Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Muovipakkausten lajittelu terveydenhuollossa, case Palokan hammashoitola

Muovipakkausten lajittelu ja sen järjestäminen työpaikalla saattaa toisinaan olla haastavaa. Sellaiset kysymykset kuin, mitä muovinkeräykseen voi laittaa, millaisia keräysastioita tulee hankkia ja miten ne kannattaa sijoittaa tai miten henkilökunta sitoutetaan muovipakkausten lajitteluun, voivat aiheuttaa päänvaivaa.

Muovipakkausten lajittelu terveydenhuollossa -kokeilussa kartoitettiin, millaista muovipakkausjätettä terveydenhuollossa syntyy, missä sitä syntyy ja miten lajittelu kannattaa järjestää, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta. Kokeilu toteutettiin Palokan hammashoitolassa syksyllä 2021. Hammashoitolan tiloissa ei ennen kokeilun aloittamista ollut lainkaan muovipakkausten keräystä.

Kokeilun lopputuloksena kokeiluprosessi tiivistettiin toimintamalliksi, joka on sovellettavissa minkä tahansa organisaation käyttöön (kuva 1). Toimintamalli sisältää kuusi askelta, joita seuraamalla muovipakkausten (tai minkä tahansa jätteen) lajittelu on helppo järjestää työpaikalla. Kokeilun aikana testattiin myös palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan hahmottaa ja kiteyttää erilaisia prosesseja selkeiksi konsepteiksi, kuten tässä toteutetuksi toimintamalliksi.

Kuva
Toimintamalli ja sen eri vaiheet yksikön muovinlajittelun käynnistämistä varten. Kuva 2loops

Kuva 1. Kokeilu tiivistettiin toimintamalliksi, jota voi hyödyntää organisaation jätehuollon suunnittelussa. Kuva 2loops

Kuusi askelta muovipakkausten lajitteluun

1. Kartoita
Kokeilu aloitettiin kartoittamalla Palokan hammashoitolan sen hetkinen jätteiden lajittelun tilanne henkilöstölle tehdyn kyselyn ja hammashoitolan tiloihin tehdyn tutustumiskäynnin avulla. Kyselyn perusteella henkilökunta toivoi nykyistä selkeämpää lajitteluohjeistusta, lajittelun helppoutta sekä keräysastioita muovipakkauksille. 

Hammashoitolan tiloissa tehdyssä alkukartoituksessa kävi ilmi, että eniten muovipakkausjätettä syntyi taukohuoneissa sekä varastoissa, joissa puretaan saapuvat tavarat. Hoitohuoneissa sen sijaan syntyi enimmäkseen sekajätettä. Taukohuoneiden muovipakkausjäte oli pääasiassa elintarvikepakkauksia, kuten einesrasioita ja leipäpusseja. Varastoissa syntyvä muovijäte oli pakkausjätettä, kuten kuplamuovia, muovipusseja, styroksia ja muovirasioita. Taukohuoneissa ja varastoissa oli lajitteluastiat muille jätteille paitsi muovipakkauksille, mutta niiden merkinnät olivat kuitenkin puutteelliset tai niitä ei ollut lainkaan. 

2. Hanki
Kokeilussa hankittiin lajitteluastiat muovipakkauksille taukohuoneisiin ja varastoihin. Lisäksi kiinteistömanageri huolehti muovinkeräysastian kiinteistön jätekatokseen. 

3. Ohjeista
Lajitteluohjeistusta ja jäteastioiden merkintöjä selkiytettiin kaikkien jätejakeiden osalta sekä taukohuoneissa että varastoissa. Muovipakkausten osalta tehtiin erillinen ohjeistus. Tiloihin toimitettiin kattavat lajitteluohjeet, jotka kiinnitettiin näkyvälle paikalle. Lisäksi lajitteluastiat merkittiin selkeästi. Lajitteluohjeistuksissa hyödynnettiin Mustankorkean jätesymboleja niiden tunnistettavuuden vuoksi. Symbolien käyttöön saatiin lupa Mustankorkealta.

Kuva
Jätteiden lajittelupiste Palokan hammashoitolassa. Kuva 2loops

Kuva 2. Tilojen lajitteluohjeistuksia selkiytettiin kaikkien jätejakeiden osalta. Kuvat 2loops
 

4. Tiedota
Kokeilun suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana työryhmä, johon kuului useita hammashoidon henkilökunnan jäseniä. Heidän kauttaan tieto kokeilun aloituksesta kulki myös muulle henkilöstölle. Lisäksi kokeilusta tiedotettiin hammashoitolan henkilökuntaa sähköpostitse ja pitämällä lajitteluneuvontaa taukohuoneessa.

5. Vastuuta 
Työryhmän jäsenet huolehtivat kokeilun sujumisesta, kuten henkilökunnan ohjeistamisesta sekä lajitteluastioiden tyhjentämisestä kokeilujaksolla. 

6. Seuraa
Muovipakkausten lajittelua ja sen onnistumista seurattiin henkilökunnan toimesta. Kokeilun päätteeksi henkilökunnalta kysyttiin palautetta kokeilusta. Lisäksi kokeilun onnistumista kartoitettiin nopealla kyselyllä, joka toteutettiin kokeilun alussa ja lopussa. Näin saatiin tietää henkilökunnan mielipide lajittelun toimivuudesta ennen kokeilua ja sen jälkeen.
 

Kokeilun onnistuminen

Muovipakkausten lajittelun järjestäminen hammashoidon yksikössä onnistui hyvin. Henkilökunta oli motivoitunutta ja yksikössä lajiteltiin jo aiemmin kaikki muut jätteet paitsi muovipakkaukset. Lajitteluohjeistuksen ja astiamerkintöjen selkiyttäminen helpotti lajittelua, ja ne olivat henkilöstön mielestä onnistuneet (kuva 3). Myös muovipakkausten lajitteluun oltiin tyytyväisiä. 

Kuva
Muovikokeilusta saatu palaute hymiöiden avulla. Kuva 2loops

Kuva 3. Henkilökunnalle tehtiin palautekysely ennen kokeilua ja sen jälkeen. Tyytyväisyys etenkin lajitteluohjeistukseen ja astiamerkintöihin kasvoi kokeilun aikana. Myös muovipakkausten lajittelu koettiin helpommaksi. Kuva: 2loops/JAPA ry


Kokeilu toteutettiin yhteistyössä muotoilutoimisto 2loopsin kanssa.
Teksti: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n koordinaattori Paula Wilkman