Sopimukset ja korvaukset

Perhehoidon toimeksiantosopimukseen pohjautuvat palkkiot ja kulukorvaukset

Sijoittava kunta ja perhehoitaja sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet toimeksiantosopimuksessa, joka tulee tehdä ennen sijoitettavan lapsen siirtymistä perhehoitoon. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulu- ja käynnistämiskorvauksesta sekä muista perhehoidossa olevalle henkilölle ja perhehoitajalle järjestettävistä tukitoimista.

Hoitopalkkio

Perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta hoitopalkkiota. Hoitopalkkion tulee vastata sijoitettavan lapsen hoidettavuutta. Kunnat voivat maksaa myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita lapsen hoidollisuudesta johtuen. Erityisestä syystä voidaan sopia hoitopalkkio maksettavaksi myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Kulukorvaus

Perhehoitajalle maksetaan kulukorvaus perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan lapsen tai nuoren ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, tavanomaisista harrastusvälineistä, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Lisäksi kulukorvaus sisältää lastensuojelulain (417/2007) nojalla perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä mainitun lain nojalla annettavat käyttövarat. Kunnat voivat maksaa kulukorvausta myös vähimmäismäärää suurempana tai erityisestä syystä myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Muut kustannukset, kuten lomanvietosta tai erityisestä harrastuksesta johtuvat kerta- tai jatkuvaluontoiset kulut voidaan korvata erillisen sopimuksen mukaisesti ja nen neuvotellaan erikseen.

Käynnistämiskorvaus

Perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvausta perhehoidon käynnistämisestä aiheutuviin tarpeellisiin kuluihin, kuten huonekaluihin tai kodin pieniin muutostöihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain perhehoidon palkkioiden ja korvausten vähimmäismäärät.