Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi piirtää ja värittää puuväreillä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustuksilla luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluja edistävälle toiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali-, terveys-, vanhus- tai vammaispalveluihin.

Jyväskylän kaupungin strategian toteuttamiseksi avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, ennen kaikkea vanhusten ja vammaisten kohdalla. Lisäksi tuetaan erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa. Pääperiaate hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat perustoimintaa vahvasti tukevia ja edistäviä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset ovat pääsääntöisesti toiminta-avustuksia eli ns. yleisavustuksia ja niiden myöntämisestä päättää viranhaltija.

Toiminta-alue ja ala-kategoriat:

 • Vanhuspalvelut
 • Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 • Terveyspalvelut
 • Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustusten hakuohjeet

Hakuaikaa on tammi-maaliskuu. Haluaika alkaa tammikuun 7. päivä ja päättyy maaliskuun 29. päivä klo 15.00.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Timmi avustusjärjestelmään tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Yleiset periaatteet

 • Hakijan kotikaupunki on Jyväskylä.
 • Avustuksia haetaan sähköisesti käytössä olevalla sähköisellä järjestelmällä
 • Hakuaika on 7.1.-31.3.2022 klo 15 mennessä
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Jos toiminnan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, voidaan päätös perustellusta syystä tehdä ennen hakuajan päättymistä. Siinä tapauksessa edellisen toimintakauden toimintakertomus tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentteineen voidaan toimittaa jälkikäteen, kuitenkin viimeistään maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15.00 mennessä.
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä.
 • Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita tai avustusten myöntämisen yleisiä periaatteita.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä:

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttökohde
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion sekä
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin

Avustuksia ei myönnetä

 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Jos hakemuksen tekeminen on toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä ja avustuspäätös on perustellusta syystä tehty ennen hakuajan päättymistä, eikä avustuksen saaja ole hakemuksen yhteydessä toimittanut edellisen toimintakauden toimintakertomusta, maksetaan avustus kahdessa erässä. Tässä tapauksessa ensimmäinen erä maksetaan päätöksen saatua lainvoiman ja toinen, kun toimintakertomus tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentteineen on toimitettu.

Ilmoita yleisötapahtumat tapahtumakalenterissa

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtuma- ja harrastekalenteriin (tapahtumat[at]jkl.fi). Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

Viranhaltijoiden oikeudet myöntää avustuksia

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2021/112 avustusten myöntämisen periaatteet ja viranhaltijoiden oikeudet avustusten myöntämiseen.

Palvelujohtaja päättää avustuksen myöntämisestä käyttösuunnitelman rajoissa, kun haettava avustus on korkeintaan 10 000 euroa.

Toimialajohtaja päättää avustuksen myöntämisestä käyttösuunnitelman rajoissa, kun haettava avustus on yli 10 000 euroa.

Päätöksestä ilmoittaminen ja avustuksen maksaminen

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Avustuksen käytön raportointi

Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä. Selvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuksen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Avustusneuvonta

Palvelualueiden yhteyshenkilöt

 • ikääntyneiden palvelut: Maarit Raappana, p. 050 311 9005
 • perheiden ennaltaehkäisevät palvelut: Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245
 • terveyspalvelut: Hanna Vihavainen, p. 050 520 9868
 • sosiaalipalvelut: Päivi Junnilainen, p. 040 533 5729