Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvat menot sekä kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyvät erät. 

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet. Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaareja, joissa käsitellään kaupungin strategisia linjauksia, keskeisiä hankkeita, kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Kaupunginvaltuuston menot koostuvat valtuuston työskentelyyn liittyvistä menoista, kokouspalkkioista, ansionmenetyskorvauksista sekä valtuustoryhmien toimintatuesta. Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 300 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtajan toimintakulut kirjataan kaupunginhallituksen menokohtaan.

Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksista.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin menot muodostuvat tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen toiminnasta sekä lautakunnan alaisen henkilöstön palkkamenoista ja tilintarkastuspalveluista. Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut vuosina 2018-2019 tuottaa BDO Audiator Oy.

Vaalit
Vuonna 2019 toimitetaan mahdollisesti kolmet vaalit; eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit.

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Keski-Suomen vaalipiirilautakunta hoitaa ehdokasasettelun ja ennakkoäänten laskennan ja tarkistuslaskennan. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. Oikeusministeriö suorittaa kaupungille eduskuntavaalissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kaupungissa asuvaa äänioikeutettua kohden. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Vaaleista aiheutuvat kustannukset on arvioitu edellisten vaalien perusteella. 

Europarlamenttivaalit
Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Helsingin vaalipiirilautakunta hoitaa ehdokasasettelun ja Keski-Suomen vaalipiirilautakunta hoitaa ennakkoäänten laskennan ja tarkistuslaskennan. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. Oikeusministeriö suorittaa kaupungille europarlamenttivaalissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kaupungissa asuvaa äänioikeutettua kohden. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Vaaleista aiheutuvat kustannukset on arvioitu edellisten vaalien perusteella. 

Mahdolliset maakuntavaalit 2019
Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti toukokuussa 2019 samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa. Maakuntavaalilautakunta hoitaa ehdokasasettelun. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. Keski-Suomen vaalipiirilautakunta hoitaa ennakkoäänten laskennan ja tarkistuslaskennan. Oikeusministeriö ei suorita kaupungille maakuntavaaleista erillistä kertakorvausta, mikäli maakuntavaalit yhdistetään europarlamenttivaaleihin.

Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettuuttaan sekä sidosryhmäyhteistyötä, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Menokohta sisältää kaupungin itse järjestämiä sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä tapahtumia ja niihin liittyviä vastaanottoja tai muuta vieraanvaraisuutta.  

Maaseutuhallinto
Laukaan kunta vastaa lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (2010/210), mukaisten tehtävien hoitamisesta Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupunki rahoittaa toimintaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana kaupungin lisäksi Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Menokohta sisältää myös Jyväskylän kaupungin osallistumisen maaseudun LEADER-ohjelmaan (JyväsRiihi ry) ja sen kuntarahoitusosuuden 71 400 euroa (2euroa/maaseutualueen asukas/vuosi) vuodelle 2019.

Pelastuspalvelut sisältävät Jyväskylän kaupungin maksuosuuden pelastuspalveluiden järjestämisestä, ennen pelastuslaitoksen perustamista aiheutuneita eläkemenoperusteisia maksuja sekä Kuokkalan Graniitin väestönsuojan ja johtokeskuksen vuokrakuluja.

Jyväskylä 2021
Menokohtaan on varattu määräraha sote- ja maakuntavalmistelua sekä Jyväskylän kaupungin tulevan organisaatiorakenteen (Jyväskylä 2021) valmistelua varten.

Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä ennakoimattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousarvionvuoden aikana asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot kuluvana vuotena, mikäli niille ei ole erikseen osoitettu muuta määrärahaa. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin yhteiset
Määrärahasta maksetaan poikkeusoloihin varautumiseen ja johtoryhmän työhön liittyvät menot sekä maksut, jotka yleisluonteensa vuoksi on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti.

Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto
Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita.

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Keski-Suomen liitto1 340,61 141,21 347,2206,018,1 %
Keski-Suomen liitto, kehit.rahasto360,9379,9379,90,00,0 %
Suomen Kuntaliitto541,6510,1510,10,00,0 %
Keski-Suomen kauppakamari23,623,123,10,00,0 %
Muut jäsenmaksut9,99,99,90,00,0 %
Jäsenmaksut yhteensä2 276,72 064,22 270,2206,010,0 %

Avustukset
Palvelukokonaisuudet päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupungin muut mahdolliset tuki- ja avustuspäätökset.

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Alvar Aalto -säätiö50,075,060,0-15,0-20,0 %
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry15,015,015,00,00,0 %
Jyväskylän katulähetys ry0,0150,0150,00,00,0 %
Pohjoismainen tiedotustoimisto7,50,00,00,00,0 %
Avustukset yhteensä72,5240,0225,0-15,0-6,3 %

Alvar Aalto -säätiö
Avustuksen suuruus vuodelle 2019 on 60 000 euroa. Avustuksen suuruus vaihtelee vuosittain riippuen järjestettävien tapahtumien laajuudesta.

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry       
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistykselle myönnettävä toiminta-avustus käytetään kesäyliopistotoimintaan, jonka järjestämät koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen koulutustarjontaa, nostavat alueen väestön osaamistasoa ja pitävät yllä työelämävalmiuksia. 

Jyväskylän katulähetys ry
Jyväskylän katulähetykselle myönnettävä avustus käytetään ruokapankin toiminnan rahoittamiseen.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Kaupunginhallitus38,2320,50,0-320,5-100,0 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta13,90,00,00,00,0 %
Kaupungin yhteiset6,20,00,00,00,0 %
Vaalit0,0390,0536,3146,337,5 %
Toimintatulot yhteensä58,3710,5536,3-174,2-24,5 %
      
Kaupunginvaltuusto373,0443,3435,7-7,6-1,7 %
Kaupunginhallitus1 025,31 197,31 201,64,30,4 %
Kunnallisverotus3 128,02 923,93 165,4241,58,3 %
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah.2 276,72 064,22 270,2206,010,0 %
Avustukset72,5240,0225,0-15,0-6,3 %
Ulkoinen tarkastus ja arviointi200,3272,8281,28,43,1 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta279,3177,0177,00,00,0 %
Maaseutuhallinto143,2189,8189,80,00,0 %
Pelastuspalvelut11 135,111 227,311 750,1522,84,7 %
Varamääräraha0,015,015,00,00,0 %
Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut335,0289,295,5-193,7-67,0 %
Kaupungin yhteiset14,130,020,0-10,0-33,3 %
Vaalit492,7630,0774,6144,623,0 %
Jyväskylä 202114,440,020,0-20,0-50,0 %
Toimintamenot yhteensä19 489,619 739,820 621,1881,34,5 %
      
Toimintakate yhteensä-19 431,3-19 029,3-20 084,8-1 055,55,5 %