Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Asiakasmaksuhuojennuksen uudet tulorajat puolittavat useamman perheen Jälkkäri-maksut  

10.08.2021
Jyväskylässä koululaisten aamu- ja iltapäivä Jälkkäri on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden toimintamaksuun voi hakea maksun puolittamista, kun perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja.

Asiasanat:  
jälkkäri
asiakasmaksu
maksualennus
tuloraja
koululainen
Kuva
Ryhmä lapsia luokassa ja yksi tyttö katsoo kameraan

Liikuntapääkaupunki perusopetuksessa

Jyväskylässä lasten ja nuorten liikkumista edistetään koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla. Liikuntasuositusten mukaisesti perusopetusikäisen tulisi liikkua 1-2 tuntia päivässä. Liikunnalliset välitunnit, toiminnalliset oppitunnit ja koulujen kerhotoiminta tarjoavat mahdollisuuksia ja kannustavat kokeilemaan erilaisia liikkumisen muotoja varsinaisten liikuntatuntien lisäksi. Koulumatkojen kulkemiseen jalan tai polkupyörällä kannustetaan.

koululainen
perusopetus
liikunta
harrastus
oppilasurheilu
Liikkuva koulu
toiminnallisuus
oppiminen
oppitunti
liikuntapääkaupunki
Kuva
tyttöjä liikuntatunnilla juoksemaan lähtemässä

Oppilasmäärät kouluittain

Tilastointipäivät ovat 20.9. ja 20.1., jonka jälkeen oppilasmäärät päivitetään.

POR=perusopetusryhmä

 

lapsi
koululainen
oppilas
lukumäärä
perusopetus
opetusryhmä
Kuva
Ryhmä koululaisia

Opiskelu englanniksi tai ruotsiksi

Jyväskylässä on mahdollista suorittaa peruskoulu myös englannin tai ruotsin kielillä. 

Englanninkielistä opetusta antavat 1-6. –luokkalaisille Kortepohjan koulu ja 7.-9. –luokkalaisille Viitaniemen koulu. Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa voi opiskella myös englantipainotteisesti (ns.CLIL-opetus), jolloin osa oppiaineiden sisällöistä opetetaan englanniksi. Tämä opetus on tarkoitettu suomenkielisille lapsille.

opiskelu
kieli
opetussuunnitelma
oppilas
koululainen
koulu
Kuva
Poika ja tyttö istuvat pöydän ääressä

Oman äidinkielen opetus

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat hankkineet kielitaidon ulkomailla asuessaan, järjestetään oman äidinkielen opetusta. Opetusryhmä syntyy, mikäli opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen kielet, romanikieli) ryhmän minimikoko on kaksi oppilasta.

opetus
opetussuunnitelma
oppiminen
koulu
koululainen
äidinkieli
Kuva
Kaksi tyttöä istuvat vierekkäin

Murrosikäinen

Murrosikä on nopeaa kasvun ja muutoksen aikaa, jolloin lapsi muuttuu biologisen, sosiaali-sen sekä tunne-elämän ja järjen kehityksen myötä pikkuhiljaa aikuiseksi. Murrosiän myllerrys ja kehossa tapahtuvat muutokset voivat saada lapsen ymmälleen. Samanikäisten lasten suuret kehityserot sekä lapsen oma kamppailu lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa voivat hämmentää lasta.

koululainen
murrosikä
kouluterveydenhuolto
Kuva
Oppilaita pöydän ympärillä

Koulutulokas

Koulun alkaminen on merkityksellinen vaihe lapsen elämässä. Elämänpiiri laajenee ja lapselle tulevat tärkeäksi koulutoverit ja opettaja. Lapsi myös kehittyy huomattavasti fyysisesti ja henkisesti sekä harjoittelee itsenäistymistä.

Vanhempien merkitys lapsen kasvun ja kehityksen tukijana muuttaa muotoaan. Tärkeää on, että vanhemmat ovat kiinnostuneita ja tietoisia lapsen päivän kulusta. Vanhemman tulee asettaa selkeät ja turvalliset rajat lapselle. Selvät säännöt tuovat lapselle turvallisuuden ja välittämisen tuntua.

koululainen
koulunsa aloittava
kouluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut

Oppilas- ja opiskelijahuolto tukee lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja oppimista ja sitä toteutetaan kouluilla ja oppilaitoksissa yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. Oppilas- ja opiskelijahuolto on opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja sitä toteuttavat kaikki oppilaitoksen työntekijät, opettajat, koulupsykologit ja –kuraattorit, kouluterveydenhoitajat ja –lääkärit.

oppiminen
tuki
kuraattori
koulupsykologi
oppilas
koululainen
koulu
Kuva
Kolme lasta istuu käsikädessä, kasvot eivät näy

Sairaalaopetus

Jyväskylässä sairaalaopetusta annetaan Kukkulan koulussa.

Kukkulan koulun tukijaksot

Kukkulan koulussa (sairaalaopetus) on tarjolla tukijaksopaikkoja 1.-9.-luokkalaisille oppilaille. Tukijaksopaikkaa haetaan, jos oppilaalla on laaja-alaisia koulunkäyntivaikeuksia, joihin oman koulun tehostettu -, erityinen - ja oppilashuollollinen tuki ei ole ollut riittävää. Lisäksi oppilas on erikoissairaanhoidon avohoidossa.

oppiminen
oppilas
sairaala
koulu
koululainen
opetussuunnitelma
Kuva
Lapsi tabletilla pelaamassa

Yksilöllisen opetuksen pienryhmät (YPR)

Yksilöllisen opetuksen pienryhmissä opiskelee koululaisia, joilla on kehitysvammaisuudesta johtuvia laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, kommunikoinnin, sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden ilmaisun haasteita. 

lapsi
oppiminen
tuki
opetussuunnitelma
oppilas
koulu
koululainen
Kuva
Poika asettelee kuvia taululle

Perusopetuksen alueelliset pienryhmät

Oppilaan tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä. Jos kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen keinoin, oppilas tarvitsee erityistä tukea. Erityistä tukea voidaan antaa monin eri tavoin:yleisopetuksessa, koulun pienryhmässä tai alueellisessa erityisen tuen pienryhmässä. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä luokanopettajan, aineenopettajan, erityisopettajan ja oppilaan huoltajien kanssa.

oppilas
oppiminen
koulu
koululainen
yksilöllisyys
opetussuunnitelma
Kuva
tabletissa sovellus auki ja lapsen käsi käyttää

Joustava koulun alku

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on luoda esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen mahdollisimman joustavaksi lapsen kasvua ja oppimista tukevalla tavalla.  Esi- ja alkuopettajien sekä erityisopettajien yhteistyö mahdollistaa yksilöllisten opinpolkujen jatkumon rakentumisen. Esiopetusryhmien ja 1.-2-luokkien oppilaiden välinen suunnitelmallinen yhteistyö pitää sisällään joustavia ryhmittelyjä, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja erilaista toiminnallista yhdessä oppimista.

oppilas
oppiminen
yksilöllisyys
opetussuunnitelma
koululainen
Kuva
Poika asettelee kuvia taululle

Lasten ja nuorten osallisuus

Lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan itseään koskevien palvelujen, oppimisympäristöjen ja toiminnan toteuttamiseen kaikissa ikävaiheissa. He myös osallistuvat ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvointiin sekä saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäsenenä. Toimintaympäristö ja siellä oleva yhteisö kannustaa vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo uusia toimintatapoja ja -rakenteita.

lapsi
koululainen
nuori
osallistuminen
vaikuttaminen
nuorisovaltuusto
lastenparlamentti
Kuva
Lapsen käsi tablettietokoneella

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja on olennainen osa koulun henkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja opetuksen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

koulu
koti
koululainen
huoltaja
yhteistyö

Koulujen kerhotoiminta

Jyväskylän kouluissa 1.-9.-vuosiluokkien oppilaille on tarjolla maksuttomia kerhoja. Kerhot kokoontuvat yleensä koulupäivän jälkeen. Lisäksi tarjolla on liikunnallisia, pitempiä välitunteja koulupäivän aikana sekä pienille koululaisille suunnattua virikkeellistä aamutoimintaa. Kerhotoimintaa järjestävät perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- tai nuorisopalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset. 

kerho
koululainen
iltapäivä
musiikki
liikunta
leikki
toiminta
ohjaus
Kuva
Lapset soittavat kitaroilla

Koulumatkat

Koulukuljetuksen perusteena on matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Jyväskylässä asuvan oppilaan koulumatka korvataan vain opetuksen järjestäjän osoittamaan ensisijaiseen kouluun. Mikäli oppilas opiskelee musiikki- tai urheiluluokalla tai englannin/ruotsinkielisessä opetuksessa, korvataan hänelle matkat kilometrirajojen mukaisesti.

koulu
koululainen
koulumatka
Kuva
Oppilaita pyöräilykypärät päässä polkupyörien kanssa / Hanna-Kaisa Hämäläinen

Arviointi perusopetuksessa

Jyväskylässä arviointikulttuuriin kuuluvat

opetussuunnitelma
oppiminen
arviointi
oppilas
koulu
koululainen
osaaminen

Perusopetus Jyväskylässä

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta on mahdollista aloittaa koulu myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 1 - 9 luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

koulu
koululainen
oppilas
oppiminen
opetussuunnitelma
Kuva
Kolme oppilasta istuu lattialla tutkien koodaustehtävää

Englanninkieliseen opetukseen

Jyväskylässä on mahdollista opiskella englannin kielellä sekä peruskoulussa että lukiossa. Englanninkielistä opetusta annetaan 1. -6. -luokkalaisille Kortepohjan koulussa ja 7.- 9. -luokkalaisille Viitaniemen koulussa. Opetuskielenä käytetään englantia, mutta taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa oppilaat voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen.

koululainen
oppilas
opetussuunnitelma
oppiminen
englanti
Kuva
Silmälasipäinen poika opiskelee

Musiikkiluokalle

Jyväskylässä oppilailla on mahdollisuus hakea tehostettuun musiikin opetukseen 4.-9. -luokille. Musiikkia opiskellaan kahdesta neljään tuntia viikossa. Musiikkiluokkaopetusta annetaan 4.- 6. -luokilla Kypärämäen koulussa ja 7. -9. -luokilla Kilpisen yhtenäiskoulussa. Musiikkiluokkaopetukseen haetaan erillisellä haulla.

koululainen
oppilas
oppiminen
musiikki
opetussuunnitelma
Kuva
Viisi tyttöä soittaa ja laulaa rivissä

7. luokalle

Seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä haulla 20.1.- 3.2.2022. Kuudesluokkalaisten huoltajat viikolla 3 Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä. Yläkoulujen rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja tieto oppilasvalinnoista lähetetään perheille 10.3.2022.

koululainen
oppilas
oppiminen
yläkoulu
nuoriso
Kuva
Kaksi poikaa tutkii kirjaa