Lapsiperheiden kotipalvelu

Meihin voit olla yhteydessä:

 • puhelimitse maanantaista torstaihin klo 8.00-14.00
 • puhelin 014 266 3501
 • sähköisesti Hyvis-palvelun kautta.

Jos numero on varattu, voit jättää soittopyynnön. Nauhoite kertoo, miten soittopyyntö jätetään. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä kolmen arkipäivän kuluessa. Soittopyynnön voi jättää vain takaisinsoittojärjestelmän kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoitoa tai välttämätöntä kodinhoitoapua perheen kotiin.Tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, jotka tarvitsevat apua lastenhoitoon tai välttämättömään kodinhoitoon. Kodinhoitoa tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa. Välttämätön kodinhoito voi olla esimerkiksi imurointia, ruuan laittoa tai pyykinpesua. Jyväskylässä kotipalvelua järjestetään pieneltä osin kaupungin omana toimintana, pääosin palvelu ostetaan palvelusetelillä yksityisiltä yrittäjiltä.

Lapsiperheiden kotipalvelun esite (pdf)

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

 • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
 • vanhemman väsymys tai uupumus
 • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
 • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Kotipalvelua ei myönnetä:

 • Pelkkään lastenhoitoon, kun lapsi on päivähoitoikäinen; päivähoito on ensisijainen palvelu.
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon
 • Vanhempien terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja lastenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen lastenhoitopalvelujen avulla.

Lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohjeet (pdf)

Miten kotipalvelua haetaan?

Kotipalvelua haetaan soittamalla palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella. Kotipalvelua voi hakea myös sähköisen Hyvis -palvelun lomakkeella. Perheelle tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

Näistä asioista on hyvä kertoa palveluohjaajalle:

Arvioidessaan perheen avun tarvetta, palvelutarvetta ja suunnitellessaan palvelua, palveluohjaaja keskustelee asiakkaan kanssa muun muassa seuraavista asioista:

Perheen tilanne: Lasten iät. Ovatko vanhemmat kotona vai työelämässä? Oleelliset lasten ja vanhempien terveyteen ja vointiin liittyvät seikat. Jakautuuko vastuu arjesta tasapuolisesti perheessä? Muut perheen tilanteeseen liittyvät erityiset asiat.

Kotipalvelun hakemisen syy:  Mitä kuormittavia seikkoja perheenne tilanteeseen liittyy tällä hetkellä? Oletteko saaneet apua muiden palveluiden kautta?

Perheen omat tukiverkostot:  Mitä verkostoja perheellä itsellään on (esimerkiksi isovanhemmat, muut sukulaiset tai aikuiset) ? Missä määrin heistä on apua?

Kotipalvelun sisältö ja määrä: Millaista apua toivotte saavanne kotipalvelun kautta (lastenhoito, kodinhoito, ruuanlaitto)? Millaisia kotipalvelun tuntimääriä arvioitte perheenne tarvitsevan (esimerkiksi kuinka monta tuntia/viikko)?

Perheen tulot: Kotipalvelun maksua määriteltäessä tarkastellaan minkä suuruiset perheen yhteiset bruttotulot ovat ja mistä tuloista ne koostuvat

Muut erityiset asiat: Onko lapsillanne erityistarpeita, jotka työntekijän olisi syytä ottaa huomioon? Vaikuttavatko perheenne aikataulut kotipalvelun käyntiaikojen suunnitteluun?

Jos perheellenne myönnetään kotipalvelua palvelusetelillä, näitä samoja asioita on hyvä käydä läpi yksityisen kotipalveluyrityksen kanssa palvelua tilatessa.

Tilapäinen tai säännöllinen kotipalvelu

Kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisesti annettuna palveluna.

Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla.

Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Säännöllisen kotipalvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kotikäynnillä. Säännöllistä kotipalvelua perhe voi saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Palveluohjaajalla on tarpeen mukaan mahdollisuus käyttää harkintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.