید در اینباره بصورت گمنام از طریق اپلیکیشن اطلاع دھید. در این اپلیکیشن بشدت از اطلاعات خصوصی افراد محافظت میشود. اپلیکیشن Koronavilkku را میتوانید بطور رایگان از معمولترین مارکتھای اپلیکیشنھا دانلود کنید. https://koronavilkku.fi/.

کسب اطلاعات بیشتر از:

صفحھی مربوط بھ کرونا در سایت شھرداری یووسکولا https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and- Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English social-services/healthcare- services/information-coronavirus-jyvaskyla اطلاعات بھروز شده بھ زبان انگلیسی با مراجعھ بھ صفحات Finnish Institute of Health and Welfare )سازمان بھداشت و رفاه اجتماعی با نام اختصار https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s- :(THL new/coronavirus-covid-19-latest-updates اطلاعات مربوط بھ تصمیمات دولت فنلاند در باره ویروس کرونا بھ زبان انگلیسی -https://valtioneuvosto.fi/en/information on-coronavirus