Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Vanhuspalveluiden palvelualue tukee iäkkäiden asukkaiden kykyä elää arvokkaasti ja omatoimisesti kotona pidempään oikea-aikaisilla, riittävillä palveluilla ja järjestää tarpeen mukaisesti ympärivuorokautista asumista ja hoitoa. Palveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna sekä palveluseteleillä.

Vanhuspalveluiden visioksi on asetettu ”Vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava ikääntynyt asukas ja ikääntyneiden omaehtoista elämää tukeva ympäristö”. Toiminta-ajatuksena on ”Riittävien ja vaikuttavien palveluiden, tukitoimien tarjoaminen sekä vaikuttaminen ympäristöön ja rakenteisiin, jotta ikääntyneet voivat elää omaehtoista elämää.” Jyväskylässä tavoitteeksi on asetettu, että 75 vuotta täyttäneistä 93 % asuisi kotona tai kodinomaisessa asunnossa vuoteen 2025 mennessä.

Palvelualue jakaantuu kahteen palveluyksikköön, jotka ovat palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen sekä ympärivuorokautinen asuminen ja hoito. Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen käsittää palveluohjauksen, omaishoidon, perhehoidon, SAS-toiminnan (selvitä, arvioi, sijoita), kotihoidon kotikuntoutuksen, kotihoidon, turva- ja toiminnanohjauskeskuksen sekä vanhusten päiväkeskusten palvelut. Palveluihin kuuluvat myös muistipoliklinikka, vanhussosiaalityö, veteraanien palveluohjaus sekä etsivä ja ennaltaehkäisevä työ. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat palvelualueen toimistotyö ja varahenkilöyksikkö.

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluita ovat vanhusten tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito.

Palvelualueella työskentelee noin tuhat henkilöä.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Vuoden 2017 lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli 92,7 % ikäluokasta (arvioluku 10 309). Ennusteen mukaan vuonna 2020 kaupungissa on arviolta
11 300 yli 75-vuotiasta asukasta. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan 14 840 ja vuonna 2030 jo lähes 17 500. Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden asukkaiden määrät lisääntyvät voimakkaasti.

Vuoden 2017 lopussa säännöllisen kotihoidon palveluita sai 10,3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Talousarviovuonna kotona asumista ja kuntouttavaa hoitoa sekä toimintakyvyn edistämistä tuetaan kaupunkistrategian mukaisesti, mm. ottamalla käyttöön digitaalisia asiakaspalvelutoimintoja. Maakunnallisen keskitetyn asiakasohjauksen (Kaapo) kehittämistä jatketaan. Vuoden 2019 aikana tehdään uuden toimintamallin pilotointia.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan edelleen tavoitteena saada työn psykososiaalinen kuormitus vähenemään. Hoitotyön osaamisen ja perehdytyksen kehittäminen on keskeistä. Toimilla vastataan entistä monisairaampien asiakkaiden tarpeisiin. Kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstöresurssia vahvistetaan talousarviovuonna palveluissa tehtävillä muutoksilla (mm. Akseli ja Elinan sijoittuminen Väinönkadulle ja Sampoharjun avautuminen sekä kotihoidon henkilöresursointi). Henkilöstöresurssin lisäyksellä ja osaamisen sekä työhyvinvointiin panostamalla vastataan Länsi-Suomen Aluehallintoviraston tarkastuksen suosituksiin ja velvoitteisiin.

Vanhuspalveluiden valvontatehtävät ovat viimeisten vuosien aikana lisääntyneet huomattavasti (oma tuotanto, ostopalvelut, palveluseteli, tukipalvelutuottajat sekä hoivapalvelutuottajat, joilla ei ole kaupungin toimeksiantoja), joista mm. palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö, uusien palveluntuottajien hyväksymiset sekä palvelujen hankinnat yhteistyössä hankintakeskuksen sekä palveluyksiköiden kanssa (kilpailutukset) vaativat substanssiosaamista. Valvontakoordinaattorien resurssia vahvistetaan yhdellä henkilötyövuodella.

Tulokertymä vanhuspalveluissa alenee vuosittain mm. 0-maksuluokan asiakkaiden lisääntyessä.

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen

Omaishoidon kehittäminen on keskeistä. Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on noin 900. Omaishoidon ja perhehoidon tukimäärää sekä -keinoja lisätään ja monipuolistetaan.

Päiväkeskustoiminta kehittyy kohti kuntouttavaa päivätoimintaa. Osa päiväkeskuksista muuttuu ns. hyvinvointikeskukseksi kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Toiminnan kehittämistä toteutetaan tarpeellisilla toiminnan ja työtehtävien muutoksilla henkilöstöä lisäämättä. Päiväkeskusten henkilöstö on kouluttautunut Voimaa Vanhuuteen
-hankkeessa asiakasta kuntouttavaan työmalliin.

Hallituksen kärkihanke (päättyy vuoden 2018 lopussa) Kukoistava kotihoito toi uusia toimintamalleja palveluohjauksen ja kotihoidon työn tehostamiseksi.  Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä kehittää edelleen toimintaprosessien tehostamista.

Kotihoidon henkilöstöresurssia vahvistettiin 2018 syksyllä 10 lähihoitajalla (näistä 5 henkilöä kotiutustiimiin). Tämä on toimenpiteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuksessa esille tulleeseen henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen. Kotihoitoon marraskuussa 2018 perustettava kotiutustiimi sujuvoittaa asiakkaiden kotiutuksia ja tuo kustannustehokkuutta asiakasprosessiin, sekä vastaa toimialan tavoitteeseen hoitoketjun kehittämisestä yhdessä terveyskeskussairaalan kanssa. Vuonna 2019 kotihoidon kotiutustiimiin lisätään neljä sairaanhoitajaa, yksi fysioterapeutti ja viisi lähihoitajaa.

Turvapalveluissa hälytysten määrä on kasvanut noin 20 000 hälytyksellä vuodessa. Turvapalveluun siirretään kotihoidosta yksi työntekijä hälytysten määrän lisääntymisen vuoksi. Yksikkö toimii 24/7 ja sen toiminnan kehittäminen on osa maakunnallista järjestämissuunnitelmaa.

Etäpalveluita ja sähköistä asiointia kehitetään osana asiakkaan palveluprosessia
OIVA-keskuksessa ja turvapalvelussa. Turvapalveluiden osaksi otetaan asiakkaiden yökamera -toiminta. Lisäksi ennaltaehkäisy ja palvelupolun kehittäminen ovat keskeistä asiakkaan kaatumisten vähentämiseksi.

Kotihoidon työn kehittämiseksi ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi kotihoitoon hankitaan kinestetiikan koulutusta, ja palvelualueelle koulutetaan oma kouluttaja. Tavoitteena on mahdollistaa koulutus koko henkilöstölle.

Osana kotihoidon kehittämistä siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun vuoden 2019 aikana. Annosjakelu tuo asiakkaan lääkehoitoon turvallisuutta ja vapauttaa henkilöstövoimavaroja asiakkaiden vaativaan hoitoon. Kotihoitoon hankitaan lisää kannettavia laitteita kirjaamiseen ja asiakasarvioiden tekoon sekä sähköpyöriä asiakaskäyntien sujuvoittamiseksi.

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito

Vanhuspalveluiden palvelurakenteen mukaisesti laitospaikkojen määrän ja tehostetun palveluasumisen kasvua hillitään. Koska asiakkaat asuvat kotona ja heille mahdollistetaan palveluita yhä enemmän ja pidempään kotihoidossa, ympärivuorokautisiin palveluihin tullessaan heidän toimintakykynsä ja terveydentilansa on entistä alhaisempi. Pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen jonotusaika on lain mukaisesti enintään 3 kuukautta.

Väkkärän palvelukeskus muuttaa Vaajakoskelle valmistuvaan Sampoharjuun vuoden  alussa ja paikkamäärä lisääntyy 7 paikalla.

Pitkäaikaishoidon tulevaisuutta koskevien vaikutusten ennakkoarvioinnin mukaisesti aloitetaan selvitys laitoshoidon mahdollisesta muutoksista ja toiminnan siirtämistä Palokan sairaalasta vuonna 2020 – 2021 vapautuviin tiloihin.

Keljon palvelukeskuksen B-talon kiinteistön kunnon vuoksi lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina muuttaa Väinönkadun palvelukeskuksen tiloihin 2019 kevään aikana. Väinönkadun asukkaat sijoittuvat joko kaupungin omissa yksiköissä vapautuville paikoille tai ostopalveluun. Henkilöstö sijoittuu muihin tehtäviin Jyväskylän kaupungilla; mm. yksiköihin, joissa on lisäresurssin tarvetta sekä henkilöstön eläköitymisen kautta avautuviin toimiin.

Talousarvio mahdollistaa työehtosopimusten vaikutuksen henkilöstömenoihin (690 000 euroa), palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen kasvun vuodelta 2018 (miljoona euroa), omais- ja perhehoitajien lakisääteiset palkkioiden tasokorotukset (100 000 euroa), puitesopimuksen mukaisen ym. palveluasumisen ostojen hintojen tarkastuksen (120 000 euroa), Sampoharjun henkilöstölisäyksen (320 000 euroa) ja Piippurannan ja Luhtisen henkilöstön lisäyksen. Lisäksi talousarvio mahdollistaa korotusvarausta kotihoidon ostopalvelusopimuksiin. Esitys mahdollistaa tietojärjestelmäpäivityksen (Office365).

Palvelualueen välttämättömien lisätarpeiden kattaminen edellyttää oman toiminnan tehostamista. Väinönkadun palvelukeskuksen lakkauttamisen nettovaikutus vanhuspalveluiden palvelualueen kustannuksiin on noin – 1,8 miljoonaa euroa. Yksikön määräraha siirtyy palvelualueen sisällä seuraaviin palveluihin: Akseli ja Elinan sijoittaminen Väinönkadulle lisää yksikön paikkamäärää seitsemällä, jolloin yksikössä on 51 lyhytaikaishoidon paikkaa. Paikkamäärän lisäys ja muut toiminnan muutokset lisäävät yksikön nettokustannuksia noin 760 000 euroa. Väinönkadun nykyisistä asukkaista 10 sijoittuu suunnitelman mukaan kaupungin omissa yksiköissä vapautuville asiakaspaikoille ja 38 asiakasta ostopalvelupaikoille, joiden arvioitu kustannusvaikutus on nettokustannuksina noin 805 000 euroa. Lisäksi palvelualueelle perustetaan yksi valvontakoordinaattorin virka.

 

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTATAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Omaishoidon tuen saajat 31.12.84577590012516,1 %
Omaishoidon tuen yli 75-v hoidettavat vuoden aikana (% ikäluokasta)3,1 %3,1 %3,6 %0,5 %16,1 %
Perhehoito, hoitovuorokaudet1 8892 5003 28578531,4 %
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneistä (%)92,5 %91,0 %91,0 %00,0 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit     

oma toiminta

216 475233 490229 000-4 490-1,9 %

ostopalvelut

107 706116 910113 100-3 810-3,3 %

palvelusetelit

23 76824 00034 30010 30042,9 %
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä (31.12.)     

oma toiminta

1 0061 1771 200232,0 %

ostopalvelut

426563500-63-11,2 %

palvelusetelit

54556059,1 %
      
Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat vuoden aikana (ikäluokasta)15,3 %16,0 %16,0 %00,0 %
Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat ikäluokasta 30.11. (THL)10,3 %11,0 %11,0 %00,0 %
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  hoitopäivät     
(1) Tehostettu palveluasumien (24/7)352 850405 100357 714-47 386-11,7 %

oma toiminta

188 421212 000188 949-23 051-10,9 %

ostopalvelut

137 904163 900139 520-24 380-14,9 %

palvelusetelit

26 52529 20029 245450,2 %
(2) Pitkäaikaishoito41 41935 61034 310-1 300-3,7 %
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  yli 75-vuotiaat     
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito yhteensä (31.12.)9,7 %10,9 %9,0 %-1,9 %-17,4 %

tehostettu palveluasuminen (24/7) 

8,7 %10,0 %8,1 %-1,9 %-19,0 %

pitkäaikaishoito

1,0 %0,9 %0,9 %0,0 %0,4 %
      
Mittarit     
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyön osuus)53,0 %60,0 %60,0 %00,0 %
Käyttöaste     

lyhytaikainen hoito (Akseli ja Elina)

100,6 %98,0 %98,0 %00,0 %

tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto

97,4 %98,0 %98,0 %00,0 %

pitkäaikaishoito

99,5 %100,0 %100,0 %00,0 %
Jonotusaika palveluihin46max 90 vrkmax 90 vrk  

palveluasuminen

474030-100,0 %

pitkäaikaishoito

45202000,0 %