Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Mielenterveys- ja päihdepalvelut > Mielenpolut > Toimeentulo

Toimeentulo

Elämiseen on mahdollista saadataloudellista tukea. Kelan tukimuotoja ovat mm. työttömyysturva, sairauspäiväraha sekä asumiseen liittyvät tuet. Kela voi myöntää tukea myös opiskeluun ja kuntoutukseen.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta. Myönteisen tai kielteisen päätöksen jälkeen voi tarvittaessa hakea vielä täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta.

Sairastaminen ja kuntoutus

Julkisen terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on vuosittainen maksukatto (vuonna 2010 maksukatto oli 633 euroa). Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut, ja kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton täytyttyä avohoidon palvelut saa pääsääntöisesti maksutta. Maksukaton täyttymistä on seurattava itse ja maksukuitit säilytettävä. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Terveydenhuollon maksukatto

Kukkiva syreeniKorvaus yksityisestä sairaanhoidosta
Kela maksaa korvausta yksityislääkärin palkkioista, hoidosta tai tutkimuksista. Korvauksen saa usein jo vastaanotolla suorakorvauksena esittämällä Kela-korttia. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia Kela ei korvaa.

Lääkekorvaukset
Kela korvaa tarpeellisia lääkekustannuksia. Voit saada korvausta lääkkeistä, jotka lääkäri on määrännyt sairautesi hoitoon. Yleensä korvauksen saa suorakorvauksena apteekissa Kela-korttia näyttämällä.

Jos lääkekustannuksesi ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden, saat Kelasta ilmoituksen oikeudesta lisäkorvaukseen. Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä.

Matkakorvaukset
Voit saada korvausta matkoista sairaanhoitoon ja lääkärin määräämään tutkimukseen sekä kuntoutukseen. Kela korvaa yleensä matkan lähimpään julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksikköön, lääkäriin tai hoitolaitokseen pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Oman auton käyttökustannuksiksi lasketaan 0,20 euroa kilometriltä. Kelan kuntoutuksen matka korvataan siihen laitokseen, jossa (Kelan) kuntoutus pidetään.

Matkoista maksetaan omavastuuosuus. Kelasta voi saada korvausta omavastuun ylittävältä osalta. Matkakorvausta haetaan Kelan matkakorvaushakemuksella. Kela seuraa omavastuun karttumista vuoden aikana. Jos vuotuinen maksukatto täyttyy, korvaa Kela ylimenevät matkakustannukset kokonaan.

Jos joudut yöpymään matkallasi tutkimuksen, hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada Kelalta yöpymisrahaa. Kuitit yöpymisestä tulee liittää matkakorvaushakemukseen.

Saattajan matkakuluja korvataan, jos hoitohenkilökunta katsoo saattajan osallistumisen hoitoon tarpeelliseksi.

Sairauspäiväraha
Kela maksaa sairauspäivärahaa korvauksena sairausajan ansionmenetyksestä. Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16 - 67-vuotias ja sairautesi takia työkyvytön. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivän ajalta eli noin vuoden. Enimmäisajan jälkeen voit saada sairauspäivärahaa uudelleen saman sairauden vuoksi vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan.

Sairauspäivärahan suuruus määräytyy yleensä verotuksessa todettujen tulojen mukaan. Voit saada vähimmäispäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon, eli olet ollut työkyvyttömyyttäsi edeltävien kolmen kuukauden aikana ansiotyössä. Jos työssäoloehto ei toteudu, voit saada sairauspäivärahaa vasta, kun työkyvyttömyytesi on kestänyt yhtäjaksoisesti 55 päivää.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, eli olet ollut sairauslomalla etkä ole tervehtynyt, Kela selvittää tarvittaessa olisiko kuntoutuksesta apua sairauteesi. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutusmahdollisuuksista, sekä eläkkeen tai muun korvauksen hakemisesta.

Jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, eikä työkykysi ole parantunut, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena.

Jos et sairauslomasi jälkeen pysty heti palaamaan töihin, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Näin voit saada työttömyystukea toimeentulosi turvaamiseksi.

Kuntoutusraha
Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Kuntoutuksen tavoittee-na tulee olla työelämässä pysyminen, työelämään pääseminen tai palaaminen. Voit saada Kelasta kuntoutusrahaa, jos olet 16 - 67-vuotias etkä kuntoutuksen vuoksi pysty tekemään työtä. Sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä yleensä omavastuuajan jälkeen. Jos saat kuntoutuksen ajan palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajallesi. Kuntoutusrahaa maksetaan jälkikäteen kuntoutuksen toteuduttua.

Kuntoutuskustannuksia varten on tietyin ehdoin mahdollista saada kuntoutusrahan lisäksi Kelasta ylläpitokorvausta. Lisäksi kuntoutusrahan päättymisen jälkeen on mahdollista saada Kelan kuntoutusavustusta.

Osasairauspäiväraha ja osa-aikatyö
Osasairauspäivärahalla tuetaan työkyvyttömän 16 - 67-vuotiaan työntekijän työssä pysymistä tai työhön paluuta. Saadaksesi osasairauspäivärahaa sinun tulee olla kokoaikaisessa työsuhteessa, johon palaat osa-aikaisesti. Kun työkyvyttömyytesi on kestänyt sairauspäivärahan omavastuuajan, voit työskennellä osa-aikaisesti ja saada osasairauspäivärahaa. Osasairauspäiväraha voidaan myöntää myös välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Osasairauspäivärahaa maksetaan 72 arkipäivän eli noin kolmen kuukauden ajalta. Sitä ei makseta alle kahden viikon ajalta. Enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahat viimeiseltä kahdelta vuodelta. Enimmäisajan täytyttyä voit saada osasairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen sijaan määräaikaisen kuntoutustuen, kun kuntoutusmahdollisuuksiasi selvitetään tai olet kuntoutuksessa. Kuntoutustuen edellytyksenä on, että sinulle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä valmistellaan. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä. Muutoin sinua koskevat samat vaatimukset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa.

Kuntoutustuki vastaa määrältään normaalia työkyvyttömyyseläkettä.

Määräaikaiseen kuntoutustukeen voit hakea jatkoa toimittamalla Kelaan uuden lääkärinlausunnon, joka voi olla B-lausunto, erillinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma, E-lausunto tai epikriisi.


Kela

Kelan palvelunumero sairastamiseen
liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
puh. 020 692 204

Kelan palvelunumero kuntoukseen
liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
puh. 020 692 205

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta