Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keskeneräisen rakennuksen seinä ja varasto. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Luvanvaraisuudesta säädetään Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Katoksen, grillikatoksen, maakellarin, esiintymislavan, laavun, aurinkokeräimen, aurinkopaneelin tai vastaavan rakennelman rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa silloin, kun se on asemakaava- tai ranta-alueella ja sen kokonaispinta-ala on 10-20 m². Asemakaava-alueen ulkopuolella toimenpidelupa tulee hakea, kun kokonaispinta-ala on 20-50 m². Kokonaispinta-alan ollessa asemakaava- tai ranta-alueella 5-10 m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 10-20 m² edellytetään ilmoitusmenettelyä. Jos kokonaisala on edellä mainittuja pinta-aloja suurempi, rakentamiseen tulee hakea rakennuslupa.

Kokonaisalalla tarkoitetaan seinien ja nurkkapilarien rajaamaa alaa. 

Vajan, grillikodan tai kesäkeittiön kokonaispinta-alan ollessa yli 10  m², sen rakentamiseksi tulee hakea rakennuslupa asemakaava-alueella. Ranta-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslupa tulee hakea, jos sen koko on ylittää 20 m². Ranta-alueella tulee hakea toimenpidelupa, jos pinta-ala on 10-20 m². Pinta-alan ollessa asemakaava- ja ranta-alueella 5-10 m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 10-20 m² rakentaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä.

Opas jätekatoksen tilan järjestämiseksi.

Tarkemman toimenpidetaulukon löydät rakennusjärjestyksestä. 

Luvan hakeminen ja ilmoituksen tekeminen hoidetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos on siihen valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja hakemukseen on liitettävä ote vähintään hallituksen pöytäkirjasta. Osakas voi toimia vain asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Toimenpidelupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset: asema-, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirustukset 
  • Selvitys naapureiden kuulemisesta. Naapurit voi kuulla sähköisen asiointipalvelun kautta tai
  • Selvitys naapureiden suostumuksesta, mikäli rakennuksen etäisyys tulee kaava-alueella lähemmäksi kuin 4 metrisä ja kaava-alueen ulkopuolella lähemmäksi kuin 5 metriä kiinteistön rajasta.

Ilmoitukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus, johon on merkitty rakennettava rakennelma. Piirustuksesta tulee esittää myös rakennelman päämitat sekä etäisyydet tontin rajoista ja muista rakennuksista
  • Havainnekuvat eli piirustus- tai valokuva-aineisto, josta käy ilmi rakennelman ulkonäkö, materiaali ja väritys.
  • Tarvittaessa selvitys naapureiden kuulemisesta. 

Ilmoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n 2 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Rakennusvalvonta voi tarvittaessa edellyttää lisäselvityksiä toimitettavaksi. 

Mikäli hakemus jätetään paperilomakkeella, sen muuttamisesta digitaaliseen muotoon peritään taksan mukainen maksu. Lupahakemukseen tulee liittää myös rakennushankelomake RH1. 

Asiasanat:  
katos
vaja
grillikatos
aurinkokeräin
laavu
esiintymislava
maakellari
kesäkeittiö