Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kunnallisena ja yksityisenä palveluna. Lisäksi on tarjolla avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukee lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.

Erilaiset työelämän muutosten edellyttämät tarpeet on huomioitu niin, että varhaiskasvatuspalve-luissa olevan lapsen kuukausittaisia hoitotunteja lisätään välittömästi tai tilapäistä hoitopaikkaa (enintään 5 päivää) tarvitseville lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikka (19 €/päivä). Kun huol-taja työllistyy tai saa opiskelupaikan äkillisesti, lain mukaan varhaiskasvatuspaikka järjestetään kah-den viikon sisällä.

Vuonna 2019 ennustetaan, että palvelujen piiriin tulee 120 uutta lasta. Jyväskyläläisistä lapsista arvioidaan keskimäärin 79,6 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea maksetaan 22,9 prosentille. Palvelujen tarve vaihtelee syys- ja kevättoimintakausina, mikä vaikuttaa henkilöstöresurssin ja tilojen käyttöön. Lisäksi varaudutaan lasten hoitoaikojen laajenemiseen ja palveluntarpeen kasvuun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen purkamisen myötä. On arvioitu, että noin 350 lapsen palveluntarve laajenee. Palveluverkkoselvitys on laadittu yhteistyössä KymppiR -palveluverkkoryhmässä. Elokuussa 2019 otetaan käyttöön uudet Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut. Keljonkankaan ja Kauramäen asuinalueilta luovutetaan yksityisille palveluntuottajille ALY-tontit päiväkotien rakentamiseen. Palveluseteleitä ja palvelurahaa myönnetään kysynnän mukaan.

Pedagogista toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vuoden 2018 loppuun mennessä ja päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2019. Uusi lainsäädäntö velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota valtakunnallisten suositusten mukaiseen ruokakasvatukseen ja kasvatushenkilöstön toimintaan esimerkkinä ruokailutilanteissa. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille. Varhaiskasvatuslaki vaatii kehittämään toimintamalleja, jotka suojaavat lasta väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Liikuntaa ja luonnossa toimimista kehitetään edelleen kaikissa toimintayksiköissä. Yksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään kerran vuodessa toteutettavien asiakas- ja henkilöstökyselyjen ja uusien arviointimenetelmien pohjalta.

Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista lisätään pedagogisilla ja vuorovaikutustaitoja edistävillä koulutuksilla. Lisäksi kaikki työyhteisöt koulutetaan haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Eri työsukupolvista huolehditaan järjestämällä henkilökohtaista ja ryhmämentorointia.

Varhaiskasvatuslain siirtymäsäännös edellyttää, että lapsia ja huoltajia sekä henkilöstöä koskevat tiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) tammikuusta ja syyskuusta 2019 alkaen.

Vuoden 2019 aikana aloitetaan tekemään suunnitelmaa varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstörakenteen, uusien tehtävänimikkeiden ja kelpoisuuksiin liittyvien siirtymäsäädösten toteuttamiseksi Jyväskylässä. 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Varhaiskasvatuksen lakisääteiset palvelut turvataan kasvatusvastuullisen henkilöstön ja tilaratkaisujen lisäksi 20 sairasvarahenkilön, 4 erityisavustajavarahenkilön ja 17 pedagogisen varahenkilön rekrytoinnilla. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen purkamiseen varaudutaan henkilöstörekrytoinneilla ja mahdollisilla lisätiloilla niin, että jo palvelujen piirissä olevien lasten laajentunut palveluntarve voidaan turvata ja 1.8.2019 alkaen palvelujen piiriin tuleville lapsille voidaan järjestää varhaiskasvatuspaikka.

Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut aloittavat toimintansa 1.8.2019.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Kunnallinen päivähoito, lapset lkm ka/kk,5 5155 9006 1002003,4 %
josta     
päiväkodeissa4 6935 0005 2702705,4 %
perhepäivähoidossa265280240-40-14,3 %
kerhoissa557620590-30-4,8 %
osuus 0-6-vuotiaista, %53,256,260,858,2 %
Yksityinen päivähoito (sis. esiopetuksen ja palvelurahan),     
lapset lkm ka/kk1 6171 7001 88018010,6 %
osuus 0-6-vuotiaista, %15,616,218,7315,7 %
Kotihoidon tuki, lapset ka/kk2 3492 3502 300-50-2,1 %
osuus 0-6-vuotiaista, %22,722,422,912,4 %
      
Mittarit     
Suoritehinta, euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi     
Päiväkoti10 79210 60010 9003002,8 %
vaihteluväli4 2795 8506 0001502,6 %
Perhepäivähoito10 10610 78710 600-187-1,7 %
Kerhotoiminta1 6011 5091 600916,0 %
(TP on toteutunut suoritehinta, TA on laskennallinen suoritehinta)     

 

 

Yhteiset palvelut ja hallinto                Kirjastot
Varhaiskasvatus                                 Museot 
Perusopetus                                       Liikunta   
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut     
Jyväskylän kansalaisopisto              
Jyväskylän kaupunginteatteri             
Jyväskylä Sinfonia