Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi ja aikuinen leikkivät lelutalolla. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
Pääsisältö

Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoitoa tai välttämätöntä kodinhoitoapua perheen kotiin. Tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, jotka tarvitsevat apua lastenhoitoon tai välttämättömään kodinhoitoon. Kodinhoitoa tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa. Välttämätön kodinhoito voi olla esimerkiksi imurointia, ruuan laittoa tai pyykinpesua.

Jyväskylässä kotipalvelua järjestetään pieneltä osin kaupungin omana toimintana, pääosin palvelu ostetaan palvelusetelillä yksityisiltä yrittäjiltä.

Lapsiperheiden kotipalvelun esite (pdf)

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

 • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
 • vanhemman väsymys tai uupumus
 • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
 • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Kotipalvelua ei myönnetä:

 • Pelkkään lastenhoitoon, kun lapsi on päivähoitoikäinen; päivähoito on ensisijainen palvelu.
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon
 • Vanhempien terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja lastenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien lastenhoitopalvelujen avulla.
   
 • Palse.fi: Itse maksettavat palvelut asiakkaille

Miten kotipalvelua haetaan?

Kotipalvelua haetaan soittamalla palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella. Kotipalvelua voi hakea myös verkossa Omapalvelun kautta. Lisäksi arviota voidaan tehdä kotikäynneillä. Perheelle tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

 • puhelimitse maanantaista torstaihin klo 8-14 p. 014 266 3501
 • verkossa Omapalvelun kautta - palveluun tunnistaudutaan ja kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Näistä asioista on hyvä kertoa palveluohjaajalle:

Arvioidessaan perheen avun tarvetta, palvelutarvetta ja suunnitellessaan palvelua, palveluohjaaja keskustelee asiakkaan kanssa muun muassa seuraavista asioista:

Perheen tilanne: Lasten iät. Ovatko vanhemmat kotona vai työelämässä? Oleelliset lasten ja vanhempien terveyteen ja vointiin liittyvät seikat. Jakautuuko vastuu arjesta tasapuolisesti perheessä? Muut perheen tilanteeseen liittyvät erityiset asiat.

Kotipalvelun hakemisen syy:  Mitä kuormittavia seikkoja perheenne tilanteeseen liittyy tällä hetkellä? Oletteko saaneet apua muiden palveluiden kautta?

Perheen omat tukiverkostot:  Mitä verkostoja perheellä itsellään on (esimerkiksi isovanhemmat, muut sukulaiset tai aikuiset) ? Missä määrin heistä on apua?

Kotipalvelun sisältö ja määrä: Millaista apua toivotte saavanne kotipalvelun kautta (lastenhoito, kodinhoito, ruuanlaitto)? Millaisia kotipalvelun tuntimääriä arvioitte perheenne tarvitsevan (esimerkiksi kuinka monta tuntia/viikko)?

Perheen tulot: Kotipalvelun maksua määriteltäessä tarkastellaan minkä suuruiset perheen yhteiset bruttotulot ovat ja mistä tuloista ne koostuvat

Muut erityiset asiat: Onko lapsillanne erityistarpeita, jotka työntekijän olisi syytä ottaa huomioon? Vaikuttavatko perheenne aikataulut kotipalvelun käyntiaikojen suunnitteluun?

Jos perheellenne myönnetään kotipalvelua palvelusetelillä, näitä samoja asioita on hyvä käydä läpi yksityisen kotipalveluyrityksen kanssa palvelua tilatessa.

Kotipalvelun sisältö

Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista tilapäisiin tarpeisiin tarkoitettua perheen arjen tukemista. Kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti. Kotipalvelua myönnetään keskimäärin 2-4 tuntia viikossa. Palvelun aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta tai ohjata muiden palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että perhe tulee autetuksi palvelun avulla, voimaantuu ja selviää itsenäisesti.

Joskus perheellä on välttämätön tuen tarve pitkäkestoisempaan kotipalveluun. Myös silloin on kyse määräaikaisesta, vähintään kolmen kuukauden välein arvioitavasta tuen tarpeesta. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Työskentelystä laaditaan tavoitteellinen suunnitelma yhdessä perheen ja muiden perheen kanssa toimivien tahojen kanssa. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin.

Edellä kuvattujen rajausten mukainen kotipalvelu ei aina riitä kaikkien perheiden kohdalla. Tuolloin on mahdollista käyttää harkintaa kotipalvelun tarpeen arvioinnissa.

Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaiden kotona. Palveluntuottajalla on käytössään asiakkaan osoittamat työvälineet ja tarvikkeet.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.

Meihin voit olla yhteydessä

 • puhelimitse maanantaista torstaihin klo 8-14 p. 014 266 3501. 

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Nauhoite kertoo, miten soittopyyntö jätetään. Soittopyyntöön vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.

 • Kotipalveluhakemuksen voit jättää myös verkossa Omapalvelun kautta - palveluun tunnistaudutaan ja kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun omavalvontasuunnitelma (pdf)

Asiasanat:  
lapsiperhe
kotipalvelu
varhainen tuki
perhetyö