Suoraan sisältöön

Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Ahmio, Heli 1998. Jyväskylän grafiikan paja. Kehittyminen valtakunnalliseksi grafiikan keskukseksi 1978–1988. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Esposito Yussif, Giovanna 2012. Report on peer-led voluntary initiatives in Finnish museums. Reviewed cases: Kulttuuriluotsi and Kultu. Valtion taidemuseo, Kulttuuria kaikille -palvelu.

Heikkilä, Päivi 2002. Informalistinen taidegrafiikka. Vapaamuotoisuus Suomen taidegraafikoiden kokoelman teoksissa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Häkkinen, Tiina 2013. Ootko maisemissa? Pro gradu -tutkielma 2013. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus.

Kaarniemi, Anu ja Tervekari, Maria 2001. Taidemuseot peruskoulun kuvataiteen opetuksessa. Tutkimus taidemuseopedagogisesta toiminnasta Jyväskylässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Kaukua, Lotta 2014. Kulttuuriluotsit merkityksellisen toiminnan mahdollistajina. Kulttuuripalveluiden hyödyntäminen toimintaterapiassa. Opinnäyte. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Toimintaterapian koulutusohjelma.

Laine, Henna-Rosa, 2017. Antti Niemisen taiteen teemat ja tyyli 1960 - 1970-lukujen kollaasigrafiikassa. Taidehistorian kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Laitaharju, Maija 2012.”Ihan jäi hyvä mieli pitkäksi aikaa”. Kulttuurisesta ryhmätoiminnasta hyvinvointia ikääntyville. Sosiaalialan opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Lehtinen, Outi 2003. Museo elämysten ja oppimisen paikkana. Erityisryhmät museossa. Opinnäytetyö. Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ja opetusala, Kulttuurin ja nuorisotyön koulutusyksikkö, Nuorison ja kulttuurin koulutusohjelma.

Leskinen, Katri 2012. Poikkitaideaula - Tila oleiluun ja toimintaan Jyväskylän taidemuseossa. Projektisuunnitelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Manerus, Milka 2009. Kulttuuriluotsit. Matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma.

Määttä, Piia 2012. Rajoja rikkomassa? Jyväskylän taidemuseon kulttuuriluotsien toteuttaman Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn motivaatiot. Museologian metodiseminaari. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos.

Partanen, Jukka 1985. Jyväskylän kaupungin taidehankinnat ennen vuotta 1977. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Ratinen, Helena 2001. Kehon vuoro. Pohdintaa museosta ja tanssista oppimisympäristönä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Rauhala, Hilkka 2017. Taide, kieli ja kotoutuminen. Keskusteleva kuvan tarkastelu aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimisen tukena. Kulttuuriympäristön tutkimus/taidekasvatuksen maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Rautio, Tuula 2012. Poikkitaideaula – tila oleiluun ja toimintaan. Selvitys uuden palvelumallin muotoilusta osana yleisötyötä Jyväskylän taidemuseossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Suutari, Elina 2012. Palvelutarjooman kehittäminen taidemuseo-organisaatiossa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus Jyväskylän taidemuseon lisäpalvelujen markkinoinnista. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu.

Takatalo, Lauri 2017. Keskusteleva kuvan tarkastelu ennakkoluuloja purkamassa. Maahan muuttaneiden käsitykset suomalaisuudesta. Opinnäytetyö. Humanistinen korkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

Taskinen, Heidi 2004. Valokuvatriennaali Lumo 2001 kulttuurituotantona. Työryhmän toiminta projektinhallinnan näkökulmasta. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 1990. Taidetta kaikille – taidetta kaikkialle. Aluetaidemuseotoiminnan tausta, lähtökohdat ja tavoitteiden toteutuminen. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 2009. Kohti oppivaa organisaatiota. Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja käynnistäminen. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Virtanen, Jussi 2012. Jyväskylän taidemuseon & Poikkitaideaulan markkinointisuunnitelma. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yang, Jing 2015. Benefit-oriented Socially Engaged Art. Two Cases of Social Work Experiment. Jyväskylä studies in humanities 242. University of Jyväskylä. (Taidehistorian väitöskirja, jossa toisena tutkimuskohteena on kulttuuriluotsitoiminta).

Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
Tietoa sivustosta

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi