Hyppää pääsisältöön

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on antaa elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa arjessa asiakkaansa lautaselle. Visiona on olla arvostettu ja kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä sekä olla haluttu ja kehittyvä ammattilaisten työyhteisö. Tätä Kylän Kattaus toteuttaa olemalla ennakoiva, ketterä ja huolehtiva ruokapalvelukumppani.

Asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan ohjaamalla terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon hyödyntämällä Kylän Kattauksen omaa ravitsemusasiantuntemusta. Ruokapalvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)355,8-1 096,9-353,3743,6-67,8 %

Toiminnalliset tavoitteet​

1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2017 toteuma oli 85 939 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2018 asetettiin 80 000 euroa/htv. Vuoden 2019 tavoite on 86 000 euroa/htv.

2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri asiakasryhmille kohdennetuilla kyselyillä. Palvelualueet toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelusopimuksissa sovitulla tiheydellä. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2019 3,7 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Kaupungin strategiaa ja Kylän Kattauksen strategisia linjauksia toteuttavat kehittämistoimenpiteiden pääteemat ja mittarit ovat:

1. Osaava, työvireinen ja kehittävä henkilöstö

Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana toimenpiteenä liikelaitoksen yrityskuvan ja työnantajakuvan kehittäminen ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Vuonna 2019 toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin valmistautumista jatketaan muutos- ja työhyvinvointikoulutusten avulla. Tavoitteena on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Keittiöverkkosuunnitelman mukaisesti uusien keskuskeittiöiden eli Ristonmaan keskuskeittiön ja keskuskeittiö Novan, osastojen palvelukeittiöiden, ravintolan ja kahvila toiminnan ja prosessien suunnittelu tehdään 2019 vuoden aikana. Tuotantomenetelmän ja palvelujärjestelmien koulutuksen suunnittelu aloitetaan. Sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuvan ruokapalvelutyö siirtyy Kylän Kattaukselle 1.1.2019.

Tavoitteita mitataan mm. hakijoiden määrällä Kylän Kattauksessa avoinna oleviin tehtäviin sekä henkilöstön koulutuspäivien, sairaspoissaolojen ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla.

2. Laadukas asiakaskokemus

Lisäämme asiakkaiden mahdollisuuksia terveeseen elämään ja hyvinvointiin tarjoamalla hyvinvointia ja huolenpitoa asiakkaan lautaselle läpi elämän. Sydänmerkkiateriat ovat käytössä sairaalaruokailussa sekä koulu- ja päiväkotiruokailussa. Lisäämme kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä erityisesti kouluruokailussa EU:n hedelmätuen avulla. Kehitämme ruokalistaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakasraatien ja Lasten Parlamentin Makuraadin avulla. Panostamme tuotekehitykseen ja uusien tuotantomenetelmien testaamiseen. Laadukasta asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla.

3. Resurssiviisas toiminta

Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta toimintaa Kylän Kattauksen ympäristöohjelman ja ruokastrategian mukaisesti osallistumalla vuonna 2019 Reilun kaupan kampanjoihin kaksi kertaa vuodessa, lisäämällä luomutuotteita ja lähiruokakokeiluja raaka-aineiden tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Testaamme ympäristöystävällisiä pesuaineita ja koulutamme henkilöstöä jatkuvasti vedettömään siivoukseen. Vähennämme hävikkiä jatkuvalla seurannalla, koulutuksella sekä tuotantoprosessia kehittämällä. Seuraamme tehtyjen koulutusten, auditointien ja hävikin määrää sekä Reilun kaupan, lähiruuan ja luomutuotteiden ostomääriä. Vuonna 2019 käynnistyy KL-kuntahankinnat Oy elintarvikekilpailutus yhteistyössä laki- ja kilpailuttamispalveluiden kanssa.

4. Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut

Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia tuotannonohjausjärjestelmää ja sähköistä maksamista kehittämällä. Tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisellä varmistetaan ruokapalveluprosessin onnistuminen. Sähköinen maksaminen palvelee digitaalisia palveluja käyttäviä asiakkaita. Näillä toimenpiteillä varmistetaan myös laadukasta asiakaskokemusta. Mittareina toimivat uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ja sähköisen maksamisen käytön lisääntyminen nykyisellä järjestelmällä sekä sähköisen maksamisen järjestelmän kilpailuttaminen ja käyttöönotto vuonna 2019.

Toimeenpanoa, toteutumista ja aikataulussa pysymistä seurataan johtoryhmän kokouksissa, raportoinneilla ja kolmannesvuosikatsauksissa. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtoryhmä on arvioinut liikelaitoksen riskejä. Arvioituja riskejä seurataan säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa ja kolmannesvuosikatsauksissa.

Tehdyn riskiarvion perusteella Kylän Kattaus -liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

Riski

Hallintakeinot ja toimenpiteet

Strateginen ja operatiivinen riski: Toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset kuten sote- ja maakuntauudistus, sen aiheuttama organisoituminen, uusien keittiöiden rakentaminen ja uudet tuotanto-menetelmät. Suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät virheet aiheuttavat kustannuksia ja tehottomuutta. Tuotantomenetelmän vaihdos voi aiheuttaa ruokaan liittyviä riskejä, kuten virheitä prosessissa, kuljetusten myöhästymistä jne.

Toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu päivittämällä strategiset linjaukset, aloittamalla koulutussuunnitelman laatiminen ja resurssoimalla henkilöstöä muutosten suunnitteluun. Rakentamisessa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön eri osapuolten kanssa virheiden välttämiseksi. 

Henkilöstöön liittyvät riskit:

Henkilöstön työkyvyssä ja osaamisessa esiintyvät ongelmat ja työvoiman puute.

Riskiä aiheuttaa henkilöstön ikärakenne, työn luonne, sopivien työpisteiden vähentyessä koulutuksen päivityksen tarve, alan huono vetovoima.

Riskiin varaudutaan toteuttamalla rekrytointi- ja koulutussuunnitelma sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyden ja henkilöstöyksikön kanssa. Myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätään ja yritys- ja työnantajakuvaa kehitetään. 

Ruokaan liittyvät riskit kuten ruokamyrkytys, virhe erityisruokavaliossa, vieras esine ruoassa.

Omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman päivitystä ja henkilöstön koulutusta tehdään jatkuvasti ja näitä toimenpiteitä jatketaan.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Liikevaihto23 040,223 144,025 869,42 725,411,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot458,530,030,00,00,0 %
Tuet ja avustukset kunnalta3,34,04,00,00,0 %
Materiaalit ja palvelut-9 350,6-9 010,0-9 386,1-376,14,2 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-7 764,4-7 360,8-7 799,9-439,16,0 %
 Palvelujen ostot-1 586,1-1 649,2-1 586,263,0-3,8 %
Henkilöstökulut-10 227,0-11 646,6-13 101,5-1 454,912,5 %
 Palkat ja palkkiot-8 051,7-9 329,1-10 745,7-1 416,615,2 %
 Henkilösivukulut-2 175,4-2 317,5-2 355,8-38,31,7 %
Poistot ja arvonalentumiset-18,2-5,5-2,62,9-52,7 %
Liiketoiminnan muut kulut-3 550,1-3 612,8-3 766,5-153,74,3 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)356,1-1 096,9-353,3743,6-67,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut-0,40,00,00,00,0 %
 Muut rahoitustuotot0,10,00,00,00,0 %
 Muut rahoituskulut-0,50,00,00,00,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä355,8-1 096,9-353,3743,6-67,8 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia355,8-1 096,9-353,3743,6-67,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)355,8-1 096,9-353,3743,6-67,8 %
       
Toimintatulot23 502,023 178,025 903,42 725,411,8 %
Toimintamenot-23 127,6-24 269,4-26 254,1-1 984,78,2 %
Toimintakate374,3-1 091,4-350,7740,7-67,9 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)2 243,31 146,4793,1-353,3-30,8 %
TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023    
       
  20192020202120222023
       
Liikevaihto25 869,425 839,026 310,026 310,026 310,0
Liiketoiminnan muut tuotot30,030,0375,0375,0375,0
Tuet ja avustukset kunnalta4,04,04,04,04,0
Materiaalit ja palvelut-9 386,1-10 023,1-10 032,0-10 032,0-10 032,0
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-7 799,9-8 241,1-8 243,0-8 243,0-8 243,0
 Palvelujen ostot-1 586,2-1 782,0-1 789,0-1 789,0-1 789,0
Henkilöstökulut-13 101,5-12 773,0-12 787,0-12 787,0-12 787,0
 Palkat ja palkkiot-10 745,7-10 219,0-10 226,0-10 226,0-10 226,0
 Henkilösivukulut-2 355,8-2 554,0-2 561,0-2 561,0-2 561,0
Poistot ja arvonalentumiset-2,6-1,00,00,00,0
Liiketoiminnan muut kulut-3 766,5-3 869,0-3 870,0-3 870,0-3 870,0
Liikeylijäämä (-alijäämä)-353,3-793,10,00,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-353,3-793,10,00,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-353,3-793,10,00,00,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-353,3-793,10,00,00,0
       
Toimintatulot25 903,425 873,026 689,026 689,026 689,0
Toimintamenot-26 254,1-26 665,1-26 689,0-26 689,0-26 689,0
Toimintakate-350,7-792,10,00,00,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)793,10,00,00,00,0
Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
       
  TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
       
Toiminnan rahavirta374,0-1 091,4-350,7740,7-67,9 %
 Liikeylijäämä (-alijäämä)356,1-1 096,9-353,3743,6-67,8 %
 Poistot ja arvonalentumiset18,25,52,6-2,9-52,7 %
 Rahoitustuotot ja -kulut-0,40,00,00,00,0 %
       
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0 %
 Investointimenot0,00,00,00,00,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta374,0-1 091,4-350,7740,7-67,9 %
       
Rahoituksen rahavirta     
Muut maksuvalmiuden muutokset-374,00,00,00,00,0 %
Rahoituksen rahavirta-374,00,00,00,00,0 %
       
Rahavarojen muutos0,0-1 091,4-350,7740,7-67,9 %
RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023   
       
  20192020202120222023
       
Toiminnan rahavirta-350,7-792,10,00,00,0
 Liikeylijäämä (-alijäämä)-353,3-793,10,00,00,0
 Poistot ja arvonalentumiset2,61,00,00,00,0
       
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0
 Investointimenot0,00,00,00,00,0
Toiminnan ja investointien rahavirta-350,7-792,10,00,00,0
       
Rahoituksen rahavirta     
Muut maksuvalmiuden muutokset0,00,00,00,00,0
Rahoituksen rahavirta0,00,00,00,00,0
       
Rahavarojen muutos-350,7-792,10,00,00,0
Tunnusluvut ja mittarit 
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019euroa%
      
Tunnusluvut     
Liikevaihto / henkilötyövuosi, euroa 85 93980 00086 0006 0007,5 %
Aterioita / vuosi, 1000 kpl 7 523,26 731,57 674,6943,114,0 %
Henkilötyövuodet268,1306,6347,841,213,4 %
Toimipisteet, kpl899099910,0 %
Toimitilat, m²12 286,112 268,212 810,9542,74,4 %
      
Mittarit     
Asiakastyytyväisyys4,13,53,70,25,7 %
Koulutus, pv / henkilö2,43,03,00,00,0 %
Sairauslomapäivät / henkilö 17,317,017,00,00,0 %
Työtyytyväisyys  3,03,00,00,0 %