Hyppää pääsisältöön

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä rahoitussuunnitelmassa liikelaitokset lasketaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista rahoitussuunnitelmaa, joista toisessa liikelaitokset on yhdistetty tilinpäätöksen tapaan rivi riviltä. Toisessa rahoitussuunnitelmassa liikelaitoksista on huomioitu vain niiden maksama sijoitetun pääoman korko.

Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää kokonaistaloudellista rahoitussuunnitelmaa.

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan. Toiminnan ja investointien rahavirta pitää sisällään käyttötalouden ja investoinnit osoittaen rahavirran, joka on katettava rahoitustoiminnalla tai joka jää rahoituksen katteeksi. Rahoitussuunnitelman toiminnan rahavirta muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Rahoitussuunnitelma 2017 - 2021

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä
      
 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
      
Vuosikate67 09941 27452 190,957 82456 844
Tulorahoituksen korjauserät-18 782-13 100-21 830,0-12 080-12 080
Toiminnan rahavirta48 31728 17430 360,945 74444 764
Investointimenot-53 174-83 512-82 759,7-74 273-79 028
Rahoitusosuudet investointimenoihin1 4091 590590,0590132
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot23 84314 24625 750,016 00016 000
Investointien rahavirta-27 922-67 677-56 419,7-57 683-62 896
      
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRT20 395-39 502-26 058,8-11 939-18 132
      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
      
Antolainasaamisten lisäykset-19700,000
Antolainasaamisten vähennykset4042 2000,000
Antolainauksen muutokset (sitova)2072 2000,000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys30 00061 54851 482,742 60079 640
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-74 876-25 781-26 685,0-31 685-61 685
Lyhytaikaisten lainojen muutos17 59300,000
Lainakannan muutokset-27 28335 76724 797,710 91517 955
Oman pääoman muutokset000,000
Muut maksuvalmiuden muutokset12 3571 5351 261,11 025177
      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-14 71939 50226 058,811 93918 132
      
RAHAVAROJEN MUUTOS5 67600,000
      
      
Lainakanta, milj. euroa365,8401,6426,4437,3455,3
Investointien tulorahoitus, %129,6 %50,4 %63,5 %78,5 %72,0 %
Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2019
1 000 euroaKaupungin talousarvio TilapalveluTyöterveys AaltoTalouskeskusAltek AluetekniikkaKylän KattausK-S pelastuslaitosEliminoinnitYhdistetty talousarvio
          
Vuosikate30 293,423 440,20,00,0-1 272,7-350,780,7 52 190,9
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
Tulorahoituksen korjauserät-21 830,00,00,00,00,00,00,0 -21 830,0
Toiminnan rahavirta8 463,423 440,20,00,0-1 272,7-350,780,70,030 360,9
Investointimenot-50 290,0-30 393,00,00,0-145,00,0-1 931,7 -82 759,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin0,00,00,00,00,00,0590,0 590,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot25 750,00,00,00,00,00,00,0 25 750,0
Investointien rahavirta-24 540,0-30 393,00,00,0-145,00,0-1 341,70,0-56 419,7
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-16 076,6-6 952,80,00,0-1 417,7-350,7-1 261,00,0-26 058,8
          
Antolainojen lisäykset-6 625,00,00,00,00,00,00,06 625,00,0
Antolainojen vähennykset0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
Antolainauksen muutokset-6 625,00,00,00,00,00,00,06 625,00,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys51 482,76 625,00,00,00,00,00,0-6 625,051 482,7
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-26 685,00,00,00,00,00,00,0 -26 685,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos0,00,00,00,00,00,00,0 0,0
Lainakannan muutokset24 797,76 625,00,00,00,00,00,0-6 625,024 797,7
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Muut maksuvalmiuden muutokset0,00,00,00,00,00,01 261,10,01 261,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA18 172,76 625,00,00,00,00,01 261,10,026 058,8
          
RAHAVAROJEN MUUTOS2 096,1-327,80,00,0-1 417,7-350,70,10,00,0
Rahoitussuunnitelman erittely 2017-2021
Liikelaitokset nettona
      
 TPTA+MTATSTS
1 000 euroa20172018201920202021
      
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     
      
Vuosikate41 66921 11730 293,434 10831 068
Satunnaiset erät000,000
Pakollisten varausten muutos455-100-80,0-80-80
Myyntivoitot/käyttötalous-17 642-13 000-21 750,0-12 000-12 000
Tulorahoituksen korjauserät-17 187-13 100-21 830,0-12 080-12 080
      
TOIMINNAN RAHAVIRTA24 4818 0178 463,422 02818 988
      
Maa- ja vesialueet-6 920-6 000-6 000,0-6 000-6 000
Yhdyskuntarakentaminen-18 555-26 080-26 390,0-24 980-25 580
Irtain käyttöomaisuus-5 717-8 151-7 700,0-6 000-6 000
Osakkeet ja osuudet-2 229-500-10 200,0-6 300-10 200
Investointimenot-33 421-40 731-50 290,0-43 280-47 780
      
Yhdyskuntarakentaminen30900,000
Rahoitusosuudet investointimenoihin30900,000
      
Maa- ja vesialueet2 7001 0004 000,04 0004 000
Yhdyskuntarakentaminen22800,000
Irtain käyttöomaisuus7200,000
Osakkeet ja osuudet2542460,000
Käyttöomaisuuden myyntitulot3 2541 2464 000,04 0004 000
Myyntivoitot/käyttötalous17 64213 00021 750,012 00012 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot20 89614 24625 750,016 00016 000
      
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-12 216-26 485-24 540,0-27 280-31 780
      
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA12 265-18 468-16 076,6-5 252-12 792
      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
      
Tilapalvelu0-9 262-6 625,0-4 857-5 150
K-S:n Yhteisöjen Tuki ry-4100,000
EU-hankkeiden välirahoitus-15600,000
Antolainasaamisten lisäys-197-9 262-6 625,0-4 857-5 150
Tilapalvelu2 68300,000
Jyväskylän Jäähalli Oy02 2000,000
K-S:n Yhteisöjen tuki ry28700,000
EU-hankkeiden välirahoitus11300,000
Liekkilän kannatusyhdistys ry400,000
Antolainasaamisten vähennys3 0872 2000,000
Antolainauksen muutokset2 890-7 062-6 625,0-4 857-5 150
      
Lainojen lyhennysten kattamiseen74 87625 7810,000
Muun lainoitustarpeen kattamiseen-44 87635 76751 482,742 60079 640
Pitkäaikaisten lainojen lisäys30 00061 54851 482,742 60079 640
Talousarviolainojen lyhennykset-74 876-25 781-26 685,0-31 685-61 685
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-74 876-25 781-26 685,0-31 685-61 685
Lyhytaikaisten lainojen muutos17 59300,000
Lainakannan muutokset (sitova)-27 28335 76724 797,710 91517 955
      
Oman pääoman muutokset000,000
      
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset42100,000
Vaihto-omaisuuden muutos-26700,000
Saamisten muutos6 19400,000
Korottomien velkojen muutos11 45600,000
Muut maksuvalmiuden muutokset17 80500,000
      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-6 58928 70518 172,76 05812 805
      
RAHAVAROJEN MUUTOS5 67610 2372 096,180613
Rahoitussuunnitelman lukuohje

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Investointien rahavirta
Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset myyntitulot.

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja ja antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset.

Lainakannan muutokset
Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Oman pääoman muutokset
Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus.

Muut maksuvalmiuden muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja rahavarojen muutos.

Tilinpäätöksessä kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

 

Rahoitussuunnitelman erät

Investointimenot

Investointimenot ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 82,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Investoinneista 30,4 miljoonaa euroa (36,7 %) kohdistuu talonrakennukseen ja 26,4 miljoonaa euroa (31,9 %) yhdyskuntarakentamisen investointeihin.

Antolainauksen muutokset

Vuoden 2019 talousarvioon ei sisälly antolainauksen lisäyksiä eikä vähennyksiä.

Lainakannan muutokset

Vuonna 2018 arvioidaan lyhennettävän talousarviolainoja yhteensä 25,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja otetaan 61,5 miljoonaa euroa. Lainakannan kokonaiskasvuksi arvioidaan 35,8 miljoonaa euroa.

Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa 401,6 miljoonaa euroa eli 2 838 euroa asukasta kohti. Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2019 velkaannutaan lisää 24,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 velkamäärän kasvu on 10,9 miljoonaa euroa.

Tilapalvelu-liikelaitoksen peruspääoman kirjaustapaa muutettiin vuoden 2016 talousarviossa ns. aidon liikelaitoksen kirjanpidollisen käsittelyn mukaiseksi siten, että peruspääomaa ei jatkossa muuteta. Aikaisemmin Tilapalvelun peruspääomaa muutettiin tilinpäätöksessä siten, että toteutuneiden talonrakennusinvestointien loppusummasta vähennettiin toteutuneet poistot ja erotus kirjattiin peruspääomaan lisäävänä tai vähentävänä.

Uuden käytännön mukaisesti liikelaitoksen peruspääomaa ei jatkossa tilinpäätöksen yhteydessä muuteta. Tilapalvelu-liikelaitos otti kaupungilta sisäistä korotonta lainaa 67,3 milj. euroa. Lainamäärä muodostuu vuosien 2009–2014 aikana tilinpäätöksissä tehdyistä peruspääoman muutoksista kumulatiivisesti siten, että vuosi 2009 on tarkastelussa ns. nollavuosi. Lainapääoma lyhenee vuosittain, jos poistot ylittävät talonrakennusinvestoinnit. Lainapääoma lisääntyy vastaavasti, jos investoidaan poistoja enemmän. Uutta käytäntöä noudatetaan jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksen peruspääomalle maksama korko muuttuu järjestelyn myötä uutta peruspääomaa vastaavaksi siten, että korkotuotto pysyy nykyisellä tasolla.

 

 

Muut maksuvalmiuden muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vuoden 2019 talousarviossa 1,3 miljoonaa euroa.

Rahavarojen muutos

Talousarvion mukainen toiminnan ja investointien -26,1 miljoonan euron rahavirta johtaa rahoitussuunnitelmassa lainakannan kasvuun 24,8 miljoonalla eurolla.