Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Elinkeino ja työllisyys -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön: BusinessJyväskylä -elinkeinoyksikkö, työllisyyspalvelut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu Visit Jyväskylä.

Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat talousarviossa elinkeinopoliittiset avustukset Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:lle, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:lle ja Jyväskylän Paviljonkisäätiölle sekä Neste Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyistä aiheutuvat tulot ja menot.

Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Paviljonkisäätiön vuotuinen avustus pidetään ennallaan 700 000 eurossa.

Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt
Jyväskylän kaupungilla on AKK Sports Oy:n kanssa yhteistyösopimus vuosille 2018–2020.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
LIKES on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, jossa työskentelee päätoimisesti yli 50 korkeasti koulutettua ammattilaista. Säätiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä pääomaa.

Säätiön tarkoitus on liikunnan ja kansanterveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. Nykyisin säätiön toiminta tapahtuu LIKES-tutkimuskeskuksen kautta, joka on kansainvälisesti tunnettu liikuntatieteellinen ja hyvinvointiteknologian alan tutkimus- ja kehittämislaitos.

LIKESin merkittävimmät toiminnot tällä hetkellä ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) toteuttaminen sekä Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus.

LIKESin avustus pidetään vuoden 2018 tasolla 40 000 eurossa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn taustalla on KIHU-säätiö, jonka perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja LIKES-säätiö opetusministeriön myötävaikutuksella.

Tutkimuskeskuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.  Yhteistyötä tehdään valmennus- ja urheiluorganisaatioiden sekä tutkimusyksiköiden kanssa. 

Pääosa KIHU:n noin 2,5 miljoonan euron budjetista koostuu projekteista ja se rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus toimii kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuokralaisena kaupungin omistaman Hipposhallin yhteyteen rakennetuissa toimisto- ja varastotiloissa. Kaupunki myöntää vuodelle 2019 toiminta-avustusta 166 000 euroa, joka perustuu osaltaan kaupunginhallituksen (28.3.2011/119) ja Tilapalvelu -liikelaitoksen johtokunnan (4.10.2011/87) päätöksiin Kihun toimitilahankkeen vuokravastuista.

BusinessJyäskylä - elinkeinoyksikkö

Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ohjauksesta ja koordinoinnista, elinkeinomarkkinoinnista ja sijoittumispalveluista sekä kaupunkikehitysalustoista. Elinkeinoyksikön tehtävä on Jyväskylän yritysten kasvun edistäminen, osaamisen ja osaajien lisääminen sekä Jyväskylän maineen vahvistaminen kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa sijoittaa ja sijoittua.

BusinessJyväskylä saattaa yrityksiä kasvuun ja palvelujen äärelle, Yritystehtaalta palvelusetelien kautta arvoverkostoihin. Jyväskylän seudulla kasvatetaan vetovoimaista tekosysteemiä, joka koostuu arvoverkoista, ekosysteemeistä, kaupunkikehitysalustoista sekä yrityspalveluista.

Kaupungin strategisesti merkittävien hankkeiden, Hippoksen, Kankaan, keskustan kehittämisen ja Kukkulan projektinjohto on elinkeinoyksiköllä.

Vuoden 2019 päätehtäviä ovat arvoverkkotyön jatkokehittäminen, kotimaisten ja kansainvälisten sijoittumisten lisääminen erityisesti kaupunkikehitysalustoilla ja Eteläportissa.

Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille. Business Jyväskylän tehtävänä on mahdollistaa ja johtaa yritysryhmien arvoverkostojen muodostumista.  Arvoverkoissa mukana olevat yritykset yhteistyöllään löytävät uusia tapoja tuottaa arvoa ja liiketoimintamalleja sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Arvoverkot syntyvät ekosysteemeihin, jotka voivat muodostua kaupunkikehitysalustojen päälle.

Kankaan ensimmäinen vaihe Piippuranta on lähes valmis ja seuraavaksi painopiste siirtyy työpaikkarakentamiseen ja seuraavan laajemman alueen suunnitteluun Kankaan sydämessä.  Viisaan Kankaan IAM-ratkaisuja suunnitellaan yhdessä toimijoiden kanssa vuonna 2019.

Jyväskylän keskustan kehittämisen kolmannen vaiheen painopisteenä on täydennysrakentamisen edistäminen keskustassa, uuden torin kehittäminen sekä keskustan vetovoiman lisääminen yhteistyössä keskustan toimijoiden kanssa. Keskustan kulttuuri-investointien suunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana.

Hippoksesta muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, liikunnan-, urheilun-, ja huippu-urheilun osaamiskeskittymä. Tavoitteena on hankkeen saattaminen rakentamisvalmiuteen vuoden 2019 alussa ja voimakas innovaatioekosysteemin rakentaminen sekä yhteistyön kehittäminen seuratoimijoiden kanssa.  

Uusi sairaala siirtyy pois vanhoista tiloistaan vuonna 2020. Vanhan kiinteistökannan kehittäminen ja alueen maankäytön muutos kestävät useita vuosia. Tavoitteena on kehittää Kukkulan, eli vanhan sairaalan ja uuden sairaalan kokonaisuudesta kiinnostava ja vetovoimainen terveydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. Hanke jatkuu yhdessä oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa ja tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus vuonna 2019.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut vastaa koko Jyväskylän kaupungin työttömien työllistämistoiminnasta. Työllisyyspalvelut ovat työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen sekä työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalvelut tuottavat palveluja itse ja yhteistyössä kumppaneiden ja hankkeiden kanssa. Työllisyyspalvelut kehittävät yhteistyötä erityisesti pk- ja mikroyritysten suuntaan ns. piilotyöpaikkojen, palkkatuettujen ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi.

Vuonna 2019 työllisyyspalvelujen toiminnassa korostuvat 1) yhteistyön kehittäminen erityisesti pk-yritysten ja yhdistysten kanssa, 2) ostopalvelujen tehokas hyödyntäminen, 3) työttömien osaamisen tunnistaminen ja osaamisen vahvistaminen  4) yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palvelujen järjestämiseksi, 5) maahanmuuttajien työllistämisen ja ohjauspalvelujen mallinnus osaksi kaupunkiorganisaation maahanmuuttajien palvelukokonaisuutta  6) osallistuminen maakunnallisen työllisyydenhoidon valmisteluun.

Palkkatuettua työllistämistä lisätään, jotta asiakkaille voidaan räätälöidä palvelupolkuja osaamisen vahvistamiseksi ja työllistymisen turvaamiseksi (esim. siirtymät kuntouttavasta työtoiminnasta oppisopimuskoulutukseen). Heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työllistämällä voidaan vaikuttaa myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Viestintä, markkinointi ja matkailu Visit Jyväskylä

Palveluyksikkö vastaa kaupungin viestinnän, markkinoinnin, matkailun ja tapahtumatoiminnan johtamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Painopisteitä ovat palveluviestintä, henkilöstöviestintä, verkkoviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, osallistumista ja vaikuttamista edistävä viestintä, häiriötilanne- ja kriisiviestintä, kaupungin markkinointi ja mainetyö, matkailumarkkinointi, elinkeinomarkkinointi sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen.

Vuoden 2019 aikana kehitetään viestinnän ja markkinoinnin strategista suunnittelua ja Jyväskylän brändiä sekä aloitetaan kaupungin ilmeuudistus kilpailutuksen kautta valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Elinvoimaisen Jyväskylän valtakunnallista tunnettuutta vahvistetaan kaupunkistrategian kärkien mukaisesti, mm. liikuntapääkaupunkina, Alvar Aallon pääkaupunkina, tapahtuma- ja matkailukaupunkina sekä opiskelijakaupunkina.

Sähköistä viestintää kehitetään lisäämällä some-markkinointia, liikkuvaa kuvaa ja visuaalisuutta, digitaalista vuorovaikutusta sekä sähköistä asiointia. Uusi julkaisujärjestelmä otetaan käyttöön ja www-sivut uudistetaan. Office365 käyttöönoton myötä varaudutaan Intran uudistamiseen sekä otetaan käyttöön uusi infonäyttöjärjestelmä ja laajennetaan sitä palveluiden tarpeiden mukaisesti.

Kuntalaisten tiedonsaantia lisätään, mahdollistetaan vuoropuhelua kuntalaisten kanssa sekä vahvistetaan elinvoimaa ja myönteistä Jyväskylä-kuvaa. Jyväskylä on aktiivisesti mukana maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluviestinnässä. 

Markkinointiyhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä tiivistetään ja lisätään Jyväskylän markkinointia kaupungin ja eri toimijoiden mm. oppilaitosten ja yritysten kanssa. Elinkeinomarkkinointia tehdään yhdessä elinkeinoyksikön kanssa. Vuonna 2019 elinkeinomarkkinoinnin painopisteenä on elinkeinomarkkinoinnin ja BusinessJyväskylä-brändin kehittäminen.

Visit Jyväskylä markkinoi Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna, tarjoaa tietoa Jyväskylän seudun käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista sekä kehittää ja seuraa alueen matkailuelinkeinoa. Markkinointia rahoitetaan yhteistyössä Laukaan, Muuramen, Hankasalmen, Petäjäveden, Uuraisten, Toivakan, Joutsan sekä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Vuonna 2019 keskitytään erityisesti kansainväliseen matkailumarkkinointiin, digitaalisten kanavien kehittämiseen, monipuolisen ja ajankohtaisen markkinointisisällön tuotantoon sekä alueellisiin ja poikkitoimialallisiin kumppanuuksiin. Tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä Jyväskylän seudulla 10% sekä lisätä Jyväskylän seudun yleistä tunnettuutta ja vetovoimaa matkailualueena. Matkailuneuvonta vastaa matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja digitaalisesta asiakaspalvelusta sekä sen kehittämisestä. Jyväskylän kaupunki on hakenut yhdessä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa EAKR-rahoitusta sekä Keski-Suomen liiton kehittämisrahaa kansainvälisen matkailun edistämishankkeeseen vuosille 2019-2021. Mikäli hanke hyväksytään, Visit Jyväskylä toimii hankkeen hallinnoijana.

Jyväskylään haetaan aktiivisesti uusia tapahtumia, tapahtumiin lisää kävijöitä ja Jyväskylää markkinoidaan tapahtumakaupunkina. Kansainvälisten kongressien hakemiseen keskittyvä Jyväskylä Convention Bureau (JCB) -toiminta jatkuu osana tapahtumatoimintaa. JCB -verkoston taustalla on 20 yritystä. Tavoitteena on saada Jyväskylään kolme uutta kansainvälistä tai kotimaista isoa tapahtumaa.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Elinkeinopolitiikan ohjaus611,0274,0243,0-31,0-11,3 %
Elinkeinopolitiikan avustukset130,090,090,00,00,0 %
     Rallin MM-osakilpailu130,090,090,00,00,0 %
Elinkeinoyksikkö78,50,00,00,00,0 %
Elinkeinohankkeet15,050,00,0-50,0-100,0 %
Arvoverkot108,0134,0153,019,014,2 %
IK-hanke279,40,00,00,00,0 %
Kaupunkikehitysalustat1 019,592,5923,0830,5897,8 %
Kangas955,880,0102,022,027,5 %
Hippos10,00,0800,0800,0100,0 %
Kukkula53,712,521,08,568,0 %
Työllisyyspalvelut2 613,71 816,31 737,9-78,4-4,3 %
Työllisyyspalvelut, oma toiminta565,2318,0318,00,00,0 %
Monialainen yhteispalvelu27,00,00,00,00,0 %
Avustukset0,30,00,00,00,0 %
Palkkatuettu työllistäminen1 545,01 160,31 260,3100,08,6 %
Työllistämispalvelujen omat hankkeet476,2338,0159,6-178,4-52,8 %
Viestintä, markkinointi ja matkailu535,0559,4573,013,62,4 %
Viestintä379,6396,4410,013,63,4 %
Viestintä ja markkinointi16,60,00,00,00,0 %
Visit Jyväskylä105,7130,0130,00,00,0 %
Jyväskylä Convention Bureau33,233,033,00,00,0 %
Toimintatulot yhteensä4 779,12 742,23 476,9734,726,8 %
      
Elinkeinopolitiikan ohjaus 3 555,05 070,85 093,722,90,5 %
Elinkeinopolitiikan avustukset1 215,81 340,81 340,80,00,0 %
     KIHU166,0166,0166,00,00,0 %
     LIKES40,040,040,00,00,0 %
     Rallin MM-osakilpailu309,8434,8434,80,00,0 %
     Jyväskylän Paviljonki700,0700,0700,00,00,0 %
Elinkeinoyksikkö1 847,83 469,03 372,1-96,9-2,8 %
Elinkeinohankkeet115,383,3180,096,7116,1 %
Arvoverkot94,8177,7200,823,113,0 %
IK-hanke281,30,00,00,00,0 %
Kaupunkikehitysalustat1 669,11 824,32 064,0239,713,1 %
Kangas1 104,61 047,5624,6-422,9-40,4 %
Keskusta178,1436,3591,1154,835,5 %
Hippos277,2280,3757,5477,2170,2 %
Kukkula109,260,290,830,650,8 %
Työllisyyspalvelut28 363,725 265,824 529,5-736,3-2,9 %
Työllisyyspalvelut, oma toiminta4 166,43 822,84 004,5181,74,8 %
Monialainen yhteispalvelu80,580,481,51,11,4 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus18 494,515 725,015 725,00,00,0 %
Avustukset1 781,62 421,81 686,8-735,0-30,3 %
Palkkatuettu työllistäminen3 113,82 524,62 700,6176,07,0 %
Työllistämispalvelujen omat hankkeet727,0691,2331,1-360,1-52,1 %
Viestintä, markkinointi ja matkailu1 483,01 615,21 742,1126,97,9 %
Viestintä811,9784,6730,6-54,0-6,9 %
Viestintä ja markkinointi258,0172,0183,311,36,6 %
Visit Jyväskylä413,1658,6828,2169,625,8 %
Toimintamenot yhteensä35 070,933 776,133 429,3-346,8-1,0 %
      
Toimintakate yhteensä-30 291,8-31 033,9-29 952,41 081,5-3,5 %
Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Mittarit     
Työllistetyt, omat palvelut, henkilötyövuodet lk12312012554,2 %
Työllistetyt, kuntalisä, henkilötyövuodet lkm 23750050000,0 %
Kuntouttava työtoiminta, lkm491650700507,7 %
Työmarkkinatukea saaneet lkm;     
 - 301 pv - 1 000 pv2 0591 7001 8501508,8 %
 - 1 001 pv -1 6961 4501 65020013,8 %
Asiakkaat, Ohjaus- ja valmennuspalvelut kes2 8002 2502 80055024,4 %
Aktivointiaste, palveluissa olevien suhde työt293033310,0 %