Vammaisten asuminen

Lisätietoja asumisesta saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen tarpeidensa mukaisia asumispalveluita. Asumisvaihtoehtoa valittaessa huomioidaan henkilön arjessaan tarvitsema apu, hoito ja ohjaus.

Kehitysvammaisten asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa.

Asumispalvelujen tavoitteena on osallisuutta tukeva mahdollisimman itsenäinen elämä.

Asukas maksaa itse asumisesta koituvat normaalit menot.

Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumisen palvelut kehitysvammalain perusteella.

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Palveluasumista järjestetään pääasiallisesti palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Jyväskylän kaupunki tuottaa itse kehitysvammaisten asumispalveluja, vaikeavammaisten palvelut ostetaan yksityisiltä palvelutuottajilta.

Tukiasuminen

  • Tuetussa asumisessa henkilö tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai tukiasunnossa.
  • Henkilö asuu pääsääntöisesti omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa).
  • Tavoitteena on omaa osallisuutta tukeva mahdollisimman itsenäinen elämä.

Ohjattu asuminen

  • Ohjatussa asumisessa ohjaajien tuki ja valmennus mahdollistaa asiakkaan itsenäisen elämän taitojen ja muiden itsenäisen elämän edellytysten harjoittelun ja kehittämisen.
  • Ohjatun asumisen palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat melko omatoimisia jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, mutta tarvitsevat arjen toiminnoissa ohjaajan tukea, neuvoja ja apua päivittäin.
  • Ohjauksen tarve ei ole ympärivuorokautista.

Autettu asuminen

  • Autetun asumisen ryhmäkodit on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa, ohjausta ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.
  • Autetun asumisen tuen tarkoituksena on järjestää virikkeellistä toimintaa ja mielekästä sisältöä arkeen.
  • Ryhmäkodin yhteisissä oleskelutiloissa mahdollistetaan yhteisöllinen toiminta muiden asukkaiden kanssa.

Tilapäinen asuminen

Lyhytaikaisen hoidon avulla tuetaan lapsuudenkodissa vakituisesti asuvan vammaisen henkilön läheisten jaksamista, mahdollistetaan omaishoidon vapaiden toteutuminen ja valmennetaan henkilöä itsenäistymään ja harjoittelemaan asumisen taitoja.

 

 

Lisätietoja asumisesta saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.