Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 2019

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta, maan hankinnasta ja isännöinnistä, tonttien luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kaupungin paikkatietojärjestelmien kehittämisestä sekä karttatuotannosta.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Jyväskylän kasvu ja sen myötä rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tilanne saattaa valtakunnallisesti olla rauhoittumassa, mutta Jyväskylässä ei vielä voida ennustaa merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen. Kasvun perustuessa edelleen täydennysrakentamiseen asemakaavoituksen ja siihen liittyvän suunnittelun, sopimus- ja muiden neuvotteluresurssien taso tulee edelleen pitää korkeana. Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä myös pitkäjänteisesti tuleviin tarpeisiin. Yritystonttien esirakentaminen ja rakennusten purkaminen käytöltään uudistuvilla kiinteistöillä on vaatinut ja vaatii edelleen resurssien kasvattamista. Paikkatietopalveluita kehitetään edelleen sekä jyväskyläläisten että seudun muiden kuntien tarpeita palvellen. 3D-kiinteistöjaotus tulee mahdolliseksi.

Edellisenä vuonna valmistui monia, useita vuosia valmisteltuja ja pitkäjänteisesti toimintaan vaikuttavia suunnitelmia ja linjauksia (Keskustavisio2030, Metsäohjelma, pysäköinnin hallinnan periaatteet, Asuntopolitiikka ja sosiaalinen eheys –linjaukset). Eniten resursseja vievistä kehityshankkeista keskustan kehittämisen painopiste muuttuu vision tultua hyväksyttyä vision toteuttamisen toimenpiteisiin kuten Lutakon ja keskustan umpeen kuromiseen. Kukkulan maankäytön kokonaissuunnittelu on käynnistynyt. Kankaan toteuttaminen etenee vaiheittain.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto120,6110,0110,00,00,0 %
Asemakaavoitus117,8120,0120,00,00,0 %
Tontit ja maanhallinta8 664,18 380,08 520,0140,01,7 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus1 161,91 000,01 000,00,00,0 %
Maan myyntivoitot17 602,413 000,021 750,08 750,067,3 %
Toimintatulot yhteensä27 666,922 610,031 500,08 890,039,3 %
      
Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto1 092,41 251,01 429,9178,914,3 %
Asemakaavoitus1 416,71 764,01 797,833,81,9 %
Tontit ja maanhallinta2 036,81 359,21 483,0123,89,1 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus1 297,81 498,01 543,445,43,0 %
Toimintamenot yhteensä5 843,85 872,26 254,1381,96,5 %
      
Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto-971,8-1 141,0-1 319,9-178,915,7 %
Asemakaavoitus-1 298,9-1 644,0-1 677,8-33,82,1 %
Tontit ja maanhallinta6 627,37 020,87 037,016,20,2 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus-135,9-498,0-543,4-45,49,1 %
Maan myyntivoitot17 602,413 000,021 750,08 750,067,3 %
Toimintakate yhteensä21 823,116 737,825 245,98 508,150,8 %


Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tulojen arvioidaan nousevan yli 8,9 milj. euroa. Talousarviossa on huomioitu Hippoksen alueen tontinmyynti, joka nostaa maan myyntivoittojen tuloarviota 8,3 milj. Tontinvuokratulojen ennustetaan myös kasvavan indeksin noustessa. Pilaantuneiden maa-alueiden hoitoon ja purkukustannuksiin varataan n. 110 000 euroa lisää vuoden 2018 tasoon nähden. Yhdyskuntasuunnittelun ja paikkatiedon yksikössä asiantuntijamenot kasvavat viime vuodesta, johtuen pääasiassa ratapihaselvityksen varauksesta.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Mittarit     
Tarjotaan omakotitontteja varattavaksi80808000,0 %
Tarjotaan kerros- ja rivitalotuotantoa varattavaksi k-m255 80060 00060 00000,0 %
Hyväksytyt yleiskaavat01100,0 %
Kyläsuunnittelukohteet22200,0 %
Asuin- ja rivitalojen asemakaavoittaminen, k-m297 80070 00070 00000,0 %
Omakotitonttien asemakaavoittaminen92808000,0 %
Teollisuustonttien asemakaavoittaminen, ha4101000,0 %
Hyväksytyt asemakaavat, kpl31202000,0 %
Valitukset asemakaavoista, kpl4121100,0 %
Arkkitehtuurikilpailut21100,0 %
Asemakaavapoikkeamiset30505000,0 %
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset, muut61505000,0 %