Puusta Pitkälle –hanke

1.6.2017-31.5.2020

Puusta Pitkälle on työllisyyspoliittinen hanke, jota hallinnoi Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut. Hanketta rahoittaa osin Keski-Suomen TE -toimisto.

Hankkeen keskeisenä tehtävänä on bioalan monipuolisten työtehtävien tarjoaminen haas-teellisessa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille kuten pitkäaikaistyöttömille, maahan-muuttajille ja nuorille. Hanke tarjoaa työkokeilu-, palkkatuki-, ja oppisopimuspaikkoja kierrä-tyksen, metsätöiden ja green care –toiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään nosteessa olevaa bioalan työtoimintaa ja yhteistyötä etenkin metsä-työn osalta. Jyväskylän kaupungin kestävän kehityksen toimintaa tuetaan parantamalla toi-mintamallia kaupungin omistaman irtaimiston kierrättämiseen ja kunnostamiseen Salmiran-nan kierrätyskeskuksessa sekä alan järjestöjen kanssa. Yhteistyömallia rakennetaan myös Green Care –keskus Könkkölä ry:n kanssa, jossa keskitytään luontoavusteisen toiminnan edistämiseen ja yrittäjyyskasvatukseen.