Rahoitussuunnitelma 2019/Kj

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä rahoitussuunnitelmassa liikelaitokset lasketaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista rahoitussuunnitelmaa, joista toisessa liikelaitokset on yhdistetty tilinpäätöksen tapaan rivi riviltä. Toisessa rahoitussuunnitelmassa liikelaitoksista on huomioitu vain niiden maksama sijoitetun pääoman korko.

Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää kokonaistaloudellista rahoitussuunnitelmaa.

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan. Toiminnan ja investointien rahavirta pitää sisällään käyttötalouden ja investoinnit osoittaen rahavirran, joka on katettava rahoitustoiminnalla tai joka jää rahoituksen katteeksi. Rahoitussuunnitelman toiminnan rahavirta muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Rahoitussuunnitelma 2017 - 2021

Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2019
Rahoitussuunnitelman erittely 2017-2021
Rahoitussuunnitelman lukuohje

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Investointien rahavirta
Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset myyntitulot.

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja ja antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset.

Lainakannan muutokset
Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Oman pääoman muutokset
Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus.

Muut maksuvalmiuden muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja rahavarojen muutos.

Tilinpäätöksessä kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

 

Rahoitussuunnitelman erät

Investointimenot

Investointimenot ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 83,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Investoinneista 30,4 miljoonaa euroa (36,5 %) kohdistuu talonrakennukseen ja 26,4 miljoonaa euroa (31,7 %) yhdyskuntarakentamisen investointeihin.

Antolainauksen muutokset

Vuoden 2019 talousarvioon ei sisälly antolainauksen lisäyksiä eikä vähennyksiä.

Lainakannan muutokset

Vuonna 2019 arvioidaan lyhennettävän talousarviolainoja yhteensä 26,7 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja otetaan 51,8 miljoonaa euroa. Lainakannan kokonaiskasvuksi arvioidaan 25,1 miljoonaa euroa.

Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa 401,6 miljoonaa euroa eli 2 844 euroa asukasta kohti. Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2019 velkaannutaan lisää 25,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 velkamäärän kasvu on 10,9 miljoonaa euroa.

Tilapalvelu-liikelaitoksen peruspääoman kirjaustapaa muutettiin vuoden 2016 talousarviossa ns. aidon liikelaitoksen kirjanpidollisen käsittelyn mukaiseksi siten, että peruspääomaa ei jatkossa muuteta. Aikaisemmin Tilapalvelun peruspääomaa muutettiin tilinpäätöksessä siten, että toteutuneiden talonrakennusinvestointien loppusummasta vähennettiin toteutuneet poistot ja erotus kirjattiin peruspääomaan lisäävänä tai vähentävänä.

Uuden käytännön mukaisesti liikelaitoksen peruspääomaa ei jatkossa tilinpäätöksen yhteydessä muuteta. Tilapalvelu-liikelaitos otti kaupungilta sisäistä korotonta lainaa 67,3 milj. euroa. Lainamäärä muodostuu vuosien 2009–2014 aikana tilinpäätöksissä tehdyistä peruspääoman muutoksista kumulatiivisesti siten, että vuosi 2009 on tarkastelussa ns. nollavuosi. Lainapääoma lyhenee vuosittain, jos poistot ylittävät talonrakennusinvestoinnit. Lainapääoma lisääntyy vastaavasti, jos investoidaan poistoja enemmän. Uutta käytäntöä noudatetaan jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksen peruspääomalle maksama korko muuttuu järjestelyn myötä uutta peruspääomaa vastaavaksi siten, että korkotuotto pysyy nykyisellä tasolla.

 

 

Muut maksuvalmiuden muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vuoden 2019 talousarviossa 1,3 miljoonaa euroa.

Rahavarojen muutos

Talousarvion mukainen toiminnan ja investointien -26,6 miljoonan euron rahavirta johtaa rahoitussuunnitelmassa lainakannan kasvuun 25,3 miljoonalla eurolla.