Hyppää pääsisältöön

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita. Liikelaitos keskittyy edellä mainittuihin ydintoimintoihin ja kehittää henkilöstön osaamista perustehtävän hoitamisen varmistamiseksi.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-183,9-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %

Liikelaitoksen taseessa oli tilinpäätöksessä 2017 kertynyttä ylijäämää noin 3,7 miljoonaa euroa, jota on purettavissa taseessa olevan omaisuuden ylittävä osuus. Suunnitelmissa on liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 loppuun mennessä, jonka vuoksi ylijäämä on tarkoitus purkaa vuoden 2019 aikana. Liikelaitoksen toiminta ja henkilöstö on tarkoitus yhdistää liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen. Tilaaja kohdentaa ylijäämän purkamisesta saadun hyödyn erityisesti liikennealueiden korjausvelan pienentämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.

2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.

3. Liikevaihtotavoite 104 674 €/henkilötyövuosi.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Energiatehokkuussopimuksen 2017−2025 mukainen tavoite vähentää polttoaineen keskikulutusta auto- ja koneluokissa 1 % vuodessa huomioiden kunkin toimintavuoden sääolosuhteista johtuvat toimintavaihtelut. Alla olevilla toimenpiteillä on tavoitteena alentaa myös ympäristön hiilidioksidikuormitusta.

1. Polttoainetalouden seuranta, litraa/100 km ja litraa/h, auto- ja koneluokittain.

2. Suositaan energiatehokkaita moottoreita ja voimansiirtolaitteita korvaushankinnoissa.

3. Huomioidaan henkilö- ja pakettiautojen hankinnoissa biopolttomoottorin mahdollisuus.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Altek Aluetekniikka -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen vastuuhenkilöt ovat talousarvon laadinnan yhteydessä arvioineet merkittävimmät toimintaan vaikuttavat riskit. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa jokapäiväistä työtä ja vastuuhenkilöt valvovat jatkuvasti yksikkönsä toimintaa. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan hankintalain ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Joidenkin hankintojen valmistelussa käytetään kilpailutuspalveluita. Sopimuksissa käytetään yleisiä sopimusehtoja ja sopimusrikkomusten suhteen kilpailutuksissa ja sopimuksissa on huomioitu sanktiot.

Tehdyn riskiarvion perusteella Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

RiskiHallintakeinot ja toimenpiteet
Huono markkinatilanne ali- ja sivu-urakoitsijoiden saatavuuden suhteen määrättyihin töihinHankkeiden varhainen suunittelu ja kilpailutus mahdollistavat urakoitsijoiden paremman saatavuuden, jolloin työt saadaan hoidettua ajallaan. Näin saadaan minimoitua ylimääräiset kustannukset.
Avainhenkilöiden  poissaoloTiedon jakaminen useammalle henkilölle sekä eri tietojärjestelmien hyödyntäminen mahdollistavat tietojen olevan usemman henkilön käytössä, jolloin yksittäisen vastuuhenkilön poissaolo ei aiheuta toimintaan häiriötä.
Erikoiskaluston riittävyysTöiden ennakointi ja suorittaminen ennen toimenpiderajojen täyttymistä, jolloin työn suorittaminen on mahdollista normaalikalustolla. Esimerkiksi lumen poistaminen kadulta ennen sen muodostumista polanteeksi.
Altak Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa 201720182019euroa%
       
Liikevaihto 14 085,911 269,011 137,3-131,7-1,2 %
Materiaalit ja palvelut -8 587,1-6 843,4-6 606,6236,8-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-2 520,5-1 278,0-1 742,4-464,436,3 %
Palvelujen ostot -6 066,5-5 565,4-4 864,2701,2-12,6 %
Henkilöstökulut -4 618,7-4 651,9-4 886,4-234,55,0 %
Palkat ja palkkiot -3 284,9-3 424,9-3 679,5-254,67,4 %
Henkilösivukulut -1 333,8-1 227,0-1 206,920,1-1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset-103,4-107,0-116,6-9,69,0 %
Liiketoiminnan muut kulut -961,5-892,0-917,0-25,02,8 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -184,7-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,90,00,00,00,0 %
Muut rahoitustuotot 0,90,00,00,00,0 %
Muut rahoituskulut -0,10,00,00,00,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-183,9-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-183,9-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-183,9-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %
       
Toimintatulot 14 085,911 269,011 137,3-131,7-1,2 %
Toimintamenot -14 167,3-12 387,3-12 410,0-22,70,2 %
Toimintakate -81,4-1 118,3-1 272,7-154,413,8 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)3 657,32 432,01 042,7-1 389,3-57,1 %
       
       
TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023     
  20192020202120222023
       
Liikevaihto 11 137,312 782,012 782,012 782,012 782,0
Materiaalit ja palvelut -6 606,6-6 874,9-6 874,9-6 874,9-6 874,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-1 742,4-1 612,6-1 612,6-1 612,6-1 612,6
Palvelujen ostot -4 864,2-5 262,3-5 262,3-5 262,3-5 262,3
Henkilöstökulut -4 886,4-5 023,6-5 023,6-5 023,6-5 023,6
Palkat ja palkkiot -3 679,5-3 466,5-3 466,5-3 466,5-3 466,5
Henkilösivukulut -1 206,9-1 557,1-1 557,1-1 557,1-1 557,1
Poistot ja arvonalentumiset-116,6-131,4-131,4-131,4-131,4
Liiketoiminnan muut kulut -917,0-752,1-752,1-752,1-752,1
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 389,30,00,00,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-1 389,30,00,00,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-1 389,30,00,00,00,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-1 389,30,00,00,00,0
       
Toimintatulot 11 137,312 782,012 782,012 782,012 782,0
Toimintamenot -12 410,0-12 650,6-12 650,6-12 650,6-12 650,6
Toimintakate -1 272,7131,4131,4131,4131,4
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)1 042,71 042,71 042,71 042,71 042,7
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta-252,5-1 118,3-1 272,7-154,413,8 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)-184,7-1 225,3-1 389,3-164,013,4 %
Poistot ja arvonalentumiset103,4107,0116,69,69,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut0,90,00,00,00,0 %
Tulorahoituksen korjauserät-171,90,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta108,1-309,9-145,0164,9-53,2 %
Investointimenot-26,5-309,9-145,0164,9-53,2 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust134,60,00,00,00,0 %
       
Toiminnan ja investointien rahavirta-144,4-1 428,2-1 417,710,5-0,7 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Muut maksuvalmiuden muutokset144,40,00,00,00,0 %
Rahoituksen rahavirta144,40,00,00,00,0 %
       
Rahavarojen muutos0,0-1 428,2-1 417,710,5-0,7 %
       
       
RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
  20192020202120222023
       
Toiminnan rahavirta-1 272,7131,4131,4131,4131,4
Liikeylijäämä (-alijäämä)-1 389,30,00,00,00,0
Poistot ja arvonalentumiset116,6131,4131,4131,4131,4
       
Investointien rahavirta-145,0-145,0-145,0-145,0-145,0
Investointimenot-145,0-145,0-145,0-145,0-145,0
       
Toiminnan ja investointien rahavirta-1 417,7-13,6-13,6-13,6-13,6
       
Rahoituksen rahavirta0,00,00,00,00,0
       
Rahavarojen muutos-1 417,7-13,6-13,6-13,6-13,6
Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Liikevaihto/htv146,4114,3104,7-9,6-8,4 %
Htv96,298,6106,47,87,9 %
      
Mittarit     
Henk.kust./kok.kust., %32,637,439,82,46,3 %