Perhehoito sijaisperheessä

Lastensuojelun perhehoito sijaisperheessä

Kunta on velvollinen tukemaan erilaisin tukitoimin lapsia ja heidän vanhempiaan silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. Jos tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia, lapsi voidaan sijoittaa avohuollollisesti tai huostaanotettuna kodin ulkopuolelle perhe- tai laitoshoitoon. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Perhehoito on aina ensisijainen vaihtoehto sijoitusta valmisteltaessa.

Sijoitusten taustalla ovat yleensä vanhempien päihde-, mielenterveys- ja kasvatusongelmat. Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle perheenomainen, hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava tasapainoinen ja turvallinen kasvuympäristö. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Perhehoitajan tehtävä on tukea yhteydenpitoa.

Perhehoitoa järjestetään sijaisperheissä ja perhehoitoa antavia vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi. Sijaisvanhemmuus edellyttää ennakkovalmennusta (Pride- valmennus). Perhehoitoa toteutetaan perheen ja kunnan välisellä toimeksiantosopimuksella. Sijaisperheille maksetaan tehtävästä hoitopalkkiota ja kulukorvausta.

Sijaisperhe voi hoitaa pääsääntöisesti neljää sijoitettua lasta, omat alle kouluikäiset lapset ja erityistä hoitoa vaativat henkilöt mukaan lukien. Hoidettavien määrä voi olla kuitenkin enintään kuusi, mikäli hoidosta ja kasvatuksesta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista toisella tulee olla soveltuva ammatillinen sosiaali- tai terveysalan koulutus ja riittävä kokemus tehtävään.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaiseen perhehoitoon voidaan sijoittaa alle 18-vuotiaita lapsia. Usein pitkäaikaisesti sijoitettu lapsi tai nuori on huostaanotettu. Huostaanotto on voimassa aina toistaiseksi. Huostaanoton ja sijoituksen tarpeen jatkumista arvioidaan sijoituksen aikana. Pitkäaikaista perhehoitoa antavalta sijaisperheeltä edellytetään valmiutta sitoutua pitkäaikaisesti lapseen, tarjoten jopa elinikäiset ihmissuhteet.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa toteutetaan avohuollon tukitoimena tai kiireellisenä sijoituksena. Lyhytaikaista perhehoitoa antavalta sijaisperheeltä edellytetään kykyä toimia kriisitilanteissa, valmiutta sitoutua lyhyeksi ajaksi lapseen ja kohdata lapsen tunteita ja reaktioita sekä kykyä luopua hänestä sijoituksen päätyttyä. Sijaisperheet käyvät Pride- valmennuksen lisäksi lyhytaikaiseen perhehoitoon perehdyttävän lisävalmennuksen.

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö järjestää lyhytaikaista perhehoitoa Keski-Suomen kuntien lastensuojelun tarpeisiin. Mattilan perhetukikoti järjestää pienten lasten lyhytaikaista perhehoitoa jyväskyläläisille lapsille.

Nuorten perhehoito

Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto myös nuorille, ja heille pyritään löytämään lyhyt- tai pitkäaikaisia sijaisperheitä. Nuorten perhehoitajaksi ryhtyvät henkilöt käyvät Pride-valmennuskurssin lisäksi lisävalmennuksen tehtävään.

Sukulaissijaisvanhemmuus

Lastensuojelulain mukaan ennen lapsen sijaishuoltopaikan valintaa on selvitettävä lapsen sukulaisten tai muun läheisverkostoon kuuluvan henkilön mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai olla sijoituksen tukena. Sukulaissijaisperheiden halukkuutta ja valmiuksia tehtävään kartoitetaan henkilökohtaisin tapaamisin. Sijoituksen jälkeen heille järjestetään yksilö- tai ryhmämuotoista valmennusta.