Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kaupunginjohtajan katsaus 2018

Talous on kaikilla mittareilla tasapainossa

Jyväskylän kaupungin vuosikate toteutui muutettua talousarviota parempana ja oli poistojen suuruinen. Vuosi oli ylijäämäinen ja lainojen määrä laski. 

talous
tilinpäätös

Liikuntapääkaupunki 2018

Liikunnan ja hyvinvoinnin osaaminen on Jyväskylän erottautumistekijä. Hippoksen alueesta on muodostumassa kansainvälinen liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymä. Kaupunki luo myös mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen ja kehittää yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia, muun muassa lähiliikuntapaikkoja rakentamalla. Lasten ja nuorten liikuntaa edistetään aktiivisesti päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia opiskelun ja urheilun yhdistämiseen kaikilla koulutusasteilla.

talous
tilinpäätös

Resurssien viisas käyttö 2018

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut (KV25.5.2015) pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta: jätteettömyyttä ja päästöttömyyttä. Resurssien viisas käyttö edellyttää muun muassa eheän yhteiskuntarakenteen toteuttamista, kestävän liikkumisen ja kiertotalouden edistämistä, uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä kestävien, eettisten ja innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Myös kaupunkitilojen avaaminen paremmin kaupunkilaisten käyttöön kuuluu kärjen teemoihin samoin kuin se, miten digitalisaation keinoin tehostetaan toimintoja ja lisätään palvelujen saatavuutta.

talous
tilinpäätös

Raikas ja kasvava elinvoima 2018

Jyväskylää vahvistetaan vetovoimaisena koulutuskaupunkina, korkean osaamisen ja tutkimuksen keskuksena sekä kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina. Kaupunkikehitysalustoilla, hyvällä yhteistyöllä alueen oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä erilaisilla muilla kumppanuuksilla tuetaan yritysten kasvua ja uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä. Myös kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa edistetään aktiivisin toimin.

talous
tilinpäätös

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 2018

Jyväskylän kaupunki edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta sekä tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Kaupunki panostaa erityisesti lasten ja nuorten terveeseen kasvuun ja oppimisen mahdollisuuksiin. Tässä strategiakärjessä huomioidaan kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet, joihin sisältyvät muun muassa yksinäisyyden vähentäminen, eriarvoistumisen loiventaminen sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Konsernihallinto

1. Vahvistamme ennaltaehkäisevää päihdetyötä Jyväskylässä.

talous
tilinpäätös

Rahoituslaskelma 2018

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

 

talous
tilinpäätös

Tuloslaskelma 2018

Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu. 

  

talous
tilinpäätös

Kaupunkistrategia 2018

Syksyllä 2017 päivitetty kaupunkistrategia kiteyttää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta keskeiset periaatteet, päämäärät ja toimintalinjaukset, jotka ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja toimintaa. Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa strategiaa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi.

talous
tilinpäätös

Perusturva, riskienhallinnan toteutuminen 2018

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Perusturvalautakunta vastaa tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Perusturvalautakunnan toimivalta ja vastuu korostuu päätöksenteossa ja toiminnan seurannassa.

talous
tilinpäätös

Konsernin rahoituslaskelma 2018

Kaupunkikonsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan varojen hankinta ja niiden käyttö tilivuoden aikana. Laskelmassa otetaan huomioon tuloslaskelmaan ja taseeseen tehdyt eliminointi- ja yhdistelykirjaukset. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

 

talous
tilinpäätös

Konsernituloslaskelma 2018

Konsernin tuloslaskelmalla osoitetaan kaupunkikonsernin tulorahoituksen riittävyys ja toiminnan taloudellinen tulos. Tuloslaskelmassa vähennetään konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako. Sisäiset katteet ja niiden muutokset oikaistaan. Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tuloksesta merkitään omaksi eräkseen. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta merkitään omalle rivilleen ja saadut osingot vähennetään.

 

talous
tilinpäätös

Kuntakonserni, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2018

Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

1. Jyväskylän Energia Oy

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi.

talous
tilinpäätös

Rahoitusosan toteutuminen 2018

Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 2018 rahoituslaskelmasta.

 

talous
tilinpäätös

Investointien toteutuminen 2018

Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot:

  • Maa- ja vesialueet
  • Irtain käyttöomaisuus 
  • Osakkeet ja osuudet 
  • Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
  • Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet
  • Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.

 

talous
tilinpäätös

Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2018

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 2018 tuloslaskelmasta.

 

talous
tilinpäätös