Tilapalvelu -liikelaitos 2019/kj

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamillaan vuokratuloilla omistajalle maksettava korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon menot. Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät toiminnot ja prosessit ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-460,8-510,5-327,8182,7-35,8 %
       
Investointimenot-21 385,1-40 540,0-30 393,010 147,0-25,0 %

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarivaikutukset.

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä).

4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tilapalvelu ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Tilapalvelun johtoryhmä tekee riskiarvioinnin sekä käsittelee ja raportoi arvioinnin kolmannesvuosittain toimintakatsauksen sekä talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Tehdyn riskiarvion perusteella Tilapalvelun merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Riski

Hallintakeinot ja valvontatoimenpiteet

Kiinteistöjen sisäilmastoriski

Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa korjausresurssien vähentyessä. Painopiste suunnataan sisäilmariskiä ehkäiseviin selvityksiin ja niiden pohjalta tehtäviin korjauksiin. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelun sopimuksissa sekä laadunseurannassa otetaan huomioon kiinteistöjen käyttöasteen muutokset, mm. koulujen iltakäyttö.

Sisäilmasto-olosuhteita valvotaan sisäilmaprosessin mukaisilla käytänteillä. Valvovana ja arviovana tahona toimivat myös sisäilmasto- sekä terveyden ja hyvinvoinnin työryhmät.

 

Kiinteistön äkillinen vahinkotapahtuma, kuten rakennuksen vaurioituminen tai henkilöturvallisuutta uhkaava tilanne

Rakennusten äkillistä vaurioitumista ehkäistään palovaroitin- ja sammutusjärjestelmillä, talotekniikan säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä sekä tilojen oikean käytön perehdyttämisellä. Valvontaa suoritetaan tekemällä palo- ja pelastustarkastuksia, rakenne- ja kuntoselvityksiä, kiinteistönhoidon auditointia sekä työsuojelukierroksia.

Kiinteistön teknistä henkilöturvallisuutta hallitaan mm. lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmillä, kameravalvonnalla, pako-oviratkaisuilla sekä koulurakennuksen suunnitteluvaiheessa noudattamalla Opetushallituksen suunnitteluohjetta.

 

Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen hallinta

Tilapalvelun omistuksessa olevien tilojen vajaakäyttöaste on noin 9,5 % eli näillä tiloilla ei ole käyttäjää ja tilat aiheuttavat ainoastaan kustannuksia. Tärkeimmät toimenpiteet vajaakäyttöasteen hallitsemiseksi ovat tehokkaat myynti- ja vuokrausprosessit, rakennusten purkaminen sekä kaavoittaminen uuteen käyttötarkoitukseen.

Vajaakäyttöastetta hallitaan kiinteistö- ja sopimustiedoilla, vajaakäyttö-asteen kehittymisen seurannalla sekä hallinnassa olevan tilan määrää pienentävillä toimenpiteillä (myynti, vuokraus, purku, kaavoitus).

 

Palvelutilojen kapasiteetin riittävyys ja investointi-hankkeiden priorisointi

Kasvava kaupunki edellyttää jatkuvaa resursointia koulu- ja päiväkotitiloihin. Kaupungin kulttuurikiinteistöissä on kasvava korjausvelka. Riskiä hallitaan vuosittaisella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoprosessilla sekä riittävällä resursoinnilla talonrakennushankkeisiin ja vuosikorjauksiin.

Lakisääteisten perusopetus- ja varhaiskasvatustilojen kapasiteettia ja käytettävyyttä valvotaan ja arvioidaan palveluverkkoprosessissa, Tilapalvelun omilla auditoinneilla sekä viranomaiskatselmuksin. Investointihankkeiden priorisointia valvotaan Tilapalvelun, toimialojen ja palvelualueiden johdon yhteiskokouksissa sekä kaupungin luottamuselimissä talonrakennuksen investointiohjelman käsittelyssä.

 

Investointihankkeiden suunnittelu, toteutus ja valvonta

Hankkeiden toteutusjärjestystä priorisoidaan resurssien, toiminnallisten tarpeiden sekä rakennusten kunnon mukaan. Investointihankkeiden suunnittelua ohjataan elinkaaritavoitteilla. Urakkavaiheen työmaan valvontaa ja hankkeen taloutta seurataan tarvittavilla projektikäytänteillä. Prosessia valvotaan hallintosäännön mukaisilla päätöskäytänteillä ja Tilapalvelun omilla kontrolleilla.

 

Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta

Tilapalvelun pitkävaikutteisia sopimuksia ovat vuokra-, palvelujenosto-, elikaarihanke- ja energiatehokkuussopimukset. Hallinta- ja valvonta-keinoina ovat vuosittaiset sopimusten seurantakäytänteet sekä auditoinnit.

 

Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018  - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Liikevaihto94 772,193 220,096 430,03 210,03,4 %
Materiaalit ja palvelut-35 741,9-34 967,0-36 103,0-1 136,03,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-9 101,0-10 314,0-10 330,0-16,00,2 %
Palvelujen ostot-26 640,9-24 653,0-25 773,0-1 120,04,5 %
       
Henkilöstökulut-1 493,7-1 520,5-1 553,0-32,52,1 %
Palkat ja palkkiot-1 183,2-1 214,1-1 254,4-40,33,3 %
Henkilösivukulut-310,5-306,4-298,67,8-2,5 %
       
Poistot ja arvonalentumiset-24 054,0-23 535,0-23 768,0-233,01,0 %
Vuokrakulut-21 398,1-21 178,0-22 745,0-1 567,07,4 %
Liiketoiminnan muut kulut-245,9-30,0-50,0-20,066,7 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)11 838,511 989,512 211,0221,50,8
Rahoitustuotot ja -kulut-12 299,3-12 500,0-12 538,8-38,80,3 %
Korkotuotot0,00,00,00,00,0 %
Muut rahoitustuotot1,80,00,00,00,0 %
Korvaus peruspääomasta-12 300,0-12 500,0-12 538,8-38,80,3 %
Muut rahoituskulut-1,10,00,00,00,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-460,8-510,5-327,8182,7-35,8 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-460,8-510,5-327,8182,7-35,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-460,8-510,5-327,8182,7-35,8 %
       
Toimintatulot94 772,193 220,096 430,03 210,00,0
Toimintamenot-58 879,6-57 695,5-60 451,0-2 755,54,8 %
Toimintakate35 892,535 524,535 979,0454,51,3 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)838,3327,80,0-327,8-100,0 %

 

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
  20192020202120222023
       
Liikevaihto96 430,099 000,0100 720,0101 855,0102 700,0
       
Materiaalit ja palvelut-36 103,0-37 744,0-38 650,0-39 650,0-40 600,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-10 330,0-10 594,0-11 050,0-11 550,0-12 000,0
Palvelujen ostot-25 773,0-27 150,0-27 600,0-28 100,0-28 600,0
       
Henkilöstökulut-1 553,0-1 630,0-1 630,0-1 630,0-1 630,0
Palkat ja palkkiot-1 254,4-1 300,0-1 300,0-1 300,0-1 300,0
Henkilösivukulut-298,6-330,0-330,0-330,0-330,0
       
Poistot ja arvonalentumiset-23 768,0-24 026,0-24 790,0-24 905,0-24 800,0
Vuokrakulut-22 745,0-23 000,0-23 000,0-23 000,0-23 000,0
Liiketoiminnan muut kulut-50,0-50,0-50,0-70,0-70,0
Liikeylijäämä (-alijäämä)12 211,012 550,012 600,012 600,012 600,0
Rahoitustuotot ja -kulut-12 538,8-12 550,0-12 600,0-12 600,0-12 600,0
Korvaus peruspääomasta-12 538,8-12 550,0-12 600,0-12 600,0-12 600,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-327,80,00,00,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-327,80,00,00,00,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-327,80,00,00,00,0
       
Toimintatulot96 430,099 000,0100 720,0101 855,0102 700,0
Toimintamenot-60 451,0-62 424,0-63 330,0-64 350,0-65 300,0
Toimintakate35 979,036 576,037 390,037 505,037 400,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)0,00,00,00,00,0
Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma 
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta22 216,223 024,523 440,2415,71,8 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)11 838,511 989,512 211,0221,51,8 %
Poistot ja arvonalentumiset24 054,023 535,023 768,0233,01,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut-12 299,3-12 500,0-12 538,8-38,80,3 %
Tulorahoituksen korjauserät-1 377,00,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta-14 949,7-39 540,0-30 393,09 147,0-23,1 %
Investointimenot-21 385,1-40 540,0-30 393,010 147,0-25,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin1 100,01 000,00,0-1 000,0100,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot5 335,40,00,00,00,0 %
       
Toiminnan ja investointien rahavirta7 266,5-16 515,5-6 952,89 562,7-57,9 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Lainakannan muutokset0,016 005,06 625,0-9 380,0-100,0 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta0,016 005,06 625,0-9 380,0-58,6 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle0,00,00,00,0-100,0 %
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset-7 266,50,00,00,00,0 %
Saamisten muutos kunnalta-6 290,30,00,00,00,0 %
Saamisten muutos muilta389,90,00,00,00,0 %
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset86,50,00,00,00,0 %
Korottomien velkojen muutokset kunnalta-1 452,60,00,00,00,0 %
       
Rahoituksen rahavirta-7 266,516 005,06 625,0-9 380,0-58,6 %
       
Rahavarojen muutos0,0-510,5-327,8182,7-35,8 %

 

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
  20192020202120222023
       
Toiminnan rahavirta23 440,224 026,024 790,024 905,024 800,0
Liikeylijäämä (-alijäämä)12 211,012 550,012 600,012 600,012 600,0
Poistot ja arvonalentumiset23 768,024 026,024 790,024 905,024 800,0
Rahoitustuotot ja -kulut-12 538,8-12 550,0-12 600,0-12 600,0-12 600,0
       
Investointien rahavirta-30 393,0-28 883,0-29 940,0-22 970,0-18 100,0
Investointimenot-30 393,0-28 883,0-29 940,0-22 970,0-18 100,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin0,00,00,00,00,0
       
Toiminnan ja investointien rahavirta-6 952,8-4 857,0-5 150,01 935,06 700,0
       
Rahoituksen rahavirta     
Lainakannan muutokset6 625,04 857,05 150,0-1 935,0-6 700,0
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0
Muut maksuvalmiuden muutokset0,00,00,00,00,0
Rahoituksen rahavirta6 625,04 857,05 150,0-1 935,0-6 700,0
       
Rahavarojen muutos-327,80,00,00,00,0
Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Omat rakennukset (hum2)423 119435 700441 7006 0001,4 %
Osakehuoneistot (hum2)47 88247 90047 700-200-0,4 %
Ulkoa vuokratut tilat (hum2)85 85988 00092 3004 3004,9 %
Yhteensä556 860571 600581 70010 1001,8 %
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2)489 190491 000501 30010 3002,1 %
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2)27 50028 80025 000-3 800-13,2 %
Vapaat tilat (hum2)40 17047 70055 4007 70016,1 %
Väistötilat (hum2)04 1000-4 1000,0 %
Huoneala/asukas3,494,054,070,020,5 %
Henkilöstömäärä, vakituinen2425261,04,0 %
      
Mittarit     
Toimintakate-%383837-1,00-2,6 %
Ohjelmoitu kunn.pito+peruskorj., €/hum2/kk3,073,563,16-0,40-11,2 %
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus, %3,43,053,120,072,3 %
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/kk6,025,425,490,071,3 %
Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p.3,643,703,50-0,20-5,4 %
Palvelutuotannon käyttössä olevat tilat, hum2/as.3,493,483,510,030,9 %
Kokonaisenergian kulutus, Mwh96 169110 000110 3003000,3 %
Vajaakäyttöaste, %7,228,359,521,1714,0 %
Sairuspoissaolot, pv/hlö1,523,003,0000,0 %
Työtyytyväisyys, piste3,363,303,3000,0 %