Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki 379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavalla talousarviolla. Pelastustoimen riskinarvion ja palvelutasopäätösten valtakunnalliset laadintaohjeet ovat uudistumassa vuoden 2018 lopussa osana pelastustoimen uudistusta. Pelastustoimen järjestelmä on muuttumassa 1.1.2020 alkaen ja samoin rahoitusjärjestelyt, mikäli maakuntauudistus etenee suunnitellusti.

Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva 1). Pelastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ja kustannustehokasta ensihoitopalvelua potilaan parhaaksi. Maakuntauudistuksen valmistelut sekä valtiolta maakunnan hoidettavaksi siirtyvä maakunnan yhteisen varautumisen tuki sekä kuntien varautumisen tuki edellyttävät lisäresursointia. Viestinnän onnistuminen muutoksessa on keskeistä. Tukiprosesseissa toimialan ja viranomaisten yhteisten ICT-järjestelmien käyttöönotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudellisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Kyberuhkat edellyttävät parempaa tietoturvaa.

 

Kuva. Pelastuslaitoksen prosessikartta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan ja esittelee organisaation ydinprosessit

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-618,2-2 176,9-1 623,0553,9-25,4 %

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.

Onnettomuuksien ehkäisy

1. Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2019 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.

2. Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma – asiakirjassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Pelastustoiminta

3. Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.

I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.

II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.

Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2016 vuoden lopussa on esitetty alla olevassa taulukossa:

Varautuminen ja väestönsuojelu

4. Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan sihteeristön toimintaan.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet: 

1. Maakunnalliseen yhteistoimintaan valmistautuminen

Keski-Suomen pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti vuonna 2019 aloittavan maakunnallisen pelastustoimen valmisteluihin osana muuta maakunnallista valmistelutyötä. Maakunta-SOTE –uudistusta on mallinnettu ja tiivistä pohjatyötä tehty yhdessä kaikkien uuteen järjestelmään liittyvien tahojen kanssa: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ELY-keskus, Työ- ja elinkeinokeskus, sekä muut toimijat. Vuosi 2019 tulee olemaan ratkaisevaa valmisteluaikaa, jotta maakunnallinen pelastustoimi voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta.

2. Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen

Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnittelun tehostamisella kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään mm. Kalustohankinnoilla, jotka käsittävät varavoimakoneiden hankintaa johtamisalueille sekä varavoimasyötön mahdollistamista niille paloasemille, joilla varavoimakonetta ei ole. Lisäksi toiminta-alueille hankitaan suojavarusteita ja siirrettäviä polttoainesäiliöitä turvaamaan omaa toimintaamme häiriö- ja poikkeusoloissa.

3. Monitoimiyksikkömallin toiminnan kehittäminen

Monitoimiyksikön tarkoitus on hyödyntää ensihoidon ja pelastustoimen osaamista samassa yksikössä joka mahdollistaa monipuoliset palvelut nopeasti alueen asukkaille. Monitoimiyksikkö aloitti toimintansa Muuramen toiminta-alueella 1.5.2017 ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Monitoimiyksikkö toimintamallia laajennetaan Karstulaan ja Laukaaseen vuoden 2019 aikana.

4. Tietoturvallisuuden parantaminen

Pelastuslaitoksen tietojärjestelmissä ja sen hallinnoimissa tiloissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi on perustettu ICT-ryhmä, jonka tehtävä on kartoittaa tietojärjestelmätarpeet ja ottaa huomioon myös valtakunnalliset pelastusalan hankkeet.  ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 2019 talousarvioon kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle. Kalustohankinnat mahdollistavat tulevien kenttäjohtamisjärjestelmien ja viranomaisten (TUVE) sekä (ERICA) järjestelmien ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön. Myös tietoturvakoulutusta ja ohjeistusta lisätään vuoden 2019 aikana.  Lisäksi henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset toteutetaan suunnitelmallisesti niin vakinaisen kuin sopimushenkilöstön osalta.

Merkittävät riskit ja riskienhallinta

Hälytysjärjestelmien haavoittuvuus pitkittyvien sähkökatkojen aikana, sekä ajoneuvojen ja muun kaluston rikkoutuminen muodostavat riskin Pelastuslaitoksen perustehtävän sujuvalle toteuttamiselle. Toimitilojen välttämättömät ja ennakoimattomat korjaustarpeet ovat riski määrärahojen riittävyydelle, sekä henkilöstön työkyvylle. Merkittäviä riskejä pelastuslaitokselle ovat sopimusriskit sekä jatkuvuus poikkeusoloissa. Henkilöstöriskiksi on tunnistettu henkilöstön saatavuus hälytystehtäviin, erityisesti päivälähtöihin pienissä kunnissa. Lisäksi on tunnistettu seuraavia riskejä: Avainhenkilöriippuvuus, tieto-ja viestintäjärjestelmien riskit sekä henkilöriskit.  Riskien hallintakeinoja ovat mm. pelastuslaitoksen prosessien kuvaaminen ja selkiyttäminen sekä henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset.

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Liikevaihto27 387,927 411,129 573,82 162,77,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot51,58,043,135,0435,6 %
Tuet ja avustukset 3 168,83 234,03 780,0546,116,9 %
Materiaalit ja palvelut-6 140,8-5 973,3-6 237,7-264,34,4 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-1 881,1-1 769,5-1 849,7-80,24,5 %
 Palvelujen ostot-4 259,7-4 203,9-4 387,9-184,14,4 %
Henkilöstökulut-19 031,4-19 555,6-21 185,7-1 630,18,3 %
 Palkat ja palkkiot-15 309,2-15 970,9-17 411,5-1 440,69,0 %
 Henkilösivukulut-3 722,2-3 584,7-3 774,2-189,55,3 %
Poistot ja arvonalentumiset-1 449,8-1 733,2-1 703,729,5-1,7 %
Liiketoiminnan muut kulut-4 605,2-5 559,6-5 881,5-321,95,8 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)-618,9-2 168,7-1 611,7557,0-25,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut0,7-8,2-11,3-3,137,9 %
 Muut rahoitustuotot1,20,50,50,00,0 %
 Muut rahoituskulut-0,5-8,7-11,8-3,135,7 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-618,2-2 176,9-1 623,0553,9-25,4 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-618,2-2 176,9-1 623,0553,9-25,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-618,2-2 176,9-1 623,0553,9-25,4 %
       
Toimintatulot30 608,230 653,133 396,92 743,89,0 %
Toimintamenot-29 777,3-31 088,6-33 304,9-2 216,37,1 %
Toimintakate830,9-435,592,0527,5-121,1 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)3 799,81 622,9-0,1-1 623,0-100,0 %
       
       
TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
       
  20192020202120222023
       
Liikevaihto29 573,830 881,231 637,832 355,633 089,3
Liiketoiminnan muut tuotot43,153,153,253,253,2
Tuet ja avustukset kunnalta3 780,03 816,33 842,73 869,43 896,2
Materiaalit ja palvelut-6 237,7-6 230,1-6 343,4-6 454,3-6 567,8
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-1 849,7-1 842,1-1 867,5-1 898,8-1 930,8
 Palvelujen ostot-4 387,9-4 387,9-4 475,9-4 555,4-4 637,0
Henkilöstökulut-21 185,7-21 334,2-21 760,8-22 196,1-22 640,0
 Palkat ja palkkiot-17 411,5-17 531,5-17 882,1-18 239,8-18 604,6
 Henkilösivukulut-3 774,2-3 802,6-3 878,7-3 956,3-4 035,4
Poistot ja arvonalentumiset-1 703,7-1 226,1-1 324,8-1 313,4-1 284,3
Liiketoiminnan muut kulut-5 881,5-5 969,7-6 159,4-6 340,1-6 404,2
Liikeylijäämä (-alijäämä)-1 611,7-9,4-54,8-25,7142,4
Rahoitustuotot ja -kulut-11,3-13,2-13,3-13,3-13,3
 Muut rahoitustuotot0,50,50,50,50,5
 Muut rahoituskulut-11,8-13,7-13,8-13,8-13,8
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-1 623,0-22,6-68,0-39,0129,1
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-1 623,0-22,6-68,0-39,0129,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-1 623,0-22,6-68,0-39,0129,2
       
Toimintatulot33 396,934 750,635 533,736 278,137 038,7
Toimintamenot-33 304,9-33 533,9-34 263,6-34 990,4-35 612,0
Toimintakate92,01 216,71 270,11 287,71 426,7
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)-0,1-22,7-90,7-129,6-0,4
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta786,1-443,780,7524,4-118,2 %
 Liikeylijäämä (-alijäämä)-618,9-2 168,7-1 611,7557,0-25,7 %
 Poistot ja arvonalentumiset1 449,81 733,21 703,7-29,5-1,7 %
 Rahoitustuotot ja -kulut0,7-8,2-11,3-3,137,9 %
 Tulorahoituksen korjauserät-45,40,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta-864,3-1 120,0-1 341,7-221,719,8 %
 Investointimenot-909,7-1 931,8-1 931,70,10,0 %
 Rahoitusosuudet investointimenoihin0,0590,0590,00,00,0 %
 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot45,40,00,00,00,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta-78,1-1 563,7-1 261,0302,7-19,4 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset78,11 563,71 261,1-302,6-19,4 %
 Saamisten muutos kunnalta-16,7    
 Saamisten muutos muilta-215,6    
 Korottomien velkojen muutos kunnalta310,5    
Rahoituksen rahavirta78,11 563,71 261,1-302,6-19,4 %
       
Rahavarojen muutos0,00,00,10,10,0 %
       
       
RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
       
  20192020202120222023
       
Toiminnan rahavirta80,71 205,41 256,91 274,41 413,4
 Liikeylijäämä (-alijäämä)-1 611,7-9,4-54,8-25,7142,4
 Poistot ja arvonalentumiset1 703,71 226,11 324,81 313,41 284,3
 Rahoitustuotot ja -kulut-11,3-11,3-13,2-13,3-13,3
 Tulorahoituksen korjauserät0,00,00,00,00,0
       
Investointien rahavirta-1 341,7-1 375,4-1 031,0-1 048,0-1 133,0
 Investointimenot-1 931,7-1 965,4-1 163,0-1 180,0-1 265,0
 Rahoitusosuudet investointimenoihin590,0590,0132,0132,0132,0
Toiminnan ja investointien rahavirta-1 261,0-169,9225,9226,4280,4
       
Rahoituksen rahavirta     
Muut maksuvalmiuden muutokset1 261,1169,9-225,9-226,4-280,4
Rahoituksen rahavirta1 261,1169,9-225,9-226,4-280,4
       
Rahavarojen muutos0,10,00,00,00,0
Tunnusluvut ja mittarit
 TATA
 20182019
Tehokkuus, taloudellisuus:  
Palokunta saavuttaa väestöstä  
6 min. hälytyksestä104 700 (38 %)104 700 (38 %)
10 min. hälytyksestä217 000 (79 %)217 000 (79 %)
20 min. hälytyksestä262 400 (93 %)262 400 (93 %)
30 min. hälytyksestä272 600 (99 %)273 400 (99 %)
   
Laajuustiedot:  
Maa pinta-ala (km²)16 70416 704
Sisävesi (km²)3 2453 245
Väkiluku276 126275 741
Väestöntiheys (as/km²) 17
Valvontakohteiden määrä116 000116 000
Tarkastuskäynnit yhteensä3 0003 000
Asiakirjavalvonta yhteensä9 00018 000
   
Voimavarat:  
Vakinainen henkilöstö308313
VPK- ja sivutoiminen henkilöstö1 0001 000
Paloasemien lukumäärä4747
Ajoneuvot/veneet234234
Ambulansseja2323