Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista:

Eila Viitala
p. 014 266 5086
eila.viitala[at]jyvaskyla.fi

Risto Mustonen
p. 014 266 5085
risto.mustonen[at]jyvaskyla.fi


Kartta suunnittelutarvealueista Jyväskylässä

Suunnittelutarveratkaisu

Rakennettaessa haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, kun kyse on talousrakennuksen rakentamisesta olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan liittyen tai kyse on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta tai vähäisestä laajentamisesta.

Poikkeamislupa

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista kuten rakennuskiellosta tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Myös rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa rakentamista ohjaavaa kaavaa.

Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen syy.

Poikkeamispäätöksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen tuota haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakuohjeet suunnittelutarveratkaisulle ja poikkeamisluvalle

Suunnittelutarveratkaisusta- tai poikkeamisesta päättää toimenpiteen tai poikkeamisen laadusta riippuen joko viranhaltija tai kaupunkirakennelautakunta.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 2 - 3 kuukautta.

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta tai laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on hyvä keskustella ennen hakemuksen jättämistä lupavalmistelijoiden kanssa.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös haetaan samalla "Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle" -lomakkeella. Lomakkeita saa palvelupiste Hannikaisesta tai se voidaan tulostaa alla olevasta linkistä. Hakemusasiakirjat voi jättää palvelupiste Hannikaiseen, Kivääritehtaankatu 6, A1ovi tai lähettää postitse osoitteella Eila Viitala/Risto Mustonen, Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, PL 233, 40101 Jyväskylä.

Hakemuslomake

Hakuohjeet 


Hinnasto

Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarvepäätöksiä koskevat käsittelymaksut:

  • myönteinen päätös 520 €
  • kielteinen päätös 250 €
  • päätös, joka koskee vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavasta tai jonka valmistelu on ollut muuten tavanomaista laajempaa 2000 €
  • päätös, joka koskee merkittävää poikkeamista asemakaavasta 4000 €
  • kirjalliset, yksityisille tahoille annettavat lausunnot 219 €
  • kaupungin suorittamat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset naapurin kuulemiset 143 €/kuultava
  • mikäli hakemuksen vireilläolosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdissä, veloitetaan kuuluttamiskustannukset luvanhakijalta täysimääräisinä. Lisäksi peritään kuulutuksen laatimiskuluina 96 €

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista:

Eila Viitala
p. 014 266 5086
eila.viitala[at]jyvaskyla.fi

Risto Mustonen
p. 014 266 5085
risto.mustonen[at]jyvaskyla.fi


Kartta suunnittelutarvealueista Jyväskylässä