Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Väinölään suunnitteilla puutarhamaista asumista elämän eri vaiheisiin

Äijälän tilaan kuuluneelle peltoalueelle on suunnitteilla pientaloasumista ja ikääntyneiden palveluasumista vehreässä ympäristössä. Suunnittelun käynnistymisestä voi keskustella kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 5.3.2024.

Jyskän Väinölässä, Äijälänkujan varrella sijaitsevassa korttelissa on käynnistynyt asemakaavan muutos.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaava
asemakaavat (kaavat)
asemakaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
kartalla sinisellä merkitty suunnittelualue. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Toyotan teknologiakeskuksen kaavaluonnokset käsittelyyn

Majajärvelle suunnitteilla olevan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin teknologiakeskuksen toteuttamiseksi on käynnissä sekä osayleiskaavan että asemakaavan laadinta. Molempien kaavojen luonnokset ovat kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tiistaina 20.2. Lisäksi käsittelyssä on muun muassa asumisen kaavamuutokset Kortepohjasta ja Kauramäestä.

Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla teknologiakeskus, joka perustuu Jyväskylän kaupungin, TOYOTA GAZOO Rac

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
asemakaava
asemakaavat (kaavat)
asemakaavoitus
asemakaavoitus
osayleiskaava
Kuva
Ilmakuva, jossa oikealla lampi ja keskellä metsäaluetta, joka rajautuu yläosasta rakennettuun ympäristöön ja alaosasta sähkölinjaan. Kuva Ari Heinonen

Kuokkalan keskustan uuteen puurakentamisen kohteeseen haetaan kumppania

Moderni puurakentaminen jatkuu Kuokkalan keskustassa Syöttäjänkadulla. Jyväskylän kaupunki hakee nyt kumppania mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista ja kokeilevaa kerrostaloasumista Puukuokasta, Kuokkalan kirkosta ja Kalonista tunnettuun ympäristöön.

Kuokkalan keskustasta on muodostumassa modernin puurakenteisen asumisen keskittymä.

Asiasanat:  
asemakaavoitus
asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
puurakentaminen
kaupunkikehitys
Kuva
Havainnekuvissa hahmotelmia rakennuksista. Kuva Collaboratorio Oy

Kortepohjan liikekeskus

Kortepohjan liikekeskuksen tontille on suunnitteilla yhdyskuntarakennetta tiivistävää kerrostalopainotteista asuntorakentamista.  

asemakaavoitus
Kuva
Kortepohjan liikekeskuksen havainnekuva. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy

Kaavan nimi

Kaupunginosaan on suunnitteilla ...

Tarkempaa tietoa kaavasta ja sen tavoitteista, tiiviisti ja välttäen toistoa

Sijainti kartalla

karttaupotus

asemakaavoitus

Kukkulan vaiheasemakaava

Kukkulan alueella on suunnitteilla vanhan sairaala-alueen kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää vanhaa sairaala-aluetta uuden sairaala Novan viereen sopivalla tavalla työpaikkojen, asumisen, erityisasumisen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan keskittymäksi.

Sijainti kartalla

asemakaavoitus
Kuva
Kukkulan vaiheasemakaavan kaavamuutos alue ympyröitynä kartalla

Äijälän puutarhakortteli

Väinölään kaavoitetaan puutarhamaista asumista kaikenikäisille.

Asemakaavan muutosalue käsittää Äijälän tilan kasvitarhan, entistä laidunaluetta ja kaupungin virkistysaluetta. Kasvitarhassa on talousrakennuksia ja asuinrakennus, jossa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa. Uudisrakentaminen sovitetaan asuinrakennukseen sekä ympäröivään pientaloalueeseen.

asemakaavoitus
Kuva
Äijälän puutalokorttelin kaavamuutosalue, ilmakuva. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kakshaapanen Oravisaari, ranta-asemakaava

Korpilahden Oravisaareen on suunnitteilla lomarakentamista.

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Oravisaaressa, 10 kilometriä Korpilahden keskustan eteläpuolella ja Päijänteen Vanhanselän pohjoisosassa. Kiinteistön osoite on Oravisaari 11.

Kaavan tavoitteena on muuttaa Päijänteen rantayleiskaavan mukaisen lomarakennuspaikan sijaintia mahdollistaen lomarakennuksen rakentaminen.

asemakaavoitus
Kuva
Kakshaapanen oravisaari ranta-asemakaavamuutosalue rajattu kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Huovilan alue

Korpilahdelle suunnitellaan yritys- ja työpaikka-aluetta Korpilahden keskustan läheisyyteen Ysitien varteen.

Suunnittelualue on pääosin vanhaa maatalousmaisemaa. Alue rajautuu eteläpuolelta valtatie 9 ja pohjoispuolelta Kemppaisentiehen, jonka varressa on muutama pientalo. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa valtatie 9 läheisyyteen vetovoimainen yritys- ja työpaikka-alue. Alueen keskeisestä sijainnista johtuen suunnittelussa tulee huomioida näkyvyys valtatielle.

asemakaavoitus
Kuva
Huovilan alueen suunnittelualue rajattuna kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Vaajavirranranta

Vaajakoskella, Vaajakoskentien, rautatien ja Vaajavirran rajaamalle alueelle on suunnitteilla asemakaava, jonka tavoite on tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

asemakaavoitus
Kuva
vaajavirranranta, viistokuva. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Vaajakosken ohitustien eteläosa

Vaajakoskelle on suunnitteilla asemakaavamuutos valtatien parantamiseksi. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä.

Asemakaava on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukaan.  Sitä varten laaditaan tiesuunnitelmaa ja tien liittymistä katuverkkoon tutkitaan. Tiesuunnittelu ja asemakaavatyö ovat erillisiä prosesseja vuorovaikutustilaisuuksineen.

asemakaavoitus
Kuva
Ortoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Vaajakosken ohitustien eteläosa. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Sammallahden teollisuusalue

Vaajakosken moottoritien ja Jyväskylä-Pieksämäki radan eteläpuolelle Sammallahden itärannalle on suunnitteilla kaavamuutos, joka uudistaa teollisuusaluetta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Kaavamuutosalue osa niin sanottua Haapalahden teollisuusaluetta. Tavoitteena on muun muassa mahdollistaa alueelle lämpökeskuksen rakentaminen, selkiyttää ajoneuvoliikennettä, parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä sekä ulkoilureittejä. Kaavalla tutkitaan myös alueen rakennussuojeluun liittyvät tarpeet.

asemakaavoitus
Kuva
Jyväskylän Sammallahden lämpökeskuksen havainnekuva. Kuva Uki Arkkitehdit Oy

Keljonlahden työpaikka-alue laajenee vihreälle teollisuudelle

Keljonrannantien varrella olevalla työpaikka-alueella on käynnistynyt asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreää siirtymää tukevan teollisuuden sijoittuminen. Alueen viljely- ja maataloustoiminnoille etsitään uusia paikkoja.

Keljonlahden nykyistä työpaikka-aluetta on suunnitteilla laajentaa Sysmäläntien alkukulkusillan ja Keljonlahden voimalaitoksen välisellä alueella.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
asemakaavoitus
palstaviljely
viljelypalsta
yritystontti
resurssiviisaus
kaupunkikehitys
Kuva
Kartta- ja ilmakuvaan rajattu kaavamuutosalueen sijainti. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kanavuoren varikkoalue

Vaajakosken keskustaajaman kaakkoispuolelle, Kuopiontien ja siitä haarautuvan Metsälehmuksentien pohjoispuolelle on suunnitteilla työpaikkatoimintoja sisältävä asemakaava Kanavuoren entiselle varikkoalueelle.

Asemakaavan laatimisella mahdollistetaan alueen kehittäminen kokonaisuutena hallitusti ja pitkäjänteisesti, turvataan alueen luonto- ja maakunnallisesti arvokas rakennusperinne sekä selkiytetään alueelle liikennöinti ja sisäiset yhteydet. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle yksityisen maanomistajan aloitteesta ja se on kaavoitusohjelman mukainen hanke.

asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuva kanavuoren kaavamuutosalueelta. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kanavahovi

Vaajakosken keskustaan, Vaajakoskentien ja Konttisentie kulmaan osoitteeseen Konttisentie 2 suunnitellaan asuntorakentamista.

Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Vaajakosken teollisuusympäristö. Alueella sijaitsee vuonna 1958 rakennettu, alkuperältään SOK:n hallintorakennus. Kiinteistö on ollut tyhjillään useita vuosia, eikä käyttäjää tiloille ole löytynyt.

asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuva Kanavahovin kaavamuutosalueelta. Kuva Uki Arkkitehdit Oy

Puuppolantie 111 ja 125

Palokan Kirriin, Puuppolantien ja Valtatie 4 väliin suunnitellaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen alueella.

Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa yritystoiminnan laajentaminen ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilavaraukset tontille. Suunnitteilla on yhdistää kaksi tonttia yhdeksi, jonka kooksi tulisi vajaa 15,3 ha. Alueella sijaitsee tehdas-, toimisto- ja myymälärakennuksia. Alue on Metex Oy:n omistuksessa, joka on hakenut kaavamuutosta.

asemakaavoitus
Kuva
Puuppolanxtien kaavamuutosalue rajattuna kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Pappilanniitty

Palokkaan, Palokanorren ja Ritopohjantien risteyksen eteläpuolelle on suunnitteilla pienimittakaavaista asuinrakentamista.

Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Olemassa olevaa rivitalokorttelia esitetään laajennettavaksi asutuksen keskelle jääneelle, rakentamattomalle alueelle.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on muodostaa alueen rakennetusta ympäristöstä yhtenäinen kokonaisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään liikennemelulta suojattujen, vehreiden asuntopihojen ja oleskelualueiden muodostumiseen.

asemakaavoitus
Kuva
Pappilanniityn kaavamuutosalue rajattuna kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Palokan liikuntakeskus

Palokan Pappilanrinteessä osoitteeseen Rovastintie 6 suunnitellaan Palokan liikuntakeskuksen kehittämistä. 

Asemakaavan muutos koskee 41. kaupunginosan urheilualuetta, pysäköintialuetta sekä katu- ja vesialuetta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Palokan liikuntakeskuksen kehittäminen alueelle laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on osoittaa paikka uudelle liikuntahallille ja selkeyttää liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä.

asemakaavoitus
Kuva
Palokan liikuntakeskuksen alue rajattuna kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Liinalammenranta

Tikkakosken Liinalammin asuinalueella Tervaruukinkadun ja Autiokankaantien kulmauksessa liinalampeen rajautuvalle alueelle suunnitellaan pienimuotoista ja omaleimaista pientalokorttelialuetta.

asemakaavoitus
Kuva
Asemapiirros liinalammenrannan alueesta Jyväskylän Tikkakoskella

Vuorenlahdenkatu

Vuorenlahdenkadulle Muuratsaloon on suunnitteilla kaavamuutos, jossa kaavanmukaisella virkistysalueella sijaitsevan pysäköintipaikan alueen käyttötarkoitus muutetaan pysäköintialueeksi.

Alueen pohjoispuolella on Päijänteen rantaa ja etelästä se rajoittuu Vuorenlahdenkatuun. Kaavamuutosta hakee Jyväskylän kaupunki. Paikoitusalue palvelee Muuratsalon luontoliikkujia ja uimareita.

asemakaavoitus
Kuva
vuorenlahdenkatu kartalla, kaavamuutosalue ympyröity. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Säynätsalon sataman yritysalue

Säynätsalon sataman yritysalueelle on suunnitteilla kaavamuutos, jonka tarkoituksena on ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja yritysalueen toimijoiden ja kaupungin tulevia maankäytön tarpeita.

asemakaavoitus
Kuva
Säynätsalon sataman yritysalue ympyröitynä kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Koulutie 12

Lehtisaaren entiselle koulualueelle suunnitellaan kaavamuutosta. 

Suunnittelualueella sijaitsee 1946 perustettuja, entisiä koulurakennuksia, jotka ovat olleet tyhjillään ja ilman uutta käyttötarkoitusta vuodesta 2021. Rakennusten edelleen markkinointi ei ole tuottanut tulosta. Kaavamuutoksen laadintaan on lähdetty maanomistajan, Jyväskylän kaupungin toimesta.

asemakaavoitus
Kuva
lehtisaari ja koulutie 12 kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Huhtakeskus ja lähialue

Huhtasuolle suunnitellaan Huhtakeskuksen alueen kehittämistä vahvistuvana aluekeskuksena, jossa on hyvät edellytykset asumiseen, palveluihin ja liiketoimintaan. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa lisää asumista. 

asemakaavoitus
Kuva
Huhtakeskuksen ja lähialueen asemakaavamuutos kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kalevankatu 8 ja 10

Jyväskylän ydinkeskustaan Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin väliselle alueelle osoitteeseen Kalevankatu 8 ja 10 on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta lokakuussa 2018. Muutoksella mahdollistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää asumispainotteista täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan. Alueelle muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuva etelän suunnasta osoitteeseen Kalevankatu 8-10. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu