Hyppää pääsisältöön

Käyttötalousmenojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden menot kasvavat vuoden 2018 muutetun talousarvion tasosta 2,5 % eli 20,7 miljoonaa euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot kasvavat 14,0 miljoonaa euroa (1,4 %). Liikelaitoksista Työterveys Aalto –liikelaitos sekä Talouskeskus-liikelaitos lakkautetaan vuoden 2018 lopussa, jonka seurauksena kaupungin käyttötalousmenot pienenenevät 13,7 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Vuoden 2019 alusta lukien liikelaitosten toiminta jatkuu yhtiömuotoisena.

Uusien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkkojen yleiskorotukset kasvattavat kaupungin toimintamenoja noin 6,3 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimuksen mukaisen 30 %:n lomarahaleikkauksen päättyminen vuonna 2019 kasvattaa kaupungin menoja lomapalkkavelan jaksotusten myötä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Tammikuussa 2019 henkilöstölle maksettava 2,4 miljoonan suuruinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kirjataan kuluksi jo vuodelle 2018. Kaupungin toimintamenoja on lisätty syksyn 2018 talousarviomuutoksissa kertaerää vastaavalla osuudella. Vuoden 2019 henkilöstömenoihin kertaerällä ei ole enää vaikutusta, jonka vuoksi vuoden 2019 henkilöstömenot laskevat 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 henkilöstömenojen tasosta. Henkilösivulukujen muutokset pienentävät kaupungin menoja yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Suurimmat menon lisäykset kohdistuvat sivistyksen toimialaan ja siellä kasvun ja oppimisen määrärahaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja toiminnan turvaamiseen liittyvät lisätarpeet kasvattavat määrärahan menoja noin 3,6 miljoonalla eurolla ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen purkaminen 0,7 miljoonalla eurolla. Myös perusopetuksen lisäresurssitarpeet ja muutokset palveluverkossa lisäävät menoja 0,8 miljoonalla eurolla. Uusien avattavien päiväkotien sekä koulujen peruskorjausten ja laajennusten myötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuokramenot kasvavat yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Lisäresurssointi johtuu oppilasmäärän ja päiväkoti-ikäisten lasten määrän kasvusta. Pelkästään perusopetuksessa arvioidaan olevan noin 200 lasta enemmän kuin kuluvana vuonna.

Lukiotoiminnan tukea lisätään 650 000 euroa, jolloin kaupungin tuki Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukiotoimintaan on vuonna 2019 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahassa Keski-Suomen museon peruskorjaus nostaa tilavuokria noin 0,6 miljoonaa euroa.

Perusturvan määrärahassa erikoissairaanhoidon menot laskevat 3,0 miljoona euroa vuoden 2018 talousarvion tasosta. Menot vastaavat siten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviossa olevaa Jyväskylän kaupungin maksuosuutta vuodelle 2019.

Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistetaan henkilöstöresurssia päihde- ja mielenterveystyössä sekä lisätään lasten ja perheiden sosiaalihuollon palveluja, jonka seurauksen menot lisääntyvät 1,3 miljoonaa euroa. Myös avoterveydenhuollossa, vanhuspalveluissa sekä sosiaalipalveluissa menoja lisätään kussakin noin 1,2 miljoona euroa pääasiassa henkilöstölisäysten ja ostopalvelukustannusten kasvun johdosta. Tietojärjestelmäpäivitykset Office 365 -pilvipalveluihin lisäävät perusturvan määrärahan menoja 0,9 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen määrärahassa joukkoliikenteen reittimuutokset ja paikallisliikenneterminaalin siirto aiheuttavat 0,9 miljoonan euron menojen lisäyksen vuodelle 2019.

Konsernihallinnossa menoja lisää pelastuspalveluiden maksuosuuden nousu 0,5 miljoonalla eurolla vuoden 2018 tasosta. Jyväskylän kaupungin osuus verotuskustannuksista sekä Keski-Suomen liiton jäsenmaksu nousevat molemmat noin 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Kaupunkikehitysalustojen ja elinkeinohankkeiden menoja lisätään 0,3 miljoonaa euroa ja elinkeinomarkkinointiin ja BusinessJyväskylä–brändin kehittämiseen varataan noin 0,1 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten osalta käyttötalousmenot kasvavat erityisesti Tilapalvelu –liikelaitoksessa. Tilapalvelu –liikelaitoksen menojen kasvu 2,8 miljoonalla eurolla johtuu pääasiassa uusien koulujen ja päiväkotien vuokra- ja vastikemenoista sekä yläpitokustannuksista.

Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen menot kasvavat 2,2 miljoonalla eurolla. Menojen kasvusta 1,6 miljoonaa euroa on henkilöstömenojen kasvua. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos aloittaa vuoden 2019 alusta monitoimiyksikkötoiminnan Karstulassa ja Laukaassa. Yksiköiden toiminta edellyttää yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäyksen.  

Kylän Kattaus -liikelaitoksen menojen kasvu 2,0 miljoonalla eurolla johtuu sairaalan osastoilla tapahtuvan ruokapalvelutyön siirtymisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaus –liikelaitokselle.  Myös Korpilahden alueen ruokapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen hoidettavaksi 1.8.2018 alkaen.

Käyttötalousmenojen muutos 2018–2019
       
   TA+MTAMuutos
1 000 euroa 20182019euroa%
Konsernihallinto73 516,173 849,23330,5 %
Perusturva 443 740,7446 960,33 2200,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut211 157,8224 275,213 1176,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut48 551,250 657,02 1064,3 %
Kaupunkirakenne54 290,356 183,11 8933,5 %
Toimintamenot831 256,1851 924,820 6692,5 %
Tilapalvelu 57 695,560 451,02 7564,8 %
Työterveys Aalto8 336,20,0-8 336-100,0 %
Talouskeskus5 360,80,0-5 361-100,0 %
Altek Aluetekniikka12 387,312 410,0230,2 %
Kylän Kattaus24 269,426 254,11 9858,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos31 088,633 304,92 2167,1 %
Toimintamenot Liikelaitokset139 137,8132 420,0-6 718-4,8 %
Toimintamenot yhteensä970 393,9984 344,813 9511,4 %
       
Konsernihallinto    
Henkilöstösiirrot   -1 764
Työllisyyspalvelujen avustukset   -510
Tietohallinnon menot   794
Pelastuspalveluiden maksuosuus   523
Kaupunkikehistysalustat ja elinkeinohankkeet   277
Verotuskustannukset   242
Keski-Suomen liiton jäsenmaksu   206
Lomarahaleikkauksen päättyminen   203
Elinkeinomarkkinoinnin ja BusinessJyväskylä-brändin kehittäminen  85
Muut toimintamenot   278
Yhteensä    333
       
Perusturva     
Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset2 159
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut; päihde ja mielenterveyshenkilöstön lisäys 1 282
Avoterveydenhuolto; hoitotarvikeet, lääkereiden lisäys, terveysneuvontapalvelu Visiitti, suolistosyöpäseulonta1 189
Vanhuspalvelut; kotihoidon kotiutustiimi, Sampoharjun henkilöstölisäys ja ostopalvelukustannukset 1 093
Sosiaalipalvelut; ostopalveluiden ja perhehoidon indeksikorotukset, sijaismaksuohjelma, päihdeasuminen1 343
Tietojärjestelmäpäivitys (Office 365)   900
Terveyskeskussairaalat; hoitohenkilöstön lisäys   268
Erikoissairaanhoidon kustannukset   -3 048
Kärkihankkeiden menot   -1 967
Yhteensä    3 220
       
Kasvun ja oppimisen palvelut    
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja toiminnan turvaamiseen liittyvät lisätarpeet 3 640
Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset3 032
Sisäiset veloitukset (joista suurimapana tilavuokat)   2 700
Perusopetuksen, lisäresurssitarpeet, muutokset palveluverkossa ja OVTES:n muutokset 830
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen purkaminen  740
Lukiotoiminnan tuki   650
Henkilöstösiirrot   643
Nuorisopalvelujen Ohjaamo-toiminta, toiminnan muutoksista aiheutuvat tarpeet sekä lisäresurssitarpeet. 330
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus   300
Oppilaiden päätelaitteet ja opetusverkon ylläpito- ja lisenssimaksujen hintojen nousu 250
Muihin kuntiin sijoitettujen lasten menojen oikaisu toteumaa vastaavaksi  100
Muut toimintamenojen muutokset   242
Säästöjä tuovat toimenpiteet   -340
Yhteensä    13 117
       
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut    
Työehtosopimusten vaikutukset, lomarahaleikkauksen päättyminen ja henkilösivukulujen muutokset651
Sisäiset veloitukset   571
Kulttuuripalvelut - Henkilöstösiirrot   336
Liikunta - Training room, Kuokkalan liikuntapaikkojen ylläpito  90
Jyväskylän kansalaisopisto - maahanmuuttajaopetuksen valtionosuus, muun opetuksen nykytason säilyttäminen75
Museot - Kokoelmahallinta, käsityöläismuseo, näyttelytoiminta ja arkistojen digitointi 79
Teatteri - Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentaminen ja kunnossapito. Aaltoja-lehti. Kalusto. Muu materiaali. 50
Kirjastot - Kuokkalan kirjaston henkilöstömenot, Digineuvonnan laitehankinnat  49
Kulttuuripalvelut - Palveluverkkoon liittyvät lisätarpeet ja hankkeiden omarahoitusosuudet 35
Sinfonia - Solistien ja kapelimestarien palkkioiden nousu, majoitus ja työkyvyn edistäminen 30
Kansalaisopiston hankkeiden menojen oikaisu toteumaa vastaavaksi  -20
Muut toimintamenojen muutokset   160
Yhteensä    2 106
       
Kaupunkirakenne    
Joukkoliikenteen reittimuutokset ja paikallisliikenneterminaalin siirto  871
Henkilöstömenot: palkkojen yleiskorotukset ja rekrytoinnit   657
Ratapihaselvityksen käynnistyminen   115
Alueiden kasvu ja kustannusten nousu   150
Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset   100
Yhteensä    1 893

Käyttötaloustulojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden tulot kasvavat vuoden 2018 muutettuun talousarvioon verrattuna on 7,1 miljoonaa euroa eli 5,1 %. Liikelaitokset mukaan lukien tulot kasvavat 2,2 miljoonaa euroa (0,7 %). Työterveys Aalto –liikelaitos sekä Talouskeskus-liikelaitos lakkauttaminen vuoden 2018 lopussa pienentää kaupungin käyttötaloustuloja yhteensä 13,5 miljoonaa euroa.

Hippoksen alueen tontinmyynti nostaa kaupunkirakenteen määrärahan toimintatuloja 8,3 miljoonaa euroa. Tontinvuokratulojen ennustetaan myös kasvavan indeksin noustessa. Joukkoliikenteen reittimuutosten johdosta matkamäärien ennustetaan kasvavan ja joukkoliikenteen tulojen lisääntyvän 0,4 miljoonalla eurolla. Myös maankäyttösopimusmaksut lisäävät kaupunkirakenteen määrärahan tuloja 0,4 miljoonalla eurolla.

Hippos 2020-hankkeessa kaupunki myy osuutensa Hippoksen Kehitys Oy:stä ja saa takaisin suunnittelutyönä yhtiöön sijoittamansa osuuden, 0,8 miljoonaa euroa. Sijoituksen palautus kasvattaa konsernihallinnon määrärahan tuloja vuodelle 2019.

Velkaneuvonnan siirtyminen valtion toiminnaksi 1.1.2019 alkaen vähentää perusturvan määrärahan tuloja 0,3 miljoonaa euroa. Sivistyksen toimialla varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulotavoitteen alentaminen pienentää kasvun ja oppimisen määrärahan tuloja 0,4 miljoonaa euroa. Liikuntapalvelujen tulotavoitetta lisätään vastaavasti 0,4 miljoonalla eurolla.

Tilapalvelu-liikelaitoksen tulojen kasvu 3,2 miljoonaa euroa on seurausta pääasiassa uusien päiväkotien ja koulujen vuokratuloista. Sairaalan osastoruokailun sekä Korpilahden alueen ruokapalvelun siirtyminen Kylän Kattaus –liikelaitokselle kasvattaa liikelaitoksen tuloja 2,7 miljoonaa euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen 2,7 miljoonan euron tulojen kasvusta 0,8 miljoonaa euroa johtuu kuntien pelastustoimen maksuosuuden kasvusta. Ensihoidon osuus tulojen kasvusta on 1,8 miljoonaa euroa.

Käyttötaloustulojen muutos 2018–2019
       
   TA+MTAMuutos
1 000 euroa 20182019euroa%
Konsernihallinto16 730,116 709,6-21-0,1 %
Perusturva 52 799,850 563,1-2 237-4,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut11 204,410 811,0-393-3,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut8 813,69 224,64114,7 %
Kaupunkirakenne49 893,459 484,19 59119,2 %
Toimintatulot139 441,3146 792,47 3515,3 %
Tilapalvelu 93 220,096 430,03 2103,4 %
Työterveys Aalto8 150,00,0-8 150-100,0 %
Talouskeskus5 333,00,0-5 333-100,0 %
Altek Aluetekniikka11 269,011 137,3-132-1,2 %
Kylän Kattaus23 178,025 903,42 72511,8 %
Keski-Suomen pelastuslaitos30 653,133 396,92 7449,0 %
Toimintatulot Liikelaitokset171 803,1166 867,6-4 936-2,9 %
Toimintatulot yhteensä311 244,4313 660,02 4160,8 %
       
Konsernihallinto    
Konsernihallinnon sisäinen laskutus   -1 571
Tietohallinnon sisäinen laskutus   1 000
Hippos -hankkeen tulot   800
Jykes Oy, loppuselvityksen tulot   -321
Muut toimintatulot   71
Yhteensä    -21
       
Perusturva     
Kärkihankkeiden tulot   -1 900
Velkaneuvonnan siirtyminen pois kaupungilta   -309
Sosaalipalveluiden tulomuutokset; mm. kotoutumispalveluiden laskennalliset korvaukset -143
Vanhuspalveluiden tulot; Sampoharjun paikkamäärän kasvu  60
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut, myyntitulojen kasvu mm. lastenvalvoja 56
Yhteensä    -2 237
       
Kasvun ja oppimisen palvelut    
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulotavoitteen alentaminen  -440
Perusopetuksen muihin kuntiin sijoitettujen lasten tulotavoitteen oikaisu  -100
Perusopetuksen saatavat kotikuntakorvaukset   147
Yhteensä    -393
       
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut    
Liikuntapalvelujen tulotavoite   400
Kansalaisopiston tulotavoite   50
Museokauppojen tulotavoite   16
Kulttuuripalvelujen tulotavoitteen oikaisu toteumaa vastaavaksi  -35
Kansalaisopiston hankkeiden tulotavoitteiden oikaisu toteumaa vastaavaksi  -20
Yhteensä    411
       
Kaupunkirakenne    
Maan myyntivoitot   8 750
Maankäyttösopimusmaksut   350
Tontinvuokratulot   170
Joukkoliikenteen lipputulot   165
Taksojen korotukset, kuntien yhteistoimintakorvaukset ym. muutokset  156
Yhteensä    9 591

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate heikkenee talousarvion mukaan 11,5 miljoonaa euroa eli 1,7 %.  Liikelaitokset mukaan lukien toimintakate on 9,7 miljoonaa euroa eli 1,5 % heikompi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Työterveys Aalto –liikelaitoksen sekä Talouskeskus-liikelaitoksen lakkauttamisen vaikutus kaupungin käyttötalouden nettomenoihin on yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2018–2019
       
   TA+MTAMuutos
1 000 euroa 20182019euroa%
Konsernihallinto56 786,057 139,63540,6 %
Perusturva 390 940,9396 397,25 4561,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut199 953,4213 464,213 5116,8 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut39 737,641 432,41 6954,3 %
Kaupunkirakenne4 396,9-3 301,0-7 698-175,1 %
Nettomenot 691 814,8705 132,413 3181,9 %
Tilapalvelu -35 524,5-35 979,0-4551,3 %
Työterveys Aalto186,20,0-186-100,0 %
Talouskeskus27,80,0-28-100,0 %
Altek Aluetekniikka1 118,31 272,715413,8 %
Kylän Kattaus1 091,4350,7-741-67,9 %
Keski-Suomen pelastuslaitos435,5-92,0-528-121,1 %
Nettomenot Liikelaitokset-32 665,3-34 447,6-1 7825,5 %
Nettomenot yhteensä659 149,5670 684,811 5351,8 %

 

Toimialojen keskeiset muutokset palvelualueittain

Toimialojen taloudessa ja toiminnassa tapahtuvat keskeisimmät muutokset löytyvät talousarvion käyttötalousosasta palvelukohtaisista kuvauksista.