Hyppää pääsisältöön
Kuva
Harjun muuria ja kukkia. Kuva Juhana Konttinen
Pääsisältö

Energiakaivon (maalämpökaivon) poraukseen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamiseen tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. 

Pohjavesialueille energiakaivon poraaminen edellyttää Aluehallintoviranomaisen vesilain mukaisen luvan. Energiakaivoa suunnittelevan kannattaa tutustua Suomen ympäristökeskuksen julkaisuun "YO 2013: Energiakaivo - maalämmön hyödyntäminen pientaloissa". Julkaisussa on muun muassa esitetty vähimmäisetäisyydet maalämpöputkesta naapurin rajaan, katuun tai muuhun mahdolliseen verkostoon. 

Kerrostalon poistoilmalämpöpumppujen ja lämmöntalteenottopumpun rakentamista varten tulee hakea rakennuslupa. Pientalojen ilmalämpöpumppujen asentamista varten haetaan toimenpidelupa, jos laite sijoitetaan julkisivuun näkyvälle paikalle. 

Aurinkopaneelien ja -keräimien asentaminen omakoti-/rivi-/pienkerrostalojen katoille kattolappeen suuntaisesti eivät pääsääntöisesti tarvitse rakentamisen lupaa. Lupaa voidaan kuitenkin edellyttää rakennussuojelullisista, kaupunkikuvallisista, rakenteellisista tai käyttöturvallisuussyistä. Isommissa rakennuksissa luvan tarve harkitaan tapauskohtaisesti, ja luvan tarve tulee selvittää rakennusvalvonnasta. 

Tuulivoimaloille on haettava toimenpidelupa, kun voimalan kokonaiskorkeus on 5-40 metriä. Mikäli voimalan korkeus on enemmän kuin 40 metriä, tulee sille hakea rakennuslupa. Mastoa tai tuulivoimalaa ei saa rakentaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaisesti, eikä se saa tarpeettomasti haitata naapuria, eikä vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. 

Lämmitysjärjestelmän muutos, esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen kaukolämpöön ei edellytä luvan hakemista. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. 

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Toimenpidelupa haetaan verkossa Jyväskylän asiointipalvelusta. Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella. Tällöin hakemus asiakirjoineen muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon, jonka jälkeen se käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää

  • Asemapiirustus, jossa energiakaivo tai -keruuputkiston tai tuulivoimalan tai lämpöpumpun paikka, päämitat ja etäisyydet rajoista sekä muista rakennuksista on esitetty.
  • Julkisivupiirustukset, joihin aurinkopaneelien tai -keräimien, lämpöpumpun ja mahdollisten julkisivuun tulevien putkivetojen paikat on esitetty.
  • Energiakaivon rakentamistapaselostus
  • Tarvittaessa naapurien kuulemislomake.
  • Muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset.