Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Terveyskeskussairaaloiden palvelualue vastaa yleislääkäritasoisesta sairaalahoidosta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa. Terveyskeskussairaaloissa hoidetaan akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa tarvitsevia aikuispotilaita. Terveyskeskussairaaloihin kuuluvat Kyllön sairaala, Palokan sairaala, päiväsairaala sekä kotisairaala. Kyllön sairaalassa on 6 osastoa ja 182 sairaansijaa ja Palokan sairaalassa 2 osastoa ja 66 sairaansijaa. Päiväsairaala tukee potilaiden kotona pärjäämistä. Kotisairaalatoiminta tapahtuu yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Valtaosa potilaista tulee terveyskeskussairaaloihin jatkohoitoon Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä, lisäksi potilaita tulee terveyskeskussairaaloihin Keski-Suomen keskussairaalan osastoilta ja omilta terveysasemilta. Valtaosa terveyskeskussairaaloiden potilaista on iäkkäitä ja monisairaita. Vuonna 2017 terveyskeskussairaaloiden osastoilla hoidettiin noin 9200 potilasta, keskimääräinen hoitoaika oli 9,8 hoitopäivää.

Vuonna 2017 aloitettu vuoteenvierusraportointi on edistänyt potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa. Terveyskeskussairaaloiden toiminnan kehittämisen pohjana on LEAN-toimintamalli. 

Terveyskeskussairaaloissa on kaksi palveluyksikköä: osastotoiminta sekä siivoustyö ja ruokapalvelut. Siivoustyö ja ruokapalvelut –yksikön palvelupäällikkö toimii myös koko perusturvan potilasturvallisuuskoordinaattorina.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Terveyskeskussairaaloiden osastojen sairaansijamäärä säilyy ennallaan vuonna 2019. Uuden sairaalan valmistumiseen liittyvät valmistelut jatkuvat, ja vuonna 2020 osa terveyskeskussairaaloiden osastotoiminnasta siirtyy uuteen sairaalaan.

Hoitoajat erikoissairaanhoidon osastoilla ovat jatkuvasti lyhentyneet, ja terveyskeskussairaaloihin tulee jatkohoitoon entistä monisairaampia ja vaativampihoitoisia potilaita. Monet potilasryhmät tulevat terveyskeskussairaaloihin suoraan Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksestä.

Päihdepotilaiden aiheuttamat turvallisuusongelmat ovat haaste terveyskeskussairaaloissa. Toimenpiteitä on tehty vaara- ja uhkatilanteiden estämiseksi, ja tämän potilasryhmän hoidon kehittämistä jatketaan.

Kitkalaskutuksen estämiseksi palveluketjun tulee olla sujuva erikoissairaanhoidon, terveyskeskussairaaloiden ja vanhuspalveluiden välillä. Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskussairaaloihin tulee olla sujuvaa. Osa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista voidaan kotiuttaa erikoissairaanhoidosta suoraan kotisairaalan tuella. Jotta potilaiden siirtyminen sujuvasti erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin on mahdollista, on myös potilaiden siirryttävä sujuvasti terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitoon palveluasumiseen tai pitkäaikaishoitoon sairaalahoidon tarpeen päätyttyä. Jatkohoitopaikkaa jonottavia potilaita tulisi olla terveyskeskussairaaloiden osastoilla keskimäärin alle viisi. Yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa etsitään ratkaisuja jatkohoitopaikkaa jonottavien potilaiden osalta. Kotisairaalan toiminta mahdollistaa osan sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon kotona tai palvelutaloissa. Terveyskeskussairaaloissa on käytössä NOKO (NOpeasti KOtiin hoidon laadusta tinkimättä) –toimintamalli. Palveluohjausta kehitetään terveyskeskussairaaloissa, ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden tunnistamista parannetaan. 

Vuoden 2019 alussa Vaajakosken terveysaseman siivous siirtyy Tilapalvelun hallintaan uuden terveysaseman valmistuessa. Vaajakosken terveysasemalla aiemmin työskennelleet kaksi laitoshuoltajaa siirtyvät Kyllöön, johon lisääntyneen potilasvaihdon vuoksi tarvitaan lisäresurssia. Laitoshuoltajien työn osalta tehdään siivouksen laadunarviointeja ja kehitetään laitoshuoltajien ergonomiaan liittyen osaamista sekä laitteiden, välineiden ja menetelmien käyttöä.

Uuraisten kunnan laskennallinen terveyskeskussairaaloiden käyttö pysyy ennallaan 6 sairaansijana, mutta Hankasalmen kunnan osalta laskennallinen terveyskeskussairaaloiden käyttö nostetaan 12 sairaansijaan vastaamaan todellista terveyskeskussairaaloiden käyttöä.

Terveyskeskussairaaloissa järjestetään vuonna 2019 koko henkilöstölle LEAN-koulutusta LEAN-kehittämisen edelleen tehostamiseksi.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä tehdään maakunnallisessa yhteistyössä: tavoitteet ja seurattavat mittarit perustuvat maakunnallisiin potilas- ja asiakasturvallisuuden strategisiin tavoitteisiin. Kehittämisen keskeiset painopistealueet perusturvassa vuonna 2019 ovat laiteturvallisuuden kehittämisen jatkaminen osaamisen varmistamisen näkökulmasta ja käsihygienian kehittäminen.

Talousarvio mahdollistaa työehtosopimuksen vaikutuksen henkilöstömenoihin (478 900 euroa) sekä hoitajien ja laitoshuoltajien henkilökohtaisten lisien korjauksen. Ruokapalvelukustannusten ja eläköityvän kylvettäjän palkkakustannusten (yhteensä 321 500 euroa) uudelleen kohdentamisella lisätään sairaanhoitajaresurssia kahdella sairaanhoitajalla (86 000 euroa), katetaan 1%:n indeksikorotus, varahenkilöstölääkärin ja osastofarmaseutin puuttuvat palkkakustannukset, lääkäreiden osastopäivystyskorvaukset (158 000 euroa) sekä varaudutaan asiakaspalvelujen ostojen lisääntymiseen.

Lisäksi talousarvio mahdollistaa 12 sairaanhoitajan lisäyksen porrastetusti vuoden 2019 aikana (272 000 euroa) sekä Office365-tietojärjestelmäpäivityksen (95 900 euroa).

 

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTATAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Hoitopäivät91 04890 00090 00000,0 %
Hoitojaksot9 1969 0009 3003003,3 %
Kitkalaskutus1770000,0 %
Palveluasumiseen/pitkäaikaishoitoon jonottavat potilaat/lkm225500,0 %
Muut kunnat laskennallinen 100 %:n käyttö/sairaansijoina141518320,0 %
Ostetut sairaansijat laskennallinen / 100 % käyttö 21100,0 %
Päiväsairaalan hoitojaksot  / lkm29530030000,0 %
Päiväsairaalakäynnit/ potilas  / lkm  4,85,05,00,00,0 %
Siivoustyössä mitoitetut tilat prosentteina 10010010000,0 %
Siivoustyön laatukatselmukset/ lkm0044100,0 %
      
Mittarit     
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5, 5=paras)4,44,44,40,00,0 %
Kuormitusprosentti100,7 %92,0 %95,0 %3 %3,3 %
Keskimääräinen hoitoaika 9,89,49,50,11,1 %