Hyppää pääsisältöön

Toimialan kuvaus

Konsernihallinto muodostuu viidestä palvelualueesta; päätöksenteon tuki, kehittäminen ja tietohallinto, henkilöstöpalvelut, talous sekä elinkeino ja työllisyys. Näiden lisäksi määrärahaan kuuluu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohta, johon on koottu kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien menojen ohella kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyviä eriä. Konsernihallinto muodostaa yhden määrärahan.

Konsernihallinnon toimintaan vuonna 2019 vaikuttavia painopisteitä ovat useiden vaalien järjestäminen, Office 365 – pilvipalvelujen käyttöönoton laajentaminen ja Hippos-hankkeen edistäminen. Toimintavuoden aikana toimitetaan eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja mahdollisesti myös maakuntavaalit. Vaalit edellyttävät toimialalta taloudellisen panoksen lisäksi mittavia tehtäväjärjestelyjä. Hippoksen kansainvälisesti merkittävän liikunnan-, urheilun-, ja huippu-urheilun osaamiskeskittymän rakentuminen on tärkeässä vaiheessa. Toimintavuoden alkupuolella tulee saavuttaa alueen rakentamisvalmius ja jatkaa kehittämistä alueen toimijoiden kanssa.  

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Toimintatulot17 224,416 730,116 709,6-20,5-0,1 %
Toimintamenot72 425,573 516,173 849,2333,10,5 %
Toimintakate (sitova taso)-55 201,1-56 786,0-57 139,6-353,60,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla vähintään 700 kpl.

2. Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin.

3. Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen on käynnistynyt.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Konsernihallinnon toimintakate heikkenee tulevalle talousarviovuodelle 0,4 miljoonaa euroa toimintamenojen kasvaessa.

Tulevan vuoden talousarviossa on huomioitu talouden ohjauksen sekä kehittämisen vastuualueiden uudelleen organisoinnit. Näiden tehtäväjärjestelyjen myötä Konsernihallinnon toimintamenot pienenevät 1,8 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon kustannusten kohdistamiseksi tehtävää sisäistä laskutusta on tarkistettu vastaavasti ja sisäiset tulot pienenevät 1,6 miljoona euroa.

Jyväskylän kaupungin maksuosuus pelastuspalveluiden järjestämisestä kasvaa tulevalle vuodelle 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungilta perittävät verotuskustannukset kasvavat 0,2 miljoonaa euroa ja myös Keski-Suomen liiton jäsenmaksua varten menoja lisätään 0,2 miljoona euroa.

Elinkeino- ja työllisyys –palvelualueen nettomenot pienenevät 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarviosta. Kankaan alueelta on purettu vuoden 2018 aikana viimeinen osa uudesta paperitehtaasta. Tämä pienentää Kankaan ylläpitokuluja noin 0,4 miljoonaa euroa. Hippoksen hankkeessa kaupunki myy osuutensa Hippoksen Kehitys Oy:stä ja saa takaisin suunnittelutyönä yhtiöön sijoittamansa osuuden, 0,8 miljoonaa euroa. Hippos siirtyy uuteen vaiheeseen rakentamisen myötä ja samalla käynnistyy urheiluseurayhteistyön kehittäminen sekä Hippoksen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin pystyttäminen.

Työllisyyspalveluiden avustusten osalta 0,3 miljoonan euron kaksivuotinen avustus Green Care-keskus Könkkölälle päättyy vuoden 2018 lopulla. Työllisyyspalvelujen ostopalvelusopimukset on myös uudistettu 1.1.2018 lukien. Toiminta-avustusten kohdennusta uudistetaan ja tarkennetaan asiakkaiden palvelutarpeiden kannalta vaikuttaviin kohteisiin.

Jyväskylän kaupungin valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistamiseksi käynnistyy kaupungin viestinnän ja markkinoinnin strateginen suunnittelu ja brändikehitystyö, pääviestien ja vahvuuksien kirkastaminen sekä ilmeen uudistaminen. Koko kaupungin brändityön ja näkyvyyden kustannusarvio vuodelle 2019 on noin 85 000 euroa.

Tietohallinnon sisäiset veloitukset toimialoilta ja liikelaitoksilta kasvavat tulevalle vuodelle noin 1,0 miljoonaa euroa. Tietohallinnon sisäisten veloitusten kasvu on seurausta Tietohallinnon menojen lisäyksestä. Digitalisaation kehittämisessä työntekijöiden käyttöön hankitaan uusia työkaluja ja työasemissa siirrytään Office 365 -pilvipalvelujen käyttöön. Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi perusturvan toimiala ei ollut mukana alkuperäisissä käyttöönoton suunnitelmissa ja tarvittavia lisenssimäärärahoja ei siten budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulumuutosten vuoksi perusturvassa on kuitenkin siirryttävä Office 365 –pilvipalvelujen käyttöön ja päivitettävä työasemaympäristöt yhdessä muiden toimialojen kanssa nykyisen käyttöjärjestelmäversion tuen loppuessa. Uudistuksessa saadaan käyttöön nykyaikaiset, tietoturvalliset työasemaympäristöt, mikä mahdollistaa tuen liikkuvalle työlle sekä asiakirjojen ja verkkotyötilojen käytön ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Tietohallinnon menojen lisäys käytetään käyttölisenssien hankintaan ja muutosten projektikustannuksiin.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Raikas ja kasvava elinvoima

  • Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille, arvoverkkotyössä on mukana 100 yritystä ja toimijaa.
  • Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laskee vuoden 2017 tasosta.

Liikuntapääkaupunki

  • Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen käynnistetään yhdessä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Konsernihallinto ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Konsernihallinnon riskit on arvioitu Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa -ohjeen periaatteiden mukaisesti. Riskit on arvioitu ja käsitelty talousarviovalmistelun yhteydessä konsernihallinnon johtoryhmässä.

Tehdyn riskiarvion perusteella konsernihallinnon merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

RiskiHallintakeinot ja toimenpiteet
Tietosuoja- ja tietoturvariskiHuolehditaan käyttöoikeuksista ja käyttäjäohjeistuksesta.
Resurssi- ja osaamisriskiHuolehditaan hallinnon ja palveluiden riittävistä resursseista ja henkilöstön osaamisesta. Ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen hankkiminen suunnitellusti.
Tulkinta- ja menettelyvirheetYlläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista, päivitetään ohjeistuksia ja menettelytapoja.
Kaupunkikehityshankkeisiin liittyvät riskitKaupunkikehitysalustoille laaditaan ja päivitetään hankkeen vaiheen ja taloudellisen vaikuttavuuden mukaan erilliset riskianalyysit.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus58,3710,5536,3-174,2-24,5 %
Päätöksenteon tuki 1 212,11 297,61 211,5-86,1-6,6 %
Kehittäminen518,4457,0303,7-153,3-33,5 %
Henkilöstöpalvelut2 715,73 103,03 245,5142,54,6 %
Talous 1 768,21 642,8144,0-1 498,8-91,2 %
Elinkeino ja työllisyys4 779,12 742,23 476,9734,726,8 %
Tietohallinto6 172,76 777,07 791,71 014,715,0 %
Toimintatulot yhteensä17 224,416 730,116 709,6-20,5-0,1 %
      
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus19 489,619 739,820 621,1881,34,5 %
Päätöksenteon tuki 5 002,65 457,75 829,9372,26,8 %
Kehittäminen868,01 078,7606,9-471,8-43,7 %
Henkilöstöpalvelut4 492,55 052,15 391,6339,56,7 %
Talous 2 221,22 264,1878,7-1 385,4-61,2 %
Elinkeino ja työllisyys35 070,933 776,133 429,3-346,8-1,0 %
Tietohallinto5 280,66 147,67 091,7944,115,4 %
Toimintamenot yhteensä72 425,573 516,173 849,2333,10,5 %
      
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus-19 431,3-19 029,3-20 084,8-1 055,55,5 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen-3 790,6-4 160,1-4 618,4-458,311,0 %
Kehittäminen-349,7-621,7-303,2318,5-51,2 %
Henkilöstöpalvelut-1 776,9-1 949,1-2 146,1-197,010,1 %
Talous -453,1-621,3-734,7-113,418,3 %
Elinkeino ja työllisyys-30 291,8-31 033,9-29 952,41 081,5-3,5 %
Tietohallinto892,1629,4700,070,611,2 %
Toimintakate yhteensä-55 201,1-56 786,0-57 139,6-353,60,6 %