Resurssiviisaussitoumus

Jyväskylän kaupunki sitoutui valtuuston päätöksellä (25.5.2015/71) tavoittelemaan jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja ylikulutuksetonta elämää pitkäjänteisesti, viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Jyväskylä liittyi myös kolmen muun suomalaisen edelläkävijäkaupungin kanssa ns. FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkostoon, jotka tekevät yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edellytykset verkostoon sitoutumiselle:
- Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä
- Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut yhdessä verkoston muiden jäsenkuntien kanssa määrittämään keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteet (esimerkiksi vuodelle 2020 ja 2030).

Tavoitteiden edistämiseksi kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan edellytyksiä luoda työpaikkoja, elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointia:
- Kunta huomioi resurssiviisaustavoitteet ja -toimenpiteet osana päätöksentekoa ja johtamista.
- Kunta nimeää työtä koordinoivat yhdyshenkilöt ja tärkeimmistä hallinnonaloista muodostuvan työryhmän.
- Kunta laatii pitkän aikavälin tiekartan ja työkirjan, jotka tarkistetaan ja päivitetään tarvittavin aikavälein suunnitelman mukaisesti.
- Kunta integroi tiekartan kunnan/seudun pitkän aikavälin kehitystä ohjaaviin julkilausumiin, kuten strategiaan.
- Kunta tarkastelee tiekartan toimeenpanoa osana vuosittaista talousarviovalmistelua ja budjetoi valitsemilleen resurssiviisaille lippulaivahankkeille rahoitusta.
- Kunta seuraa työkirjan toimeenpanoa osana vuosittaista raportointia.
- Kunta viestii työn edistymisestä ja eri yhteisöjen osallisuusmahdollisuuksista julkisesti.

Sitoumus tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on myös sitoumus toimia esimerkillisesti kestävän hyvinvoinnin edistämisessä, levittää aktiivisesti tietoa resurssiviisaasta toiminnasta ja sen tuloksista sekä myötävaikuttaa näin myös Suomen asemaan kestävän hyvinvoinnin mallimaana.

Asiasanat: