Hyppää pääsisältöön

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2019

   TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa 201720182019euroa%
        
KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)     
 Konsernihallinto55 20156 78657 139,63540,6 %
 Perusturva380 867390 941396 397,25 4561,4 %
 Kasvun ja oppimisen palvelut193 817199 953213 464,213 5116,8 %
 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut38 62539 73841 432,41 6954,3 %
 Kaupunkirakenne-2 7704 397-3 301,0-7 698-175,1 %
LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)     
 Tilapalvelu-461-511-327,8183-35,8 %
 Työterveys Aalto299228 -378-165,8 %
 Talouskeskus303-81 81-100,0 %
 Altek Aluetekniikka-184-1 225-1 389,3-16413,4 %
 Kylän Kattaus356-1 097-353,3744-67,8 %
 Keski-Suomen pelastuslaitos-618-2 177-1 623,0554-25,4 %
TULOSLASKELMA     
 Verotulot 514 407514 658545 337,630 6806,0 %
 Valtionosuudet173 337173 425167 777,0-5 647-3,3 %
 Rahoitustulot ja -menot7 06612 3429 761,1-2 581-20,9 %
RAHOITUSLASKELMA     
 Antolainauksen muutokset2072 2000,0-2 2000,0 %
 Lainakannan muutokset-27 28335 76724 797,7-10 969-30,7 %
INVESTOINTIOSA     
 Maa- ja vesialueet, menot6 9206 0006 000,000,0 %
 Maan myynti, tulot2 7001 0004 000,03 000300,0 %
 Irtain käyttöomaisuus, menot5 7178 1517 700,0-451-5,5 %
 Irtain käyttöomaisuus, tulot7200,000,0 %
 Osakkeet ja osuudet, menot2 22950010 200,09 7001940,0 %
 Osakkeet ja osuudet, tulot2542460,0-2460,0 %
 Tilapalvelun investointimenot21 38540 54030 393,0-10 147-25,0 %
 Urheilu- ja retkeilyalueet, menot1 7001 8604 090,02 230119,9 %
 Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot16100,000,0 %
 Yhdyskuntarakentaminen, menot16 85524 22022 300,0-1 920-7,9 %
 Yhdyskuntarakentaminen, tulot37600,000,0 %
Talousarvion tavoitejärjestelmä

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvion tavoitejärjestelmä muodostuu kolmesta tasosta.

Strategiset tavoitteet

Kaupungin strategiset tavoitteet päätetään kaupunginvaltuustossa sen hyväksyessä kaupungin strategian kerran valtuustokaudessa. Strategiset tavoitteet tarkistetaan valtuustokauden aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden tulee olla yhdensuuntaisia hyväksytyn strategian kanssa ja kuvata toiminnan pidemmän aikavälin suuntaa ja painopisteitä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kuntalain mukaisia valtuuston hyväksymiä tavoitteita. Kuntalain mukaan talousarviossa osoitetaan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tällä lainkohdalla on haluttu korostaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden merkitystä talousarviossa. Lainkohdan tulkinnan mukaan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ovat oikeudellisesti yhtä sitovia ja niiden toteutumisesta on vastattava valtuustolle.

Toiminnalliset tavoitteet ovat palvelutuotannon vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvaavia, mitattavissa tai muuten todennettavissa olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Toiminnan tulosten vaikuttavuutta kuvaavat asiakaskohtaisten vaikutusten kehittyminen, palvelujen riittävyys ja peittävyys suhteessa kysyntään, toiminnan oikea alueellinen, väestöllinen ja sisällöllinen kohdentuvuus suhteessa tarpeisiin sekä toiminnan oleelliset välilliset vaikutukset, kuten vaikutukset tasa-arvon, aluepolitiikan tai ympäristön kehittymiseen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kolmannesvuosiraporttien sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Liikelaitoksissa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet koskevat palvelun laatua, toiminnan kannattavuutta, toiminnan laajuutta, kehittämistä ja ympäristöä.

Tärkeimmillä yhdelletoista tytäryhtiölle asetetaan kaupungin talousarviossa valtuustoon nähden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisöistä esitetään alustavat taloudelliset ja muut tunnusluvut jotka eivät kuitenkaan ole valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään määrärahakohtaisesti.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet ja –hankkeet sisältyvät pidemmän aikavälin ohjelmiin.  Kehittämishankkeiden toteutus edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämishankkeiden tulee olla aikataulutettu, vastuutettu ja niiden toimeenpanon seuranta on oltava mahdollista. Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet esitetään lautakunta- ja johtokuntakohtaisesti.

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova on määrärahan menojen ja tulojen erotus eli toimintakate.

Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstöpoistuman korvaavat täytöt ja henkilöstölisäykset voidaan tehdä, jos niiden lisäksi tarvittavat sijaiset voidaan palkata eikä määräraha kokonaisuutena ylity.

Toimialajohtajan ja kansliapäällikön tulee huolehtia siitä, että toimialan määräraha tai määrärahat eivät ylity. Toimialajohtajan tulee tämän varmistamiseksi tehdä lautakunnalle tarvittavat esitykset määrärahojen muuttamiseksi. Muutokset tulee tehdä siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu.

Investointiosa

Seuraavat investointimenot ja -tulot ovat valtuus­toon nähden sitovia:

  • Maa- ja vesialueet
  • Irtain käyttöomai­suus
  • Osakkeet ja osuudet
  • Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
  • Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkei­lyalu­eet
  • Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.

Tulossuunnitelmaosa

Tulossuunnitelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä.

Rahoitussuunnitelmaosa

Valtuustoon nähden sitova tuloerä on lainakannan muutos sekä antolainasaamisten lisäysten ja vähennysten erotus eli antolainauksen muutokset yhteensä. 

Kunnan liikelaitokset

Kunnan liikelaitoksia sitova meno- tai tuloerä on liikelaitoksen yli-/alijäämä.

Tytäryhteisöt

Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2019 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Käyttösuunnitelma

Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialat ja liikelaitokset valmistelevat sen perusteella käyttösuunnitelman­sa, jotka lautakunta tai johtokunta hyväksyy joulukuun aikana.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvion yleisperustelut ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, tunnusluvut ja suoritetavoitteet ovat ohjeellisia siten, että lautakuntien tulee ottaa ne huomioon käyttösuunnitelmista päätettäessä. Perusteluissa esitetyt asiat eivät voi kuitenkaan johtaa siihen, että käyttösuunnitelma laaditaan sitovaa määrärahaa suuremmaksi.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Toimialojen tulee toimittaa kuukausiraporttiin määrärahakohtainen ennuste toimintatulojen ja toimintamenojen toteumasta ja sanallisella kuvauksella selventää mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä.

Toimialajohtajien, kansliapäällikön, palvelualuejohtajien ja liikelaitosjohtajien tulee huolehtia siitä, että toimialan tai liikelaitoksen määräraha ei ylity. Mahdollisten ylitysuhkien osalta on kuukausiraportoinnin yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla talousarvion ylitykset voidaan välttää talousarviovuoden aikana. Toimialajohtajien ja kansliapäällikön tulee samassa yhteydessä raportoida kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat talousarvion toteutumisen.

Toimenpideohjelma toimitetaan konsernihallintoon samassa yhteydessä raportin tietojen kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Erityismääräyksiä

Kaupungin liittymisestä jonkin yhteisön jäseneksi tai jäsenyydestä eroamisesta päättää myönnet­tyjen määrärahojen asettamissa rajoissa toimiala, jonka toimintaan kyseisen yhteisön jäsenyys liittyy.

Toimialat päättävät alueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä. Annetuista avustuksista ja projektirahoista tulee avustuksen saajan antaa käyttöselvitykset.

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -määrärahaan kuuluvien alamäärärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö, lukuun ottamatta varamäärärahaa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus.

 

 

Asiasanat: