Perhehoitajalle annettava tuki

Lapsen sijoittanut kunta vastaa perhehoitajalle annettavasta tuesta lapsen sijoituksen aikana. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on usein myös perhehoitajan tuesta vastaava työntekijä. Hän järjestää toimeksiantosopimuksessa ja lapsen asiakassuunnitelmassa sovittuja tukipalveluja niin lapselle kuin perhehoitajalle/sijaisperheelle. Perhehoitajien tukimuotoja ovat mm. mentorointi, työnohjaus ja perhetyö.

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö koordinoi ja järjestää useita sijaishuollon ja perhehoidon tukipalveluita. Sijaisperheitä tuetaan valmennuksen ja sijoituksen jälkeen mentoroinnin, intensiivisen tuen ryhmien ja ryhmätyönohjauksen kokonaisuudella. Perhehoitajien lapsille, sijoitetuille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan samanaikaisesti vertaistukitoimintaa.

Perhehoitajille järjestetään vuosittain Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön organisoimat täydennyskoulutuspäivät.

Perhehoidon kehittämistyön tuloksena on rakennettu Keski-Suomen Perhehoidon Tukipilarit -malli, joka tarjoaa kuntien sijaishuollon sosiaalityölle mahdollisuuden tarjota perhehoidon tukipalveluja suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti. (Tukipilarit -mallin kaavio, pdf)

Perhehoidon mentorointi

Mentorointia tarjotaan uudelle sijaisperheelle heti sijoituksen alkuvaiheessa. Mentoroijana toimii kokenut ja koulutettu sijaisvanhempi, joka antaa asiantintija-apua aloittelevalle tai haasteellisessa tilanteessa olevalle toiselle sijaisvanhemmalle. Mentoroinnista tehdään kirjallinen sopimus, joka laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän, mentorin ja sijaisvanhemman kanssa.

Perhehoidon alkuvaiheen intensiivinen tuki

Uudet perhehoitajat ohjataan ryhmämuotoiseen intensiivisen tuen ryhmään, kun sijoituksesta on kulunut noin puoli vuotta. Tapaamisten teemoina ovat kiintymäsuhteen muodostumisen vahvistaminen, sijoituksen vaikutukset perhedynamiikkaan, yhteistyön edistäminen sosiaalityöntekijöiden ja lasten vanhempien ja läheisten kanssa sekä vertaistuen ja työnohjauksen piiriin saattaminen.

Sijaisperheen lapsille ja sijoitetuille lapsille järjestetään lastenhoitoryhmä ja toiminnallisempi sijaissisaruusryhmä. Lasten ryhmät toteutetaan samanaikaisesti vanhempien ryhmän kanssa.

Työnohjaus

Sijaisperheet, jotka ovat osallistuneet intensiivisen tuen (INTU-) ryhmiin, ohjataan pitkäkestoiseen työnohjausryhmään. Sijaisperheille järjestetään sijaishuoltoyksikön organisoimana yksilö-, perhe- tai ryhmäohjausta.

Perhehoitajan vapaan järjestäminen

Perhehoitajalain mukaan perhehoitajille tulee mahdollistaa vapaata 2 pv/kk. Perhehoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tulee vastata myös perhehoidon sijaiselle eli sijaishoitajalle annettavasta tarvittavasta valmennuksesta, työnohjauksesta sekä koulutuksesta.

Perhehoitajien pienryhmät

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistänyt perhehoitajien pienryhmien toimintaa eri puolilla Keski-Suomea. Pienryhmätoiminnalla pyritään vahvistamaan alueellisten perhehoitajien verkostoitumista. Lisätietoa voi kysyä Keski-Suomen sijaisvanhempien yhdistyksestä.