Vammaisten asuminen

Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden yksiköissä vierailut sallittu hallitusti ulkotiloissa

Ulkopuolisten vierailut kielletään vammaispalveluiden asumisyksiköiden sisätiloissa toistaiseksi, mutta omaisten tapaamisia voidaan järjestää kevään ja kesän aikana hallitusti ulkoilmassa. Tapaamiset järjestetään ennakkoon sovittuna ajankohtana, suojavälit huomioiden, hengityssuojaimia käyttäen sekä tiukkoja hygieniamääräyksiä noudattaen. 

Asukkaiden kotivierailujen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. 

Lisätietoja asumisesta
antavat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät.

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua. Palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla. Palveluasumista järjestetään myös palvelutaloissa, vaikeavammaisten asumispalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat.

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen tarpeidensa mukaisia asumispalveluita. Asumisvaihtoehtoa valittaessa huomioidaan henkilön arjessaan tarvitsema apu, hoito ja ohjaus. Kehitysvammaisten asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa. Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumisen palvelut kehitysvammalain perusteella. Jyväskylän kaupunki tuottaa itse kehitysvammaisten asumispalveluja ja asumispalveluja järjestetään myös asumisen tuen palvelusetelillä sekä ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta.

Tukiasuminen

  • Tuetussa asumisessa henkilö tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai tukiasunnossa.
  • Henkilö asuu pääsääntöisesti omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa).
  • Tavoitteena on omaa osallisuutta tukeva mahdollisimman itsenäinen elämä.

Ohjattu asuminen

  • Ohjatussa asumisessa ohjaajien tuki ja valmennus mahdollistaa asiakkaan itsenäisen elämän taitojen ja muiden itsenäisen elämän edellytysten harjoittelun ja kehittämisen.
  • Ohjatun asumisen palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat melko omatoimisia jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, mutta tarvitsevat arjen toiminnoissa ohjaajan tukea, neuvoja ja apua päivittäin.
  • Ohjauksen tarve ei ole ympärivuorokautista.

Autettu asuminen

  • Autetun asumisen ryhmäkodit on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa, ohjausta ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.
  • Autetun asumisen tuen tarkoituksena on järjestää virikkeellistä toimintaa ja mielekästä sisältöä arkeen.
  • Ryhmäkodin yhteisissä oleskelutiloissa mahdollistetaan yhteisöllinen toiminta muiden asukkaiden kanssa.

Tilapäinen asuminen

Lyhytaikaisen hoidon avulla tuetaan lapsuudenkodissa vakituisesti asuvan vammaisen henkilön läheisten jaksamista, mahdollistetaan omaishoidon vapaiden toteutuminen ja valmennetaan henkilöä itsenäistymään ja harjoittelemaan asumisen taitoja.

Lisätietoja asumisesta
antavat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät.