Hyppää pääsisältöön

Toimialan kuvaus

Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki. Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä.

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, niihin liittyvästä yleissuunnittelusta ja kaupunkikuvan suunnittelusta, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnasta yleisiä alueita lukuun ottamatta, paikkatieto- ja maastomittauspalveluista sekä kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä.

Liikenne- ja viheralueiden palvelualue huolehtii katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta sekä seudullisesta joukkoliikenteestä ja jätehuollon viranomaistehtävistä

Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa, kaupungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.

Asiakaspalvelun ja johdon tuen palvelualue huolehtii yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelun sujuvuudesta, kaupunkirakenteen toimialan ja Altek Aluetekniikan keskitetyistä hallinto- ja taloushallintopalveluista sekä toimialan yhteisestä kehittämisestä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Toimintatulot53 215,849 893,459 234,19 340,718,7 %
Toimintamenot50 445,454 290,356 183,11 892,83,5 %
Toimintakate (sitova taso)2 770,4-4 396,93 051,07 447,9-169,4 %

Kaupunkirakenteen toimintakate on 7,5 milj. euroa vuoden 2018 muutettua talousarviota positiivisempi. Suurin yksittäinen tekijä on tuloarviossa mukana oleva Hippoksen alueen tontinmyynti, joka nostaa maanmyyntivoittoennustetta kaiken kaikkiaan 8,3 milj. euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.

2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.

3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.


Liikenne- ja viheralueet

4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).

5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteuma).


Rakentaminen ja ympäristö

6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Teema 3. Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden

  • KymppiR2018-ohjelman mukaisesti Jyväskylän asuntopolitiikkaa toteutetaan aihe- tai aluekohtaisin tarkennuksin. Käynnistetään pilottikokeilujen mukaisia toimenpiteitä mukaan lukien opiskelija-asumisen selvitys ja Asuntoreformikilpailu2018:n voittajaehdotuksen jatkotyö.

Raikas ja kasvava elinvoima

Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa

  • Käynnistämme Kaupunkikeskustan ja Lutakon yhteen kytkemiseen tähtäävän suunnittelun ja jatkamme keskustavisio 2030:n toteutusta. 

Resurssien viisas käyttö

Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen

  • Toteutamme KymppiR-ohjelmaa siten, että uusi kerros- ja rivitalotuotanto sijoittuu pääosin kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.  Hillitsemme katuinfran korjausvelkaa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunkirakenteen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimialan riskikartoitus on päivitetty esimiesseminaarissa 22.8.2018 ja priorisoitu lautakunnassa talousarvion lähetekeskustelun yhteydessä.

Tehdyn riskiarvion perusteella kaupunkirakenteen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

Riski

Hallintakeinot ja toimenpiteet

Poikkeuksellinen sääilmiö

Ajantasainen varautumissuunnitelma, hulevesien hallinta ja laadukas kaava- ja rakennussuunnittelu

Rakennetun infran rapautuminen

Korjausvelan seurantatyökalu ja asiantuntemus erilaisten korjaustoimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä riittävä resurssien ohjaaminen korjausvelan hallintaan.

Suhdanteiden ja asiakaskäyttäytymisen vaihtelu

Toimintaympäristön muutosten seuranta ja ennakointi erityisesti rakentamisen ja joukkoliikenteen käyttäjämäärien suhteen. Pyritään reagoimaan myös henkilöstöresurssilla.

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
1 000 euroa201720182019euroa%
      
Asiakaspalvelu ja johdon tuki243,2182,0203,021,011,5 %
Liikenne- ja viheralueet21 758,823 913,924 727,2813,33,4 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö27 666,922 610,031 050,08 440,037,3 %
Rakentaminen ja ympäristö3 546,93 187,53 253,966,42,1 %
Toimintatulot yhteensä53 215,849 893,459 234,19 340,718,7 %
      
Asiakaspalvelu ja johdon tuki2 924,13 316,03 354,838,81,2 %
Liikenne- ja viheralueet37 266,440 038,341 358,41 320,13,3 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö5 843,85 872,26 254,1381,96,5 %
Rakentaminen ja ympäristö4 411,05 063,85 215,8152,03,0 %
Toimintamenot yhteensä50 445,454 290,356 183,11 892,83,5 %
      
Asiakaspalvelu ja johdon tuki-2 680,9-3 134,0-3 151,8-17,80,6 %
Liikenne- ja viheralueet-15 507,6-16 124,4-16 631,2-506,83,1 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö21 823,116 737,824 795,98 058,148,1 %
Rakentaminen ja ympäristö-864,1-1 876,3-1 961,9-85,64,6 %
Toimintakate yhteensä2 770,4-4 396,93 051,07 447,9-169,4 %

Kaupunkirakenteen toimintakate on 7,5 milj. euroa vuoden 2018 muutettua talousarviota positiivisempi. Tuloarviossa on mukana Hippoksen alueen tontinmyyntiä, joka nostaa maanmyyntivoittoennustetta 8,3 milj. euroa. Maankäyttösopimusmaksuja kertyy n. 0,3 milj. edellisvuotta enemmän. Lisäksi joukkoliikenteen lipputulojen ennustetaan nousevan matkamäärien kasvaessa.

Menoja nostavat mm. joukkoliikenteen reittimuutosten kustannukset, paikallisliikenneterminaalin väliaikainen siirtäminen Vapaudenkadulta Asemakadulle, pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset sekä ratapihaselvityksen käynnistyminen. Lisäkustannuksia aiheutuu myös Rakentajantalon muutosta sekä henkilöstömenojen kasvusta (uudet rekrytoinnit ja palkkojen yleiskorotukset).