Omaishoito

Hakeminen ja yhteystiedot

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hakemus liitteineen toimitetaan omaishoidontuesta vastaaville työntekijöille.

Aikuisten omaishoidontuki

 • Ydinkeskusta-Mattilanpelto-Keljonkangas-Kypärämäki-Keltinmäki
  Anne Venäläinen, p. 014 266 3778, 050 300 2090
 • Halssila-Kuokkala-Jyskä-Vaajakoski-Leppälahti-Oravasaari
  Sanna Kanniainen, p. 014 266 3779, 040 594 6710
 • Lohikoski-Palokka-Taulumäki-Kortepohja-Viitaniemi-Mannila-Mäki-Matti
  Päivi Viitala, p. 014 266 3635, 050 516 6182, paivi.h.viitala[at]jkl.fi
 • Säynätsalo-Korpilahti-Kuohu-Vesanka-Tikkakoski-Puuppola- Huhtasuo
  Sirkka Seppänen, p. 014 266 3944, 040 354 3269

Kehitysvammaisten ja alle 18-vuotiaiden omaishoidontuki

 • Jaana Pekkola, p. 014 266 3914

Omaishoidontuki

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön tuella.

Omaishoidontuki koostuu hoidettavalle annettavista omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä  muista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Myöntämisperusteet vahvistaa Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta.

Myöntämisperusteita

 • Hoidon tarve on vähintään sellaista, että hoidettava tarvitsee hoitoa, huolenpitoa sekä valvontaa päivittäin henkilökohtaisissa toimissa. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.
 • Lasten ja nuorten omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja vaikeasti vammaiset ja pitkäaikaissairaat, joiden hoito terveeseen samanikäiseen lapseen tai nuoreen verrattuna on erittäin vaativaa ja sitovaa.

Omaishoitaja on täysi-ikäinen elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta omaishoitajaksi soveltuva. 

Omaishoidontuki on verotettavaa tuloa ja siitä kertyy alle 68-vuotiaalle eläkettä. Hakijan tulot eivät vaikuta tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin. 

Omaolo Jyväskylä- arvio oikeudesta omaishoidontukeen

Jyväskylässä otetaan käyttöön valtakunnallisen Omaolopalvelun palveluarvio omaishoitotilanteesta. Voit arvioida oletko oikeutettu omaishoidontukeen. Saat myös lisätietoa tilanteesi tueksi.

Omaolopalvelut ovat terveyden ja hyvinvoinnin sähköisiä palveluita ja ne liitetään osaksi Kanta-palveluita. Omaolo-palveluun tulee kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Palvelun jatkokehittämistä varten toivomme asiakaspalautetta.  Voit antaa palautteen arvion täyttämisen jälkeen palaute-painikkeen kautta Omaolo-sivun oikeassa ylälaidassa.

Omaolopalvelu

Omaishoito perustuu sopimukseen

Omaishoidontuesta tehdään kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

Sopimuksesta ilmenee

 • hoitopalkkion määrä
 • hoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin
 • sopimuksen kestoaika
 • hoidon keskeytyksen vaikutus tuen maksamiseen

Omaishoitajalla oikeus vapaapäiviin

Omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden lakisääteiseen vapaaseen sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on hoitovastuussa vähintään puolet kuukaudesta. Vapaa tulee pitää sen kalenterivuoden aikana, jona oikeus vapaaseen on syntynyt.

Omaishoidettavan hoito voidaan järjestää hoitajan lakisääteisen vapaan aikana muun muassa

 • perhehoito
 • lyhytaikaishoidon yksikkö (Akseli ja Elina, kehitysvammaisten asumisyksiköt)
 • lyhytaikaisen palveluasuminen palveluseteli
 • kotilomitus: omaishoidon lähihoitaja tai perhehoitaja
 • sijaishoitosopimus

Kun vapaa toteutetaan sijaishoitosopimuksella, solmitaan kunnan ja sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimus.

Omaishoidon tuen palveluseteli

Omaishoidontuen palveluseteliä myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja se kohdennetaan eniten tukea tarvitseville. Omaishoidontuen palvelusetelillä järjestetään kotiin annettavaa lomitusta ja hoitoapua.

Asiakas voi halutessaan vaihtaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan omaishoidontuen palveluseteliin. Tästä ei peritä asiakasmaksua.

Omaishoidontuen palvelusetelin arvo määräytyy hoitopalkkioluokan mukaan seuraavasti

 •  1. hoitopalkkioluokka: 200 euroa/kk
 •  2. ja 3. hoitopalkkioluokka: 300 euroa/kk

Omaishoidon tuen palveluseteli voidaan myöntää myös osana omaishoitajalle maksettavaa hoitopalkkiota. Tällöin hoitopalkkiosta vähennetään puolet setelin arvosta.

Omaishoidon tuen palveluseteliä voidaan myöntää korkeintaan 500 euron arvosta kuukaudessa.

Omaishoidon lähihoitajat

Osana omaishoidontukea Jyväskylän kaupungin omaishoidossa on kodeissa työskenteleviä lähihoitajia, jotka mahdollistavat omaishoitajille lyhytaikaisen vapaan sekä tukevat hoitotyötä. Käynnit voidaan myöntää maksuttomana lakisääteisiin vapaisiin tai palveluna osana omaishoidontukea.

Omaishoitajalle järjestettävä valmennus ja koulutus

Jyväskylän kaupunki järjestää uusille omaishoitajille valmennusta omaishoitotyöhön. Valmennuksella tuetaan omaishoitajuutta sekä kehitetään henkilön valmiuksia toimia omaishoitajana. Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi omaishoitajan asemaan ja hyvinvointiin sekä Jyväskylän kaupungin ja omaishoitajan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Valmennus järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen omaishoitajat ry:n  kanssa.  

Omaishoitajalle järjestettävä hyvinvointi ja terveystarkastus

Jyväskylän kaupunki tarjoaa kaikille omaishoitosopimuksen tehneille mahdollisuuden maksuttomaan oman terveysaseman sairaanhoitajan toteuttamaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.  Omaishoitaja voi itse hakeutua terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä suoraan omalle terveysasemalleen. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.

Virkistys- ja koulutustapahtumat

Jyväskylän kaupunki järjestää yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa vuosittain koulutusta ja erilaisia virkistystapahtumia omaishoitajille ja hoidettaville. Lisätietoa tapahtumista palveluohjaajilta.