Hyppää pääsisältöön

Käyttötalousmenojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden menot kasvavat vuoden 2018 muutetun talousarvion tasosta 2,2 % eli 18,6 miljoonaa euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot kasvavat 11,9 miljoonaa euroa (1,2 %). Liikelaitoksista Työterveys Aalto –liikelaitos sekä Talouskeskus-liikelaitos lakkautetaan vuoden 2018 lopussa, jonka seurauksena kaupungin käyttötalousmenot pienenenevät 13,7 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Vuoden 2019 alusta lukien liikelaitosten toiminta jatkuu yhtiömuotoisena.

Uusien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkkojen yleiskorotukset kasvattavat kaupungin toimintamenoja noin 6,3 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimuksen mukaisen 30 %:n lomarahaleikkauksen päättyminen vuonna 2019 kasvattaa kaupungin menoja lomapalkkavelan jaksotusten myötä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Tammikuussa 2019 henkilöstölle maksettava 2,4 miljoonan suuruinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kirjataan kuluksi jo vuodelle 2018. Kaupungin toimintamenoja on lisätty syksyn 2018 talousarviomuutoksissa kertaerää vastaavalla osuudella. Vuoden 2019 henkilöstömenoihin kertaerällä ei ole enää vaikutusta, jonka vuoksi vuoden 2019 henkilöstömenot laskevat 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 henkilöstömenojen tasosta. Henkilösivulukujen muutokset pienentävät kaupungin menoja yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Suurimmat menon lisäykset kohdistuvat sivistyksen toimialaan ja siellä kasvun ja oppimisen määrärahaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja toiminnan turvaamiseen liittyvät lisätarpeet kasvattavat määrärahan menoja noin 3,6 miljoonalla eurolla. Myös perusopetuksen lisäresurssitarpeet ja muutokset palveluverkossa lisäävät menoja 0,8 miljoonalla eurolla. Uusien avattavien päiväkotien sekä koulujen peruskorjausten ja laajennusten myötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuokramenot kasvavat yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Lisäresurssointi johtuu oppilasmäärän ja päiväkoti-ikäisten lasten määrän kasvusta. Pelkästään perusopetuksessa arvioidaan olevan noin 200 lasta enemmän kuin kuluvana vuonna.

Lukiotoiminnan tukea lisätään 650 000 euroa, jolloin kaupungin tuki Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukiotoimintaan on vuonna 2019 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahassa Keski-Suomen museon peruskorjaus nostaa tilavuokria noin 0,6 miljoonaa euroa.

Perusturvan määrärahassa erikoissairaanhoidon menot laskevat 3,0 miljoona euroa vuoden 2018 talousarvion tasosta. Menot vastaavat siten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviossa olevaa Jyväskylän kaupungin maksuosuutta vuodelle 2019.

Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistetaan henkilöstöresurssia päihde- ja mielenterveystyössä, jonka seurauksen menot lisääntyvät 1,1 miljoonaa euroa. Myös avoterveydenhuollossa, vanhuspalveluissa sekä sosiaalipalveluissa menoja lisätään kussakin noin 1,0 miljoona euroa pääasiassa henkilöstölisäysten ja ostopalvelukustannusten kasvun johdosta. Tietojärjestelmäpäivitykset Office 365 –pilvipalveluihin lisäävät perusturvan määrärahan menoja 1,0 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen määrärahassa joukkoliikenteen reittimuutokset ja paikallisliikenneterminaalin siirto aiheuttavat 0,9 miljoonan euron menojen lisäyksen vuodelle 2019.

Konsernihallinnossa menoja lisää pelastuspalveluiden maksuosuuden nousu 0,5 miljoonalla eurolla vuoden 2018 tasosta. Myös Jyväskylän kaupungin osuus verotuskustannuksista nousee 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Kaupunkikehitysalustojen ja elinkeinohankkeiden menoja lisätään 0,3 miljoonaa euroa ja elinkeinomarkkinointiin ja BusinessJyväskylä–brändin kehittämiseen varataan 0,1 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten osalta käyttötalousmenot kasvavat erityisesti Tilapalvelu –liikelaitoksessa. Tilapalvelu –liikelaitoksen menojen kasvu 2,8 miljoonalla eurolla johtuu pääasiassa uusien koulujen ja päiväkotien vuokra- ja vastikemenoista sekä yläpitokustannuksista.

Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen menot kasvavat 2,2 miljoonalla eurolla. Menojen kasvusta 1,6 miljoonaa euroa on henkilöstömenojen kasvua. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos aloittaa vuoden 2019 alusta monitoimiyksikkötoiminnan Karstulassa ja Laukaassa. Yksiköiden toiminta edellyttää yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäyksen.  

Kylän Kattaus -liikelaitoksen menojen kasvu 2,0 miljoonalla eurolla johtuu sairaalan osastoilla tapahtuvan ruokapalvelutyön siirtymisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaus –liikelaitokselle.  Myös Korpilahden alueen ruokapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen hoidettavaksi 1.8.2018 alkaen.

Käyttötalousmenojen muutos 2018–2019

 

Käyttötaloustulojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden tulot kasvavat vuoden 2018 muutettuun talousarvioon verrattuna on 7,1 miljoonaa euroa eli 5,1 %. Liikelaitokset mukaan lukien tulot kasvavat 2,2 miljoonaa euroa (0,7 %). Työterveys Aalto –liikelaitos sekä Talouskeskus-liikelaitos lakkauttaminen vuoden 2018 lopussa pienentää kaupungin käyttötaloustuloja yhteensä 13,5 miljoonaa euroa.

Hippoksen alueen tontinmyynti nostaa kaupunkirakenteen määrärahan toimintatuloja 8,3 miljoonaa euroa. Tontinvuokratulojen ennustetaan myös kasvavan indeksin noustessa. Joukkoliikenteen reittimuutosten johdosta matkamäärien ennustetaan kasvavan ja joukkoliikenteen tulojen lisääntyvän 0,4 miljoonalla eurolla. Myös maankäyttösopimusmaksut lisäävät kaupunkirakenteen määrärahan tuloja 0,4 miljoonalla eurolla.

Hippos 2020-hankkeessa kaupunki myy osuutensa Hippoksen Kehitys Oy:stä ja saa takaisin suunnittelutyönä yhtiöön sijoittamansa osuuden, 0,8 miljoonaa euroa. Sijoituksen palautus kasvattaa konsernihallinnon määrärahan tuloja vuodelle 2019.

Velkaneuvonnan siirtyminen valtion toiminnaksi 1.1.2019 alkaen vähentää perusturvan määrärahan tuloja 0,3 miljoonaa euroa. Sivistyksen toimialla varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulotavoitteen alentaminen pienentää kasvun ja oppimisen määrärahan tuloja 0,4 miljoonaa euroa. Liikuntapalvelujen tulotavoitetta lisätään vastaavasti 0,4 miljoonalla eurolla.

Tilapalvelu-liikelaitoksen tulojen kasvu 3,2 miljoonaa euroa on seurausta pääasiassa uusien päiväkotien ja koulujen vuokratuloista. Sairaalan osastoruokailun sekä Korpilahden alueen ruokapalvelun siirtyminen Kylän Kattaus –liikelaitokselle kasvattaa liikelaitoksen tuloja 2,7 miljoonaa euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen 2,7 miljoonan euron tulojen kasvusta 0,8 miljoonaa euroa johtuu kuntien pelastustoimen maksuosuuden kasvusta. Ensihoidon osuus tulojen kasvusta on 1,8 miljoonaa euroa.

Käyttötaloustulojen muutos 2018–2019

 

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2018–2019

Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate heikkenee talousarvion mukaan 11,5 miljoonaa euroa eli 1,7 %.  Liikelaitokset mukaan lukien toimintakate on 9,7 miljoonaa euroa eli 1,5 % heikompi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Työterveys Aalto –liikelaitoksen sekä Talouskeskus-liikelaitoksen lakkauttamisen vaikutus kaupungin käyttötalouden nettomenoihin on yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2018–2019

 

Toimialojen keskeiset muutokset palvelualueittain

Toimialojen taloudessa ja toiminnassa tapahtuvat keskeisimmät muutokset löytyvät talousarvion käyttötalousosasta palvelukohtaisista kuvauksista.