Sijaisperheelle järjestettävä tuki

Lapsen sijoittanut kunta on vastuussa perhehoitajalle annettavan tuen järjestämisestä lapsen sijoituksen aikana. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on usein myös perhehoitajan tuesta vastaava työntekijä. Tuesta sovitaan ennen sijoituksen alkamista allekirjoitettavassa toimeksiantosopimuksessa ja lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Perhehoitajan tukea voivat olla esimerkiksi mentorointi, työnohjaus, perhetyö ja lapsen hoidon järjestäminen perhehoitajan vapaiden ajaksi.

Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö perhehoitajan tukena

Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö koordinoi ja järjestää perhehoitajille sijoituksen aikana tukea
•    heti sijoituksen alussa tapahtuvaa mentorointia
•    hiljattain perhehoitajina aloittaneille suunnattuja intensiivisen tuen ryhmiä
•    pitkäkestoista työnohjausta.

Lisäksi sijaishuoltoyksikkö järjestää vuosittain kaikille perhehoitajilleen yhteiset täydennyskoulutuspäivät.

 

Perhehoitajan vapaan järjestäminen

Perhehoitaja on oikeutettu kahteen vapaapäivään kuukaudessa. Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta huolehtii myös perhehoidon sijaisen eli sijaishoitajan valmentamisesta, työnohjauksesta sekä koulutuksesta.

Sijaishoitaja perhehoidon tukena

Perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana sijaishoitajana voi toimia henkilö, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset. Sijaishoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva.

Toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa tekee kunta. Sopimus voidaan solmia 25 vuotta täyttäneen henkilön kanssa, joka ikänsä puolesta voi ottaa vastuun perhehoidossa olevien lasten sijaishoidosta. Sijaishoitajan sopivuutta arvioidaan hoidettavan lapsen kannalta.

Sijaishoitajille kuuluu samanlainen sosiaaliturva kuin perhehoitajille. Kunta tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään mm. palkkiot, mahdolliset kulukorvaukset ja sijaishoitajuuden kesto. Sijaishoitaja voi olla sijaisperheessä useita päiviä, sillä häntä ei sido työaikalain määräykset.

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö valmentaa sijaishoitajia kuntien tarpeen mukaan. Jos olet jo valmennuksen saanut sijaisvanhempi, sinun ei tarvitse osallistua koulutukseen.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi sijaishoitajana toimimisesta Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikköön.

 

Perhehoitajien pienryhmät

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistänyt perhehoitajien pienryhmien toimintaa eri puolilla Keski-Suomea. Pienryhmätoiminta vahvistaa alueellisten perhehoitajien verkostoitumista.

Lisätietoa voi kysyä Keski-Suomen sijaisvanhempien yhdistykseltä

Perhehoidosta maksetaan korvausta

Ennen lapsen siirtymistä perhehoitoon sijoittava kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimukseen kirjataan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet sekä rahallisiin korvauksiin ja perhehoitajan tukeen liittyviä tietoja.

Hoitopalkkio

Sijoittava kunta maksaa sijaisvanhemmille tehtävästä hoitopalkkiota sekä kulu- ja käynnistämiskorvausta. Hoitopalkkion määrää voidaan korottaa lapsen hoidettavuuden perusteella.

Kulukorvaus

Kulukorvausta maksetaan sijoitetun lapsen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia varten. Tällaisia kustannuksia ovat ravinto, asuminen, tavanomaiset harrastukset ja harrastusvälineet, henkilökohtaiset tarpeet, tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset ja muut tavanomaiset menot. Kulukorvaus kattaa myös sijoitetulle lapselle annettavat ikätasoiset käyttövarat.

Erityisistä kuluista, kuten lomanvietosta ja erityisestä harrastuksesta, on mahdollista neuvotella erikseen.

Käynnistämiskorvaus

Sijoittava kunta voi maksaa perhehoitajalle käynnistämiskorvausta perhehoidon aloittamisesta aiheutuviin tarpeellisiin kuluihin, kuten lapsen huonekalujen hankintaan tai kodin pieniin muutostöihin.

Vähimmäismäärät

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perhehoidon palkkioiden määrät 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

  • hoitopalkkion vähimmäismäärä 799,84 €
  • kulukorvauksen vähimmäismäärä 420,09 €
  • käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 2983,40 €.

Lapsen sijoittava kunta voi maksaa palkkiota ja kulukorvausta vähimmäismäärää suurempana tai erityisestä syystä myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)