Biokaasu Keski-Suomessa

Biokaasuliiketoiminta Keski-Suomessa

Alueellinen jäteyhtiö Mustankorkea Oy rakentaa Jyväskylään biokaasulaitoksen. Laitokselle on jo myönnetty TEM:n 2,2 miljoonan euron energiatuki, ja laitos valmistuu syksyllä 2017. Investointituki kattaa myös tukea tankkausaseman perustamiseen Mustankorkealle tai sen läheisyyteen. Laitostoimittajaksi on valittu keskisuomalainen BioGTS Oy. Uusi biokaasulaitos tuottaa vuosittain noin 15 GWh biokaasua (vastaa 1,5 miljoonaa öljylitraa). Määrä vastaisi noin 1300 henkilöauton vuotuista polttoainetarvetta tai noin puolta tai jopa kahta kolmasosaa Jyväskylän paikallisjoukkoliikenteen nykyisestä polttoainekäytöstä.

Metener Oy:llä on suunnitelmia uusien tankkausasemien perustamiseksi jo Laukaan Leppävedellä olemassa olevan biokaasulaitoksen (1,5 GWh/vuosi) lisäksi. Lisäksi Joutsassa on Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitos ja tankkausasema (2 GWh/vuosi).

EcoEnergy SF rakentaa biokaasu- ja ajoneuvopolttoaineen valmistuslaitoksen Äänekoskelle. Hankkeelle on myönnetty TEM:n energiatukea 4,6 miljoonaa euroa. Biokaasulaitos on osa Metsä Fibre Oy:n Äänekosken Biotuotetehdaskokonaisuutta. EcoEnergy SF Oy:n mädätysprosessi hyödyntää sellutehtaan jätevesilietteitä tuottaen biokaasua muun muassa ajoneuvopolttoaineeksi tehtaan ajoneuvokalustolle sekä puunkuljetuskalustolle. Suunnitellun yksikön tuotantovolyymi olisi noin 20 GWh/vuosi. EcoEnergy SF on solminut kaasun käytöstä aiesopimuksen Gasumin kanssa.

Gasum on perustamassa elokuussa 2017 Jyväskylään LNG-aseman palvelemaan raskasta liikennettä, jonka yhteyteen saadaan myös paineistetun kaasun (CNG) tankkauspiste henkilöautoliikenteelle. Gasumin LNG-asema tarjoaa huoltovarmuutta, jos paikallisessa polttoainetuotannossa tai sen kehityksessä tulee häiriöitä. Asemalla on mahdollista jakaa myös paikallista biokaasua esimerkiksi konttikuljetusten avulla.

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti tavoittelemaan jätteettömyyttä ja päästöttömyyttä. Yksi kaupungin strategian kärjistä on myös Resurssien viisas käyttö. Resurssiviisaustiekartan hyväksyessään kaupunki on lupautunut edistämään biokaasun käyttöä – tiekartassa on myös muita elementtejä, jotka vahvistavat kaupungin ja seudun julkisten toimijoiden tukimahdollisuuksia, esimerkiksi julkiset hankinnat. Biokaasun saatavuuden helpottuessa, kaasutuotannon käynnistyessä Mustankorkealla, kaupungin seuraavissa jäteauto-, kuljetus- ja/tai joukkoliikennekilpailutuksissa aiotaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti varmistaa biokaasukäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvu.

Laukaan kunta suunnittelee ekokoulua, jossa osa koulun tarvitsemasta sähköstä ja lämmöstä tuotettaisiin biokaasulla. Tähän linkittyisi myös biokaasun liikennekäyttö – koulukuljetukset voitaisiin hoitaa biokaasuajoneuvoilla.

Keski-Suomen liitto on yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Life IP hankkeessa CIRCWASTE. Keski-Suomen liiton valmistelemassa osiossa painopiste on yhdyskuntajätteiden biofraktion tarkempi hyödyntäminen ja erityisesti biokaasun tuotannon edistäminen.

Keski-Suomen ELY-keskus on sitoutunut vaihtamaan kaikki omat autonsa biokaasuautoiksi. Keski-Suomen kehittämisyhtiöt ovat rakentamassa vahvaa yhteistyötä biotalouden eri yhteistyömallien luomiseksi, tavoitteena biotaloudessa toimivien yritysten yhteistyö kiertotalouden osalta.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) kouluttaa maaseutuyrittäjiä ja samalla kampuksella Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) kouluttaa biotalousalan monipuolisia osaajia. Tämä synergia ja JAMK:lla olemassa oleva energiaosaaminen voitaisiin hyödyntää uusien maaseutuyrittäjien koulutuksessa. JAMK ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat käynnistämässä ely-rahoitteista hanketta, jossa selvitetään maaseudun biokaasutuotannon liiketoimintamalleja.

Biokaasuekosysteemi Keski-Suomeen jo kehitteillä

Keski-Suomella on edellytyksiä luoda kattava ja toimiva biokaasuekosysteemi ja sen kehittämisen malli. Työ on käynnistynyt Sitran pääosin rahoittamana hankkeena virallisesti huhtikuun alussa 2016. Tässä työssä hyödynnetään Keski-Suomen biokaasun monimuotoista tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistetaan biokaasutoimijoiden ekosysteemiä.

Työ pohjautuu aikaisempaan tietopohjaan (esimerkiksi ”Biokaasu Keski-Suomessa 2015”), Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyöhön sekä SITRAn huhtikuussa 2016 julkistamaan selvitykseen ”Biokaasusta kasvavaa liiketoimintaa – liiketoimintaekosysteemien mahdollisuudet”. Työssä konkretisoidaan Sitran selvityksen tavoitteita aluelähtöisesti ja samalla annetaan muille Suomen alueille esimerkkejä biokaasuliiketoiminnan edistämiseksi.

Työn tuloksien levittämisessä hyödynnetään FISU-verkostoa, jossa Jyväskylän kaupunki on aktiivinen toimija. Biokaasuyhdistys ja Biolaitosyhdistys on myös tunnistettu potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi tulosten jalkauttamisessa. Tuloksia esitellään myös SITRAn erikseen nimeämissä tilaisuuksissa.

FT Outi Pakarinen vastaa hankkeen toteutuksesta Keski-Suomen liiton toimijana 1.4.–30.9.2016.

Lisätietoja: projektipäällikkö Outi Pakarinen, outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi