Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset pelaavat tabletilla ja puhelimella lattialla. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Pääsisältö

Nepsy eli neuropsykiatriset vaikeudet tarkoittavat tarkkaavuuden vaikeuksia (ADHD), autismikirjon häiriötä ja Touretten oireyhtymää.

ADHD pitää sisällään usein käytetyn termin ADD. Autismikirjo sisältää mm. Aspergerin oireyhtymän ja lapsuusiän autismin.

ADHD:n ydinoireet ovat

 • tarkkaamattomuus
 • ylivilkkaus
 • impulsiivisuus

Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti, ja ne haittaavat arjen toimintaa.

Neuropsykiatriset vaikeudet -videot on tehty vuonna 2021 Nepsy-hanke TARMO:ssa. Nepsy-hanke TARMO on Opetus- ja kulttuuriministeriön kehitystoimi, joka keskittyy tarpeenmukaiseen ja oikea-aikaiseen tukeen neuropsykiatrisissa (nepsy) kysymyksissä. TARMO-hankkeen toiminta vahvistaa mm. koulun henkilökunnan nepsy-osaamista ja yhteistyötä.

Neuropsykiatriset vaikeudet: ADHD -video

KSSHP:n Lastenpsykiatrian poliklinikan osastonylilääkäri Riitta Näkki kertoo ADHD:sta.


Autismikirjon häiriön ydinoireet ilmenevät

 • poikkeavuuksina vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa
 • rajoittuneina, toistuvina ja joustamattomina käytösmalleina tai kiinnostuksen kohteina

Oireiden kirjo on moninainen, yksilöllinen ja vaikeusasteeltaan vaihteleva.

Neuropsykiatriset vaikeudet: Autismikirjo (Asperger) -video

KSSHP:n lastenpsykiatrian poliklinikan osastonylilääkäri Riitta Näkki kertoo autismikirjosta.


Touretten oireyhtymä kuuluu nykimishäiriöihin eli tic-häiriöihin. Nykimishäiriöissä ilmenee erilaisia tahdosta riippumattomia lihasten nykimisiä kuten

 • silmäniskeminen
 • kulmakarvojen kohotus
 • nenän kohottaminen
 • suupielten nykiminen
 • olan kohautus
 • raajojen koukistaminen

Neuropsykiatriset vaikeudet: Touretten oireyhtymä -video

KSSHP:n Lastenpsykiatrian poliklinikan osastonylilääkäri Riitta Näkki kertoo Touretten oireyhtymästä.


Nepsy-vaikeuksiin saattaa liittyä myös käytöshäiriötä, ahdistusta, masennusta tai muita psykiatrisia vaikeuksia.

Nepsy-vaikeuksilla on usein voimakas vaikutus toisten ihmisten kanssa toimimiseen. Ne saattavat näyttäytyä hyvinkin eri tavoin eri ympäristöissä.

Oireiden vaikeusaste vaihtelee, minkä vuoksi tarvittavat tukitoimet vaihtelevat. 

Lapsen tai nuoren lisäksi myös lähiaikuiset tarvitsevat tukea esim. kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Miten neuropsykiatriset vaikeudet voivat näkyä arjessa?

Aikuiset kuvailevat lapsen käytöstä:

”Maija on niin omapäinen. Hän haluaa määrätä sekä aikuisia että muita lapsia. Hän ei jaksa istua kuin hetken paikallaan ja keskittyminen yhteen asiaan on todella vaikeaa. Kun hänelle puhuu, hän ei kuuntele ja ohjeet menevät ohi korvien.”

”Meidän Ville ei jaksa ponnistella. Hän ei häiritse muita, mutta hommat eivät vaan etene. Koulusta tulee todella paljon tehtäviä, koska hän ei saa tunnilla niitä tehtyä.”

”Kalle häiritsee tunnilla, ja hän ei istu paikallaan. Kun aikuinen yrittää komentaa, Kalle saa raivareita ja hänet poistetaan tunnilta. Joskus koulusta on soitettu meidät vanhemmat hakemaan Kalle kesken päivän kotiin.”

”Onnilla ei ole ryhmässä kavereita. Hän vaeltelee ja vaihtaa leikistä toiseen. Hän määräilee ja haluaa leikin menevän niin kuin hän itse tahtoo. Toisinaan hän leikkii omaa leikkiään niin, että ei suostu lopettamaan ja lähtemään ulos."

Mitä tehdä, kun huoli nepsy-vaikeuksista herää?

Ota huoli puheeksi ja etsi tietoa. Kerro huolestasi läheisillesi, lastenneuvolan tai koulun terveydenhoitajalle, opettajalle tai oppilas/opiskelijahuollon työntekijälle.

Perhekompassin ja Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa -sivuille on koottu tietoa Jyväskylän ja Keski-Suomen palveluista.

Ohjausta, neuvontaa ja arjen tukea on tarjolla

Varhaiskasvatuksen ja koulun tarjoama kolmiportainen tuki on rakennettu lapsen ja nuoren kehityksen ja oppimisen tueksi.

Koulun tukitoimet -video

KYS:n Lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi kertoo, kuinka koulun tukitoimilla voidaan tukea lasta, jolla on neuropsykiatrinen häiriö.

Tukea ja neuvontaa voi saada useista eri kunnan palveluista lapsen tai nuoren iästä riippuen

Perheneuvola, nuorisovastaanotto, pikkulapsipsykologit ja toimintaterapeutit tarjoavat myös erilaisia ryhmiä lapsille, nuorille ja kodin aikuisille.

Lapsen ja nuoren neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät usein myös kodin arjessa ja kuormittavat voimavaroja.

Kotiin on saatavilla apua

Jyväskylän kaupungin soveltavan liikunnan ryhmistä voi hakea vahvistusta lapsen liikunnallisten taitojen kehitykseen ja ryhmässä toimimisen taitoihin.

Arviointi mietitään yksilöllisesti

Arvioinnin ja diagnoosin tarve mietitään jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla yksilöllisesti. 

Arviointia suunniteltaessa on tärkeä kuunnella lapsen tai nuoren ja aikuisten kuvausta arjen haasteista, heidän kysymyksiään ja kokemustaan tuen tarpeista.

Arviointi on tarpeen, jotta lapsi tai nuori saa tietoa ja ymmärtää, mitä hänellä oleva neuropsykiatrinen vaikeus tarkoittaa, ja mihin arjen asioihin se vaikuttaa. Tämän lisäksi hänelle on tärkeä osoittaa hänen vahvuutensa ja opettaa keinoja, joilla hän voi itse tilannettaan helpottaa.

Arvioinnin kautta myös aikuiset voivat ymmärtää lapsen tai nuoren tilannetta paremmin. Näin he voivat kohdentaa tarvittavia tukitoimia yksilöllisemmin. 

Nepsy-kysymyksissä arvioivia tahoja on useita, ja palveluissa on erikoistuttu erilaisiin kysymyksiin. Lapsen ikä omalta osaltaan määrittää arvioivia tahoja.

Arvioivia tahoja ovat:

Alasivuilta löytyvissä kaavioissa on esitetty eri tahot, joista voi saada apua arviointiin.

Lääkärin tekemä diagnoosi tarvitaan, jos arvioidaan että lapsen tai nuoren olisi mahdollista saada Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta:

Hoito ja kuntoutus osana neuropsykiatrisia tukitoimia

Lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus pohjautuvat yksilöllisesti tehtyyn arviointiin.

Arjen kuntoutustoimet kotona ja varhaiskasvatuksessa tai koulussa ovat ensiarvoisen tärkeitä. On tärkeä miettiä, mitä kodin aikuiset ja varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökunta voivat tehdä tilanteen helpottamiseksi. Aikuisten tulee auttaa myös lasta ja nuorta pohtimaan, mitä hän itse voi tehdä, jotta tilanne helpottuu.

Lisäksi on tärkeä selvittää, mitä lapsi tai nuori ja aikuiset kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa tarvitsevat, jotta heillä on mahdollista tukea lapsen ja nuoren kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Rinnalle tarvitaankin usein myös muita tahoja arvioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavaa hoitoa ja kuntoutusta.

Lapsen ikä vaikuttaa sopivan hoitotahon valintaan. Alasivuilla olevissa kaavioissa on esitetty eri tahot, joista voi saada apua hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi.

Mistä lisätietoa neuropsykiatrisiin vaikeuksiin?

Käypähoitosuositus: ADHD
ADHD-liitto
Autismiliitto ry
Aivoliitto

Tietoa ja tukivinkkejä

ADHD tutuksi
ADHD tietoa
Neuropsykiatriset vaikeudet Tampereen kaupungin sivuilla

Asiasanat:  
lapsi
nuori
lapsiperhe
apu
tuki
nepsy
tarkkaavaisuus
keskittyminen
asperger